Přejít na hlavní obsah

Přehled

Hlavní město: Valletta

Úřední jazyky EU: maltština, angličtina

Členská země EU: od 1. května 2004

Měna: euro; součástí eurozóny od 1. ledna 2008

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 21. prosince 2007

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Malta je parlamentní republika. Maltský parlament je jednokomorový. Hlavou maltského státu je prezident, jehož role je z velké části reprezentativní. Výkonnou moc má vláda, v jejímž čele stojí předseda. Země se administrativně člení na 5 regionů. Každý z nich má vlastní regionální výbor, který slouží jako prostředník mezi místní samosprávou a celostátní vládou.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími maltského hospodářství byly v roce 2020 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (18,3 %), odborné, vědecké a technické činnosti, administrativní a podpůrné služby (17,3 %) a velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování a pohostinství (14 %).

Do zemí EU směřuje 50 % maltského vývozu (17 % do Německa, 9 % do Francie a 7 % do Itálie). Co se týče zemí mimo EU, jde 6 % maltského vývozu do Singapuru a 6 % do Hongkongu.

Pokud jde o dovoz, 57 % pochází z členských států EU (20 % z Itálie a po 7 % z Německa a Francie), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 8 % dovozu z Číny a 8 % ze Spojeného království.

Malta v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 6 poslanců z Malty. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu na Maltě

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci Malty (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období maltského předsednictví:

leden–červen 2017

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Malta nominovala Helenu Dalliovou, která je odpovědná za otázky rovnosti.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise na Maltě

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Malta 5 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Malta zde má 5 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Malta také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby maltské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Malta poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované na Maltě za finančního přispění EU

Příspěvek Malty do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Malta čerpá finanční prostředky EU