Skip to main content
Agencja zdecentralizowana

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA)

European Union Agency for Asylum - Logo

Najważniejsze informacje

 • Rola: wspieranie na poziomie operacyjnym i technicznym odpowiednich organów w krajach UE we wdrażaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego
 • Dyrektor wykonawczy: Nina Gregori
 • Rok założenia: 2022
 • Liczba pracowników: ponad 500
 • Siedziba:  Valletta, Malta
 • Strona internetowa: AUEA


Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA) to zdecentralizowana agencja UE, która zapewnia wsparcie operacyjne i techniczne oraz szkolenia odpowiednim organom w krajach UE. Pomaga im to we wdrażaniu prawa unijnego w dziedzinie azylu oraz sprzyja ujednoliceniu procedur azylowych i warunków przyjmowania.

Zakres działalności

AUEA oferuje krajom UE szeroki zakres wsparcia operacyjnego i technicznego. Aby zapewnić większą spójność w całej UE pod względem praktyk w zakresie udzielania azylu i przyjmowania osób ubiegających się o azyl, zgodnie z wysokimi standardami wspólnego europejskiego systemu azylowego agencja może:

 • szybko udzielić pomocy operacyjnej krajom UE stawiającym czoła presji migracyjnej 
 • dysponować stałą interwencyjną rezerwą w liczbie 500 ekspertów ds. azylu z poszczególnych krajów, którzy mogą zostać szybko wysłani do dowolnego miejsca w UE
 • opracować rozbudowany program szkoleń w dziedzinie azylu dla urzędników krajowych, aby osiągnąć cel, jakim jest przekształcenie się w unijną jednostkę akredytującą do spraw ochrony międzynarodowej
 • chronić prawa podstawowe osób ubiegających się o azyl poprzez:
  • mianowanie urzędnika ds. praw podstawowych
  • ustanowienie mechanizmu rozpatrywania skarg
  • wzmocnienie roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych
 • usprawnić koordynację działań z krajami pochodzenia i tranzytu poprzez:
  • wyznaczenie urzędników łącznikowych w państwach spoza UE
  • współpracę z odpowiednimi organami w państwach spoza UE, aby pomóc w budowaniu zdolności w zakresie azylu i przyjmowania osób ubiegających się o azyl w oparciu o prawo międzynarodowe.


31 grudnia 2023 r. agencja rozpocznie monitorowanie wdrażania przez kraje UE przepisów unijnych dotyczących praktyk w zakresie azylu i przyjmowania. W dniu, w którym rozporządzenie dublińskie zostanie zastąpione lub zmienione, rozpocznie się opracowywanie zaleceń mających na celu wprowadzenie usprawnień.


Kto korzysta z usług agencji?

Z usług agencji korzystają głównie urzędnicy i pracownicy zatrudnieni w organach krajowych w UE, którzy odpowiadają za:

 • ocenę wniosków o udzielenie azylu i ochronę międzynarodową oraz zarządzanie nimi
 • zapewnienie odpowiednich warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl i ochronę międzynarodową.

Agencja opracowuje również bezstronne informacje na temat azylu i migracji w UE, które udostępnia zarówno specjalistom, jak i ogółowi społeczeństwa.
 

Więcej informacji

Najnowsze wiadomości

Komunikaty prasowe

Oferty zatrudnienia

Rozporządzenie UE w sprawie AUEA

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA)
Strona internetowa
https://www.euaa.europa.eu/
E-mail
Tel.
+356 22487500
Adres pocztowy
Winemakers Wharf, Malta MRS 1917, Malta
Media społecznościowe