Skip to main content

Overblik

Hovedstad: Luxembourg

EU-sprog: fransk og tysk

EU-medlemsland: siden 1. januar 1958

Valuta: euroen. Medlem af euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden 26. marts 1995

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Luxembourg er et parlamentarisk konstitutionelt monarki (storhertugdømme) med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – storhertugen – som kun har formelle beføjelser. Det er regeringen, der har den udøvende magt. Der er parlamentsvalg hvert 5. år. Her vælges 60 medlemmer til parlamentets eneste kammer, deputeretkammeret, som har lovgivningsmagten. Landet er inddelt i 4 valgkredse, 12 administrative kantoner og 105 kommuner. 12 af kommunerne har bystatus – den største af disse er Luxembourg by. Luxembourg by er ét af de tre hovedsæder for EU-institutionerne. De øvrige to er Bruxelles og Strasbourg. Der er tre officielle sprog i Luxembourg: fransk, tysk og luxembourgsk. De to første er  officielle EU-sprog.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i Luxembourgs økonomi i 2020 var pengeinstitut- og finansvirksomhed og forsikring (25,1 %), engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (14,9 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (17,5 %).

80 % af Luxembourgs eksport går til andre EU-lande (28 % til Tyskland, 16 % til Frankrig og 12 % til Belgien), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA og Storbritannien (3 %)

For importens vedkommende stammer 89 % fra andre EU-lande (34 % fra Belgien, 27 % fra Tyskland og 11 % fra Frankrig), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra USA (3 %) og Japan (2 %).

Luxembourg i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 6 luxembourgske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Luxembourg

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den luxembourgske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen eller Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for luxembourgske formandskaber:

Januar-juni 1960 | Januar-juni 1963 | Januar-juni 1966 | Januar-juni 1969 | Januar-juni 1972 | Januar-juni 1976 | Juli-december 1980 | Juli-december 1985 | Januar-juni 1991 | Juli-december 1997 | Januar-juni 2005 | Juli-december 2015

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Luxembourg har udpeget Nicolas Schmit som medlem af Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for beskæftigelse og sociale rettigheder.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Kommissionens repræsentation i Luxembourg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Luxembourg har 5 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Luxembourg har 5 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Luxembourg kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Luxembourgs "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Luxembourg?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi – jo større den er, desto mere betaler landet og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed. 

Flere oplysninger om EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Luxembourg

De penge, som Luxembourg betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Luxembourg.