Přejít na hlavní obsah

Přehled

Hlavní město: Nikósie

Úřední jazyk EU: řečtina

Členská země EU: od 1. května 2004

Měna: euro; součástí eurozóny od 1. ledna 2008

Schengenský prostor: Kypr se v současnosti připravuje na vstup do schengenského prostoru.

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Kypr je prezidentskou republikou. Jeho prezident je hlavou státu i vlády. Kypr vstoupil do EU jako de facto rozdělený na dvě části. Územím EU je však celý ostrov. Kyperští Turci, kteří jsou držiteli cestovního dokladu EU nebo mají nárok na jeho vydání, jsou občany EU. V oblastech Kyperské republiky, nad nimiž kyperská vláda nevykonává skutečnou kontrolu, je uplatňování práva EU pozastaveno. Kypr má dva úřední jazyky: řečtinu a turečtinu. Úředním jazykem EU je však pouze řečtina.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími kyperského hospodářství byly v roce 2020 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (21,4 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (20,8 %) a odborné, vědecké a technické činnosti a administrativní a podpůrné služby (11,3 %).

Do zemí EU směřuje 34 % kyperského vývozu (9 % do Řecka a 5 % do Nizozemska). Co se týče zemí mimo EU, jde 8 % kyperského vývozu do Libérie a 9 % do Spojeného království.

Pokud jde o dovoz, 59 % pochází z členských států EU (22 % z Řecka a 8 % z Itálie), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 8 % dovozu ze Spojeného království a 6 % z Číny.

Kypr v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 6 poslanců z Kypru. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu na Kypru

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci kyperské vlády (vždy podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období kyperského předsednictví:

červenec – prosinec 2012

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Kypr nominoval Stellu Kyriakidesovou, která je odpovědná za oblast zdraví a bezpečnost potravin.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise na Kypru

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Kypr 5 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Kypr zde má 5 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Kypr také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jako „velvyslanectví při EU“ ) je zajistit, aby kyperské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Kypr poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované na Kypru za finančního přispění EU 

Příspěvek Kypru do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Kypr čerpá finanční prostředky EU