Přejít na hlavní obsah

Přehled

Hlavní město: Atény

Úřední jazyk EU: řečtina

Členská země EU: od 1. ledna 1981

Měna: euro; součástí eurozóny od 1. ledna 2001

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 1. ledna 2000

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Řecko je parlamentní republika. V čele vlády stojí premiér, který má v rukou velkou část politické moci. Hlavou státu je prezident, jehož funkce je z velké části reprezentativní. Výkonná moc je v rukou vlády.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími řeckého hospodářství byly v roce 2020 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (23,8 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (21,6 %) a činnosti v oblasti nemovitostí (15,9 %).

Do zemí EU směřuje 57 % řeckého vývozu (11 % do Itálie a 8 % do Německa). Co se týče zemí mimo EU, směřují 4 % řeckého vývozu do Turecka a 4 % do Spojených států.

Pokud jde o dovoz, 57 % pochází z členských států EU (12 % z Německa a 9 % z Itálie), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 8 % dovozu z Číny a 6 % z Ruska.

Řecko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 poslanců z Řecka. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Řecku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci řeckého státu (vždy podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období řeckého předsednictví:

červenec – prosinec 1983 | červenec – prosinec 1988 | leden–červen 1994 | leden–červen 2003 | leden – červen 2014

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Řecko nominovalo Margaritise Schinase, který zastává funkci místopředsedy pro podporu evropského způsobu života.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise v Řecku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Řecko 12 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Řecko zde má 11 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Řecko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby řecké zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Řecko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Řecku za finančního přispění EU

Příspěvek Řecka do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Řecko čerpá finanční prostředky EU