Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2019-2024

Σκοπός

Έπειτα από τις ευρωπαϊκές εκλογές τον Μάιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ορισμένες προτεραιότητες για τη διαμόρφωση του πολιτικού της θεματολογίου και των πολιτικών της έως το 2024, προτεραιότητες οι οποίες εξυπηρετούν την αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και οι πολίτες της.

Οι προτεραιότητες προκύπτουν από τις συνομιλίες μεταξύ των ηγετών της ΕΕ, των υπουργών των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των πολιτικών ομάδων που έχουν εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τον Ιούνιο του 2019 οι ηγέτες της ΕΕ καθόρισαν τις προτεραιότητές τους στο στρατηγικό θεματολόγιο της ΕΕ για την περίοδο 2019-2024. Αυτό αποτελεί τη βάση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις οποίες καθορίζει πριν από την έναρξη της 5ετούς θητείας της.

Ένα νέο στρατηγικό θεματολόγιο για την ΕΕ για την περίοδο 2019-2024

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε 4 τομείς προτεραιότητας στο στρατηγικό του θεματολόγιο για την περίοδο 2019-2024 που καθοδηγούν το έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ την πενταετία αυτή. Οι προτεραιότητες αυτές επιδιώκουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει η σημερινή παγκόσμια κατάσταση. Η ΕΕ, δίνοντας έμφαση σ’ αυτούς τους τομείς, μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο της στο σημερινό δύσκολο περιβάλλον.

Το στρατηγικό θεματολόγιο·καθορίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υλοποιηθούν οι εν λόγω προτεραιότητες.

Οι 4 προτεραιότητες

Προστασία των πολιτών και των ελευθεριών

Εξασφάλιση αποτελεσματικού ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και περαιτέρω ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού ή διαδικτυακού εγκλήματος, αύξηση της ανθεκτικότητας της ΕΕ έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Ανάπτυξη μιας ισχυρής και δυναμικής οικονομικής βάσης

Οικοδόμηση μιας ανθεκτικής οικονομίας με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένη η Ευρώπη για μελλοντικούς κλυδωνισμούς, με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, με την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, με την επένδυση στις δεξιότητες και την εκπαίδευση, με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, με την υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και με την ανάπτυξη μιας ισχυρής βιομηχανικής πολιτικής.

Οικοδόμηση μιας κλιματικά ουδέτερης, πράσινης, δίκαιης και κοινωνικής Ευρώπης

Επενδύσεις σε πράσινες πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα και των υδάτων, προωθούν τη βιώσιμη γεωργία και προστατεύουν τα περιβαλλοντικά συστήματα και τη βιοποικιλότητα. Δημιουργία μιας αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας (στην οποία τα προϊόντα σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι πιο ανθεκτικά, επαναχρησιμοποιήσιμα, επισκευάσιμα, ανακυκλώσιμα και ενεργειακώς αποδοτικά) και μιας εύρυθμης ενεργειακής αγοράς της ΕΕ που να παρέχει βιώσιμη, ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Ταχύτερη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, με παράλληλη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εξωτερικές πηγές ενέργειας. Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Προαγωγή των ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών στη διεθνή σκηνή

Οικοδόμηση ισχυρής εξωτερικής πολιτικής που θα περιλαμβάνει μια φιλόδοξη πολιτική γειτονίας με τους 16 εγγύτερους ανατολικούς και νότιους γείτονες της ΕΕ και ολοκληρωμένη εταιρική σχέση με την Αφρική. Προαγωγή της παγκόσμιας ειρήνης, της σταθερότητας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διασφάλιση μιας εύρωστης εμπορικής πολιτικής που να συνάδει με την πολυμέρεια και τη διεθνή τάξη βάσει κανόνων. Ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης για την ασφάλεια και την άμυνα, στο πλαίσιο στενής συνεργασίας με το ΝΑΤΟ.

Διαβάστε περισσότερα για το πολιτικό θεματολόγιο της ΕΕ

Ένα νέο στρατηγικό θεματολόγιο για την ΕΕ για την περίοδο 2019-2024

Οι προτεραιότητες της Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024 (πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές)

Η πρόεδρος της Επιτροπής καθόρισε 6 πολιτικές προτεραιότητες για την τρέχουσα 5ετή θητεία της. Οι προτεραιότητες αυτές προκύπτουν από το στρατηγικό θεματολόγιο του Συμβουλίου και τις συζητήσεις με τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι 6 προτεραιότητες

Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Μετασχηματισμός της ΕΕ σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, με παράλληλη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και επίτευξη, έως το 2050, μιας Ευρώπης με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους.

Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή

Υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω επενδύσεων στους τομείς των επιχειρήσεων, της έρευνας και καινοτομίας, της μεταρρύθμισης της προστασίας των δεδομένων, της ενδυνάμωσης των ατόμων με τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη νέα γενιά τεχνολογιών και του σχεδιασμού κανόνων που συμβαδίζουν με τους ρυθμούς εξέλιξης της τεχνολογίας.

Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων

Ισχυροποίηση της οικονομίας της ΕΕ, με παράλληλη προστασία των θέσεων εργασίας και μείωση των ανισοτήτων, στήριξη των επιχειρήσεων, εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο

Ισχυροποίηση της θέσης της ΕΕ στη διεθνή σκηνή, με ενίσχυση του ρόλου της ως υποστηρικτή του ισχυρού, ανοικτού και δίκαιου εμπορίου, της πολυμέρειας και μιας παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Προώθηση των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες και τους εταίρους, καθώς και ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να διαχειρίζεται κρίσεις με μη στρατιωτικά και στρατιωτικά μέσα.

Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας

Προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου ως βάσης της ισότητας, της ανεκτικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια, προστασία και ενδυνάμωση των καταναλωτών, καθώς και προαγωγή ενός συστήματος νόμιμης και ασφαλούς μετανάστευσης, με παράλληλη αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, εκσυγχρονισμός του συστήματος ασύλου της ΕΕ και στενή συνεργασία με τις χώρες εταίρους.

Νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία

Ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών της Ευρώπης με την εμβάθυνση των σχέσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, με την προστασία της δημοκρατίας στην ΕΕ από εξωτερικές παρεμβάσεις, με τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, καθώς και με την ευρύτερη συμμετοχή των Ευρωπαίων στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ΕΕ.

Περισσότερα για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περισσότερα για τις δράσεις της Επιτροπής ανά θέμα