Skip to main content
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound)

Logo of Eurofound

Ülevaade

 • Ülesanne: annab teaduspõhise panuse sotsiaal-, tööhõive- ja tööga seotud poliitika kujundamisse
 • Tegevdirektor: Ivailo Kalfin 
 • Asutatud: 1975
 • Personal: 100
 • Asukoht: Dublin (Iirimaa)
 • Veebisait: Eurofound

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) on kolmepoolne Euroopa Liidu asutus, mis asutati 1975. aastal. Selle ülesanne on pakkuda teadmisi parema sotsiaal-, tööhõive- ja tööpoliitika väljatöötamiseks kooskõlas määrusega (EL) 2019/127.

Mida Eurofound teeb?

Eurofoundi prioriteedid sõltuvad peamistest probleemidest, mis on seotud sotsiaalse ühtekuuluvuse ja õiglase üleminekuga muutuvas keskkonnas pärast COVID-19 kriisi. Iga nelja aasta järel vaatab Eurofound üle oma strateegia ja eesmärgid. Pärast ulatuslikke konsultatsioone haldusnõukogu ja ELi institutsioonidega koostab ta 4-aastase tööprogrammi.

Eurofoundi peamised ülesanded on:

 • viia läbi teadusuuringuid sotsiaal-, tööhõive- ja tööga seotud teemade kohta;
 • edastada oma uuringute tulemused ja järeldused ELi ja riiklikele poliitikakujundajatele, et aidata neil luua poliitikat, mis parandaks elu- ja töötingimusi, töötada välja tööhõivepoliitikat ja edendada sotsiaaldialoogi;
 • soodustada teadmiste jagamist asjaomase valdkonnaga seotud inimeste vahel nii ELi kui ka riiklikul tasandil.

Amet viib ellu teadusprojekte ja korraldab kolme ELi-ülest küsitlust järgmistel teemadel:

COVID-19 pandeemiale reageerimiseks on Eurofound kohandanud oma uuringuid, et jälgida olukorda ja koguda andmeid mõju kohta ELi kodanike elule ja poliitikameetmetele, et neid mõjusid leevendada. Uuringu põhielement on e-uuring „Elamine, töötamine ja COVID-19,“ mis käivitati esimest korda 2020. aasta aprillis.

Asutuse töö tulemusi kasutatakse poliitikakujundamiseks vajaliku tõendusbaasi väljatöötamiseks – nt Euroopa soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025, töö- ja eraelu tasakaalustamise ELi direktiiv, Euroopa noorte töötuse probleemi lahendamisega tegelevad algatused ja noortegarantii.

Eurofound levitab oma teadusuuringute tulemusi ja poliitikakujundamiseks vajalikke teadmisi järgmiste allikate vahendusel:

Kes on kasusaajad?

Eurofoundi töö peamine sihtrühm on ELi tasandi otsustajad, eelkõige:

 • ELi institutsioonid
 • ELi tasandi tööandjad
 • ELi tasandi ametiühingute rühmad

Muud kasusaavad organisatsioonid:

 • riikide valitsused, tööandjate organisatsioonid, ametiühingud ja kodanikuühiskonna organisatsioonid,
 • parlamendid
 • uurimisinstituudid
 • ülikoolid

Vaata ka …

Kes me oleme

Mida me teeme

Uued ja tulevased väljaanded

Aastaraamat „Elamine ja töötamine Euroopas“

Brošüür ettevõtjatele

Ametit tutvustav video

Mitmeaastased ja iga-aastased tööprogrammid

Tellige teated

Vabad töökohad

Kontaktandmed

 

 

Nimi
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus
Veebisait
http://www.eurofound.europa.eu/et
E-post
Telefoninumber
+353 1 204 31 00
Faksinumber
+353 1 282 64 56
Postiaadress
Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 KP65, Iirimaa
Sotsiaalmeedia