Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Decentralizovaná agentúra

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

Logo of Eurofound

Prehľad

 • Úloha: Prostredníctvom vstupov založených na výskume prispievať k vytváraniu politík v oblasti sociálnych záležitostí, zamestnanosti a práce
 • Výkonný riaditeľ: Ivailo Kalfin 
 • Rok zriadenia: 1975
 • Počet zamestnancov: 100
 • Sídlo: Dublin (Írsko)
 • Webové sídlo: Eurofound

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je tripartitná agentúra Európskej únie založená v roku 1975. Jej úlohou je poskytovať znalosti a prispievať tým k rozvoju lepšej sociálnej politiky, politiky v oblasti zamestnanosti a politiky súvisiacej s prácou podľa nariadenia (EÚ) 2019/127.

Čo robí Eurofound?

Priority nadácie Eurofound sú formované kľúčovými výzvami v oblasti sociálnej súdržnosti a spravodlivej transformácie v meniacom sa prostredí po kríze spôsobenej ochorením COVID-19. Nadácia Eurofound každé štyri roky prehodnocuje svoju stratégiu a ciele. Po rozsiahlych konzultáciách s riadiacou radou a inštitúciami EÚ zostavuje nadácia štvorročný programový dokument.

Hlavné úlohy agentúry:

 • uskutočňovať výskum v oblasti sociálnych záležitostí, zamestnanosti a práce, ktorý zahŕňa širokú škálu tém
 • predkladať tvorcom politík EÚ i členských štátov výsledky vrátane záverov založených na výskume na podporu pri vykonávaní politík s cieľom zlepšovať životné aj pracovné podmienky, navrhovať politiky zamestnanosti a podporovať sociálny dialóg
 • uľahčovať výmenu poznatkov medzi ľuďmi zapojenými do činnosti v tejto oblasti na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni

Agentúra realizuje výskumné projekty a 3 prieskumy v rámci celej EÚ zamerané na:

V reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 prispôsobil Eurofound svoj výskum tak, aby monitoroval situáciu a zbieral údaje o vplyve pandémie na životy občanov EÚ a politických opatrení na zmiernenie dôsledkov krízy. Hlavnou súčasťou tohto výskumu je online prieskum na tému Život, práca a COVID-19, ktorý sa začal v apríli 2020.

Výsledky činnosti nadácie sa používajú na vypracovanie politických opatrení založených na faktoch – napr. stratégie EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025, smernice EU o rovnováhe mezi pracovným a súkromným životom, evrópskych iniciatív na podporu zamestnanosti mladých ľudí a záruky pre mladých ľudí.

Nadácia Eurofound šíri výsledky svojich výskumov a poznatky týkajúce sa politík prostredníctvom:

Kto má z činnosti nadácie Eurofound osoh?

Hlavnou cieľovou skupinou činnosti nadácie Eurofound sú tvorcovia politík na úrovni EÚ, konkrétne:

 • inštitúcie EÚ,
 • zamestnávatelia na úrovni EÚ,
 • odborové zväzy na úrovni EÚ.

Medzi iné organizácie, ktoré využívajú služby nadácie, patria:

 • vlády členských štátov, organizácie zamestnávateľov, odborové zväzy a organizácie občianskej spoločnosti,
 • parlamenty,
 • výskumné ústavy,
 • univerzity.

Klikni tiež na...

Kto sme

Čo robíme

Najnovšie a pripravované publikácie

Ročenka o živote a práci v Európe

Podniková brožúra

Propagačné video

Viacročné a ročné pracovné programy

Odber aktuálnych informácií

Voľné pracovné miesta

Kontakt

 

 

Meno/Názov
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
Webové sídlo
http://www.eurofound.europa.eu/sk
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+353 1 204 31 00
Faxové číslo
+353 1 282 64 56
Poštová adresa
Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 KP65, Írsko
Sociálne médiá