Gå til hovedindholdet

Overblik

Hovedstad: København

EU-sprog: dansk

EU-medlemsland: siden 1. januar 1973

Valuta: danske kroner (DKK). Danmark har forhandlet sig til en fravalgsordning, hvad angår euroen og er derfor ikke forpligtet til at indføre den.

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden 25. marts 2001

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Danmark er et konstitutionelt monarki med et repræsentativt parlamentarisk system. Landet har en regeringschef – statsministeren – og et statsoverhoved – dronningen. Officielt har dronningen den udøvende magt, men reelt har hun kun en repræsentativ og ceremoniel funktion. Desuden er to selvstyrende lande i Atlanterhavet, nemlig Færøerne og Grønland, en del af det danske rigsfællesskab. De står begge uden for EU.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

I 2020 var de vigtigste sektorer i Danmarks økonomi offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (21,5 %), engros- og detailhandel, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (19,3 %) samt industri (18,2 %).

52 % af Danmarks eksport går til andre EU-lande (14 % til Tyskland og 9 % til Sverige), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (11 %) og Norge (6 %).

For importens vedkommende stammer 69 % fra andre EU-lande (22 % fra Tyskland, 13 % fra Sverige og 9 % fra Holland), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (8 %) og Norge (4 %).

Danmark i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 14 danske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Danmark

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den danske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for danske formandskaber:

Juli-december 1973 | Januar-juni 1978 | Juli-december 1982 | Juli-december 1987 | Januar-juni 1993 | Juli-december 2002 | Januar-juni 2012

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Danmark har udpeget Margrethe Vestager som medlem af Europa-Kommissionen. Hun er ledende næstformand med ansvar for Et Europa Klar til den Digitale Tidsalder.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Kommissionens repræsentation i Danmark

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Danmark har 9 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Danmark har 9 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Danmark kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Danmarks "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Danmark?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi – jo større den er, desto mere betaler landet og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed. 

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Danmark

De penge, som Danmark betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Danmark.