Skip to main content
Orgán EU

Evropský veřejný ochránce práv

European Ombudsman

Přehled

 • Úloha: Evropský veřejný ochránce se zabývá stížnostmi na orgány, instituce a další subjekty Evropské unie.
 • Veřejný ochránce práv: Emily O'Reillová
 • Úřad založen: 1995
 • Sídlo: Štrasburk (Francie)
 • Internetová stránka: Evropský veřejný ochránce práv

Evropský veřejný ochránce práv prošetřuje stížnosti na administrativní pochybení institucí a dalších subjektů EU. Stížnosti mohou podávat občané a rezidenti členských států EU a sdružení a podnikyusazené v EU.

Jaké úkoly veřejný ochránce práv plní?

Veřejný ochránce práv prošetřuje různé případy nevhodného administrativního postupu – například:

 • nekalé jednání
 • diskriminaci
 • překročení pravomoci
 • neúplné informace nebo odmítnutí informace poskytnout
 • zbytečné průtahy
 • použití nesprávného postupu.

Jak se veřejný ochránce práv volí?

Veřejného ochránce práv volí Evropský parlament na období pěti let, s možností opětovného zvolení. Volba veřejného ochrance práv je jedním z prvních úkolů každého nového Parlamentu po jeho zvolení.

Jak úřad veřejného ochránce práv funguje?

Kancelář veřejného ochránce práv zahajuje šetření z vlastní iniciativy nebo na základě přijaté stížnosti. Jedná se o nestranný orgána nejedná tudíž na základě instrukcí ničí vlády či jiné organizace. Předkládá výroční zprávu o činnosti Evropskému parlamentu.

Veřejný ochránce práv často může váš problém vyřešit jednoduše tím, že dotčený orgán informuje. Pokud je třeba další intervence, ta vždy směřuje k dosažení pokud možno smírného řešení. Pokud jsou zapotřebí další kroky, veřejný ochránce práv navrhne dotčenému orgánu opatření k nápravě. Pokud tyto nejsou akceptovány, veřejný ochránce práv může vypracovat zvláštní zprávu pro Evropský parlament, který pak odpovídá za přijetí vhodných opatření.

Veřejný ochránce práv a vy

Jste-li nespokojeni s postupem orgánu, instituce, agentury či jiného subjektu EU, nejprve jim umožněte, aby situaci napravily samy. Pokud to nepovede k požadovanému výsledku, můžete podat Evropskému veřejnému ochránci práv stížnost.

Stížnost evropskému veřejnému ochránci práv je třeba podat do dvou let ode dne, kdy jste se o problému dozvěděli. Musíte vždy nahlásit svou identitu, na kterou instituci nebo orgán si stěžujete, a proč. Můžete požádat, aby s vašimi údaji bylo nakládáno jako s důvěrnými informacemi.

Pokud veřejný ochránce práv není k řešení vaší stížností kompetentní, budete informováni o tom, které jiné orgány lze v dané věci kontaktovat.

Viz také

Spadá vaše stížnost do kompetence ochránce práv?

Podat stížnost

Publikace

Veřejní ochránci práv v jednotlivých státech EU

Pracovní místa

Kdo je kdo

Kontakt

Jméno/Název
Evropský veřejný ochránce práv
Internetové stránky
https://www.ombudsman.europa.eu/cs/home/
Telefonní číslo
+33 3 88 17 23 13
Číslo faxu
+33 3 88 17 90 62
Poštovní adresa
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, Francie
Sociální média