Przejdź do treści głównej

Informacje ogólne

Stolica: Ryga

Języki urzędowe: łotewski

W UE: od 1 maja 2004 r.

Waluta: euro. W strefie euro od 1 stycznia 2014 r.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 21 grudnia 2007 r.

Dane liczbowepowierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Łotwa jest republiką parlamentarną. Szefem rządu jest premier, który wybiera Gabinet Ministrów. Głową państwa jest prezydent, który posiada głównie uprawnienia reprezentacyjne i wyznacza premiera. Podczas każdej kadencji rząd musi uzyskać wotum zaufania od parlamentu. Łotwa jest podzielona na 110 powiatów i 9 miast wydzielonych. Mają one własne rady miejskie i organy administracyjne.

Łotwa na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów łotewskiej gospodarki w 2020 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (23,1%), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (18,1%) oraz przemysł (15,4%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 62% łotewskiego eksportu (15% na Litwę, 11% do Estonii i 7% do Niemiec). Eksport do Rosji wynosi 13%, a do Wielkiej Brytanii – 5%.

Jeśli chodzi o import, 76% pochodzi z państw członkowskich UE (17% z Litwy, po 10% z Niemiec i z Polski). Import z Rosji wynosi 6%, a z Białorusi – 2%.

Łotwa w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 8 posłów z Łotwy. Więcej informacji o łotewskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego na Łotwie

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele rządu łotewskiego.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty łotewskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2015 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Łotewskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Valdis Dombrovskis, który jest wiceprzewodniczącym wykonawczym do spraw gospodarki służącej ludziom.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji na Łotwie

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Łotwa ma 7 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Łotwa ma 7 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Łotwa utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Łotwy przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Łotwa, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.

Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE na Łotwie

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Łotwę wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Łotwa się zmienia dzięki unijnym funduszom.