Pāriet uz galveno saturu

Eiropas Savienības prioritātes 2019.–2024. gadā

Mērķis

Pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada maijā ES noteica vairākas prioritātes, kas iezīmē politisko un rīcībpolitisko programmu līdz 2024. gadam. Šīs prioritātes risina galvenās problēmas, ar kurām saskaras ES un tās iedzīvotāji.

Tās izriet no dialoga starp ES vadītājiem, valstu ministriem, ES iestādēm un Eiropas Parlamentā ievēlētajām frakcijām. 2019. gada jūnijā ES vadītāji savas prioritātes noteica ES stratēģiskajā programmā 2019.–2024. gadam. Tā kalpo par iedvesmu Eiropas Komisijas politiskajām prioritātēm, kuras tā formulē pirms oficiālas stāšanās amatā uz 5 gadu termiņu.

Jauna ES stratēģiskā programma 2019.–2024. gadam

Stratēģiskajā programmā 2019.–2024. gadam Eiropadome ir noteikusi četras prioritāras jomas, uz kurām ES iestāžu darbs būs vērsts nākamo 5 gadu laikā. Šīs jomas atbilst problēmām un iespējām, kas pašreizējā globālajā situācijā ir radušās. Pievēršot tām īpašu uzmanību, ES var nostiprināt savu lomu mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Stratēģiskajā programmā ir arī izklāstīts, kā īstenot šīs prioritātes.

Četras prioritātes

Pilsoņu un brīvību aizsardzība

Nodrošināt ES ārējo robežu efektīvu kontroli un visaptverošas migrācijas politikas tālāku izstrādi. Cīņa ar terorismu, pārrobežu un tiešsaistes noziedzību, uzlabojot ES noturību pret dabiskām un antropogēnām katastrofām.

Spēcīgas un dzīvīgas ekonomiskās bāzes izveide

Noturīgas ekonomikas veidošana, padziļinot ekonomisko un monetāro savienību, lai gādātu, ka Eiropa ir labāk sagatavota nākotnē gaidāmiem satricinājumiem, banku un kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšana, eiro starptautiskās nozīmes stiprināšana, ieguldījumi prasmēs un izglītībā, Eiropas uzņēmumu atbalstīšana, digitālās pārveides izmantošana un stingras rūpniecības politikas izstrāde.

Klimatneitrālas, videi draudzīgas, taisnīgas un sociālas Eiropas veidošana

Ieguldīšana ekoloģiskās iniciatīvās, kas uzlabo gaisa un ūdens kvalitāti, veicina ilgtspējīgu lauksaimniecību un saudzē vides sistēmas un bioloģisko daudzveidību. Efektīvas aprites ekonomikas (kur preces tiek ražotās tā, lai būtu izturīgākas, atkalizmantojamas, remontējamas, reciklējamas un energoefektīvas) un tāda labi funkcionējoša ES enerģijas tirgus radīšana, kas nodrošina ilgtspējīgu, drošu un lētu enerģiju. Ātrāka pāreja uz atjaunīgajiem energoresursiem un energoefektivitāti, reizē mazinot ES atkarību no ārējiem enerģijas avotiem. Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana.

Eiropas interešu un vērtību popularizēšana pasaulē

Stabilas ārpolitikas veidošana ar vērienīgu kaimiņattiecību politiku (kas domāta 16 Eiropas vistuvākajām austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm) un visaptverošu partnerību ar Āfriku. Veicināt mieru, stabilitāti, demokrātiju un cilvēktiesības visā pasaulē. Īstenot stabilu tirdzniecības politiku saskaņā ar daudzpusējību un noteikumos balstīto globālo starptautisko kārtību. Uzņemties lielāku atbildību par drošību un aizsardzību, vienlaikus cieši sadarbojoties ar NATO.

Plašāk par ES politisko darba kārtību

Jauna ES stratēģiskā programma 2019.–2024. gadam

Komisijas prioritātes 2019.–2024. gadā (politiskās pamatnostādnes)

Komisijas priekšsēdētāja ir noteikusi sešas politiskās prioritātes pašreizējam 5 gadu pilnvaru termiņam. To pamatā ir Padomes stratēģiskā programma un diskusijas ar Eiropas Parlamenta politiskajām grupām.

Sešas prioritātes

Eiropas zaļais kurss

Pārveidot ES par modernu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomikas telpu, vienlaikus saglabājot Eiropas dabasvidi, risinot klimata pārmaiņu problēmu un līdz 2050. gadam padarot Eiropu oglekļneitrālu un resursefektīvu.

Digitālajam laikmetam gatava Eiropa

Digitālā pārveide ar ieguldījumiem uzņēmumos, pētniecībā un inovācijā, datu aizsardzības reforma, jaunas paaudzes tehnoloģijām nepieciešamo prasmju nodrošināšana un atbilstošu noteikumu izstrāde.

Ekonomika cilvēku labā

Stiprināt ES tautsaimniecību, reizē nodrošinot darbu un mazinot nevienlīdzību, atbalstot uzņēmumus, padziļinot ekonomisko un monetāro savienību un pabeidzot banku savienības un kapitāla tirgu savienības izveidi.

Spēcīgāka Eiropa pasaulē

Stiprināt ES lomu pasaules arēnā, uzlabojot ES kā tādas organizācijas pozīcijas, kas iestājas par spēcīgu, atvērtu un taisnīgu tirdzniecību, daudzpusējību un tiesību normās balstītu pasaules kārtību. Padziļināt attiecības ar kaimiņvalstīm un partneriem, kā arī vairot ES spēju pārvarēt krīzes, izmantojot civilās un militārās jaudas.

Eiropiskā dzīvesveida atbalstīšana

Pamattiesību un tiesiskuma ievērošana kā līdztiesības, iecietības un sociālā taisnīguma balsts. Drošības apdraudējuma novēršana, patērētāju aizsardzība un iespēju palielināšana, kā arī likumīgas un drošas migrācijas sistēmas izveide, vienlaikus efektīvi pārvaldot ES ārējās robežas, ES patvēruma sistēmas modernizēšana un cieša sadarbība ar partnervalstīm.

Jauns impulss Eiropas demokrātijai

Stiprināt Eiropas demokrātiskos procesus, padziļinot attiecības ar Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem, aizsargājot ES demokrātiju no ārējas iejaukšanās, nodrošinot pārredzamību un integritāti visā likumdošanas procesā, kā arī plašāk iesaistot eiropiešus ES nākotnes veidošanā.

Plašāk par Komisijas prioritātēm

Vēl par Komisijas darbībām (pa tematiem)