Skip to main content

Översikt

Huvudstad: Luxemburg

Officiella EU-språk: Franska och tyska

EU-medlem: Sedan den 1 januari 1958

Valuta: Euro – med i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengen: Med i Schengenområdet sedan den 26 mars 1995

SiffrorYta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Luxemburg är en parlamentarisk och konstitutionell monarki (storhertigdöme) med en regeringschef – premiärministern – och en statschef – storhertigen – som bara har formella befogenheter. Regeringen utövar den verkställande makten. De allmänna valen hålls vart femte år. Parlamentet har en kammare med 60 ledamöter och utövar den lagstiftande makten. Landet är indelat i 4 valkretsar, 12 kantoner och 105 kommuner. Tolv kommuner har speciell status som städer. Störst är staden Luxemburg som är ett av EU-institutionernas tre officiella säten (de andra två är Bryssel och Strasbourg). Luxemburg har tre officiella språk: franska, tyska och luxemburgiska. Bara franska och tyska är officiella EU-språk.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var finans- och försäkringsverksamhet (25,1 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (14,9 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (17,5 %).

Handeln inom EU står för 80 % av Luxemburgs export (Tyskland 28 %, Frankrike 16 % och Belgien 12 %), medan 3 % går till USA och 3 % till Storbritannien.

Av importen kommer 89 % från EU-länderna (Belgien 34 %, Tyskland 27 % och Frankrike 11 %), medan 3 % kommer från USA och 2 % från Japan.

Luxemburg i EU

Europaparlamentet

Luxemburg har 6 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Luxemburg

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Luxemburgs regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Luxemburgs ordförandeskap:

Januari–juni 1960 | Januari–juni 1963 | Januari–juni 1966 | Januari–juni 1969 | Januari–juni 1972 | Januari–juni 1976 | Juli–december 1980 | Juli–december 1985 | Januari–juni 1991 | Juli–december 1997 | Januari–juni 2005 | Juli–december 2015

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Luxemburgs ledamot i Europeiska kommissionen är Nicolas Schmit, som ansvarar för sysselsättning och sociala rättigheter.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Luxemburg

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Luxemburg har 5 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Luxemburg har 5 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Luxemburg för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Luxemburgs ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Luxemburg med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Luxemburg

Luxemburgs bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Luxemburg