Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Lisabon

Úřední jazyk EU: portugalština

Členem EU: od 1. ledna 1986

Měna: euro. Členem eurozóny od 1. ledna 1999.

Schengenský prostor: Součástí schengenského prostoru od 26. března 1995.

V číslech: RozlohaObyvatelstvoHDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Portugalsko je poloprezidentská republika. Hlavou portugalského státu je prezident, který má pravomoc jmenovat předsedu a ostatní členy vlády. Administrativně se Portugalsko dělí na 308 měst a obcí, které se dále rozdělují na 3 092 obvodů. Z hlediska fungování státní správy se za jediné právně identifikovatelné místní správní jednotky považují obec a obvod a celostátní vláda.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími portugalského hospodářství byly v roce 2018 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (24,9 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (19,1 %) a průmysl (18,5 %).

Obchod v rámci EU představuje 76 % celkového vývozu Portugalska (25 % do Španělska, 13 % do Francie a 11 % do Německa). Pokud jde o země mimo EU, směřuje 5 % portugalského vývozu do Spojených států a 3 % do Angoly.

Dovoz do Portugalska se ze 76 % realizuje z členských států EU (31 % ze Španělska, 14 % z Německa a 8 % z Francie), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 3 % dovozu z Číny, 2 % ze Spojených států a 2 % z Ruska.

Portugalsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 portugalských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Portugalsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci portugalského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období portugalského předsednictví:

leden–červen 1992 | leden–červen 2000 | červenec–prosinec 2007 | leden–červen 2021

Předsednictví Rady EU

Aktuálního předsednictví Rady EU.

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Portugalsko nominovalo Elisu Ferreirovou, která je odpovědná za soudržnost a reformy.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Portugalsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Portugalsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru12 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Portugalsko má 12 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají regionální a místní zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Portugalsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby portugalské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Portugalsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Údaje pro Portugalsko za rok 2018:

  • Výdaje EU v Portugalsku celkem – 5,011 miliardy eur
    (což odpovídá 2,55 % portugalského hospodářství)
  • Portugalský příspěvek do rozpočtu EU celkem – 1,699 miliardy eur
    (což odpovídá 0,86 % portugalského hospodářství)

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Portugalsku za finančního přispění EU

Příspěvek Portugalska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Portugalsko čerpá finanční prostředky EU