Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Lisabon

Úřední jazyk EU: portugalština

Členská země EU: od 1. ledna 1986

Měna: euro; součástí eurozóny od 1. ledna 1999

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 26. března 1995

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Portugalsko je poloprezidentská republika. Hlavou portugalského státu je prezident, který má pravomoc jmenovat předsedu a ostatní členy vlády. Administrativně se Portugalsko dělí na 308 měst a obcí, které se dále rozdělují na 3 092 obvodů. Z hlediska fungování státní správy se za jediné právně identifikovatelné místní správní jednotky považují obec a obvod a celostátní vláda.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími portugalského hospodářství byly v roce 2020 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (20,8 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (20,7 %) a průmysl (17,4 %).

Do zemí EU směřuje 71 % portugalského vývozu (25 % do Španělska, 14 % do Francie a 12 % do Německa). Co se týče zemí mimo EU, směřuje 6 % portugalského vývozu do Spojeného království a 5 % do Spojených států.

Pokud jde o dovoz, 75 % pochází z členských států EU (33 % ze Španělska, 13 % z Německa a 7 % z Francie), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 5 % z Číny a 3 % ze Spojeného království.

Portugalsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 poslanců z Portugalska. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Portugalsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci portugalského státu (vždy podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období portugalského předsednictví:

leden–červen 1992 | leden–červen 2000 | červenec–prosinec 2007

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Portugalsko nominovalo Elisu Ferreirovou, která je odpovědná za soudržnost a reformy.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise v Portugalsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Portugalsko 12 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Portugalsko zde má 12 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Portugalsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby portugalské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Portugalsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Portugalsku za finančního přispění EU

Příspěvek Portugalska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Portugalsko čerpá finanční prostředky EU