Przejdź do treści głównej

Informacje ogólne

Stolica: Helsinki

Język urzędowy: fiński, szwedzki

W UE: od 1 stycznia 1995 r.

Waluta: euro. W strefie euro od 1 stycznia 1999 r.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 25 marca 2001 r.

Dane liczbowepowierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Finlandia jest demokracją parlamentarną. Szefem rządu jest premier, a głową państwa − prezydent. Rząd krajowy ma swoją siedzibę w Helsinkach, a samorządy lokalne w 309 gminach. Finlandia dzieli się na 19 regionów i 70 podregionów. Najmniejszym z regionów są Wyspy Alandzkie, archipelag położony w południowo-zachodniej części kraju. Położona na północy Laponia to ojczyzna Lapończyków (nazywanych również Saamami). Zamieszkuje ją około połowa rdzennych fińskich Lapończyków.

Finlandia na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów fińskiej gospodarki w 2020 r. należały: przemysł (20,3%), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (20,6%), oraz handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (14,0%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 55% fińskiego eksportu (14% do Niemiec, 10% do Szwecji i 7% do Holandii). Eksport do Stanów Zjednoczonych wynosi 9%, a do Chin – 5%.

Jeśli chodzi o import, 72% pochodzi z państw członkowskich UE (po 17% z Niemiec i ze Szwecji, 9% z Holandii). Import z Rosji wynosi 10%, a z Chin − 4%.

Finlandia w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 14 posłów z Finlandii. Więcej informacji o fińskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Finlandii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele fińskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty fińskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 1999 r., lipiec–grudzień 2006 r., lipiec–grudzień 2019 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Fińską komisarz w Komisji Europejskiej jest Jutta Urpilainen, która odpowiada za partnerstwa międzynarodowe.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Finlandii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Finlandia ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.https://data.ec.europa.eu/ewp/b1c61f24-7e9d-4865-bcbe-418afbc01c87

Europejski Komitet Regionów

Finlandia ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Finlandia utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Finlandii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Finlandia, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Finlandii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Finlandię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Finlandia się zmienia dzięki unijnym funduszom.