Skip to main content

Pregled

Glavni grad: Bukurešt

Službeni jezik/jezici EU-a: rumunjski

Država članica EU-a: od 1. siječnja 2007.

Valuta: rumunjski leu (RON). Rumunjska se obvezala da će uvesti euro nakon što ispuni potrebne uvjete.

Schengen: Rumunjska je trenutačno u postupku pristupanja schengenskom prostoru.

Brojke: površinastanovništvobruto domaći proizvod (BDP) per capita mjeren paritetima kupovne moći (KPM)

Politički sustav

Rumunjska je polupredsjednička republika s predsjednikom vlade – premijerom – i čelnikom države – predsjednikom. I vlada i predsjednik imaju izvršne ovlasti. Zemlja je podijeljena na 41 okrug i područje Bukurešta. Svakim okrugom upravlja okružno vijeće, nadležno za lokalne poslove, te načelnik okruga, nadležan za upravljanje državnim pitanjima na razini okruga.

Lokacija na zemljovidu EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori rumunjskoga gospodarstva 2018. bili su industrija (26,1 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (20,2 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (14,5 %).

U zemlje EU-a odlazi 77 % rumunjskog izvoza (od čega 23 % u Njemačku, 11 % u Italiju i 7 % u Francusku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 3 % odlazi u Tursku, a 2 % u SAD.

Kad je riječ o uvozu, 75 % činio je uvoz iz država članica EU-a (od čega 20 % iz Njemačke, 9 % iz Italije i 7 % iz Mađarske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 5 % rumunjskog uvoza dolazi iz Kine, a 4 % iz Turske.

Rumunjska u Europskoj uniji

Europski parlament

Rumunjska ima 33 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Rumunjskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici rumunjske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je zemlja koja njime predsjeda. Zemlje koje predsjedaju Vijećem izmjenjuju se svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi rumunjskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2019.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Adina-Ioana Vălean povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Rumunjska, a nadležna je za promet.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Rumunjskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Rumunjska ima 15 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Rumunjska ima 15 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Rumunjska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća rumunjskog „veleposlanstva pri EU-u” osigurati što djelotvornije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Rumunjska plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Podaci za Rumunjsku za 2018:

  • Ukupna potrošnja EU-a u Rumunjskoj: 4,865 milijardi EUR
    (2,45 % gospodarstva Rumunjske)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 1,655 milijardi EUR
    (0,83 % gospodarstva Rumunjske)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Rumunjskoj financira EU

Novcem koji Rumunjska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim zemljama EU-a, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Saznajte više o tome kako financiranje EU-a koristi Rumunjskoj.