Skip to main content

Преглед

Столица: Стокхолм

Официални езици на ЕС: шведски

Членство в ЕС: от 1 януари 1995 г.

Валута: шведска крона (SEK). Швеция е поела ангажимент да въведе еврото, след като изпълни необходимите условия.

Шенген: член на Шенгенското пространство от 25 март 2001 г.

Данниплощнаселениебрутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност (PPS)

Политическа система

Швеция е конституционна монархия и парламентарна демокрация с ръководител на правителството — министър-председателят — и държавен глава — монархът. Правителството упражнява изпълнителната власт. Законодателната власт е поверена на еднокамарен парламент. Швеция е унитарна държава, разделена на 20 области и 290 общини.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на шведската икономика през 2020 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (21,6 %), промишлеността (17,1 %) и търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (16,6 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 52 % от износа на Швеция (Германия — 11 %, Дания — 8 % и Финландия — 7 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на Норвегия — 11 % и САЩ — 8 %.

68 % от вноса в Швеция е от страните от ЕС (Германия — 18 %, Нидерландия — 10 % и Дания — 7 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 9 % от вноса е от Норвегия, а 6 % — от Китай.

Швеция в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Швеция. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Швеция

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на шведското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на шведските председателства:

януари — юни 2001 г. | юли — декември 2009 г. | януари — юни 2023 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Текущо председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Швеция комисар в Европейската комисия е Илва Йохансон, която отговаря за вътрешните работи.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Швеция

Европейски икономически и социален комитет

Швеция има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейския комитет на регионите

Швеция има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Швеция поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Швеция в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Швеция?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните възможности. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.

Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Швеция

Средствата, които Швеция внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Швеция се възползва от финансирането от ЕС.