Направо към основното съдържание

Приоритети на Европейския съюз за периода 2019—2024 г.

Цел

След европейските избори през май 2019 г. ЕС определи редица приоритети, оформящи неговия политически дневен ред до 2024 г. Тяхната цел е справяне с основните предизвикателства, пред които са изправени ЕС и неговите граждани.

Приоритетите са резултат от диалог между лидерите на ЕС, министри от страните членки, институциите на Съюза и политическите групи в Европейския парламент. През юни 2019 г. лидерите на ЕС определиха своите приоритети в Стратегическата програма на ЕС за периода 2019—2024 г. Тези приоритети служат за основа на политическите приоритети на Европейската комисия, които тя изготвя преди встъпването си в длъжност за период от 5 години.

Нова стратегическа програма за ЕС за периода 2019—2024 г.

В стратегическата си програма за периода 2019—2024 г. Европейският съвет определи 4 приоритетни области, които ще направляват работата на институциите на ЕС през следващите 5 години. Стремежът е чрез тях да се отговори на предизвикателствата и възможностите, разкрити от настоящата ситуация в света. Като се съсредоточи върху приоритетните области, ЕС може да засили ролята си в днешната трудна ситуация.

В стратегическата програма също така се определят начините за постигане на резултати по приоритетите.

Четирите приоритета

Защита на гражданите и свободите

Осигуряване на ефективен контрол на външните граници на ЕС и доразвиване на всеобхватна миграционна политика. Борба с тероризма и с трансграничната и онлайн престъпност, повишаване на устойчивостта на ЕС срещу природни и причинени от човека бедствия.

Развитие на силна и жизнеспособна икономическа база

Изграждане на устойчива икономика чрез задълбочаване на Икономическия и паричен съюз, за да се гарантира, че Европа е по-добре подготвена за бъдещи сътресения, завършване на изграждането на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари, укрепване на международната роля на еврото, инвестиции в умения и образование, подкрепа за европейските предприятия, извличане на ползи от цифровата трансформация и разработване на стабилна индустриална политика.

Изграждане на неутрална по отношение на климата, зелена, справедлива и социална Европа

Инвестиции в екологосъобразни инициативи, водещи до подобряване на качеството на въздуха и водата, насърчаване на устойчивото селско стопанство и опазване на екологичните системи и биологичното разнообразие. Създаване на ефективна кръгова икономика (в която продуктите са проектирани така, че да бъдат по-трайни, повторно използваеми, подлежащи на поправка и рециклиране и енергийно ефективни) и добре функциониращ енергиен пазар на ЕС, който осигурява устойчива, сигурна и достъпна енергия. По-бърз преход към възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, като същевременно се намалява зависимостта на ЕС от външни енергийни източници. Изпълнение на Европейския стълб на социалните права.

Защита на европейските интереси и ценности на световната сцена

Изграждане на стабилна външна политика, основана на амбициозна политика за съседство с 16 от най-близките източни и южни съседи и на всеобхватно партньорство с Африка. Насърчаване на мира, стабилността, демокрацията и правата на човека по света. Осигуряване на стабилна търговска политика в съответствие с многостранното сътрудничество и основания на правила международен ред. Поемане на по-голяма отговорност за сигурността и отбраната при тясно сътрудничество с НАТО.

Прочетете повече за политическата програма на ЕС

Нова стратегическа програма за ЕС за периода 2019—2024 г.

Приоритети на Европейската комисия за периода 2019—2024 г. (политически насоки)

Председателят на Комисията определи 6 политически приоритета за настоящия петгодишен мандат. Те произтичат от стратегическата програма на Съвета и от дискусии с политическите групи в Европейския парламент.

Шестте приоритета

Европейски зелен пакт

Превръщане на ЕС в модерна, ефективно използваща ресурсите и конкурентоспособна икономика, като същевременно се вземат мерки за опазване на природната среда в Европа, борба с изменението на климата, постигане на неутралност по отношение на въглеродните емисии и ефективно използване на ресурсите в Европа до 2050 г.

Европа, подготвена за цифровата ера

Извършване на цифрова трансформация чрез инвестиции в предприятия, научни изследвания и иновации, реформиране на защитата на данните, предоставяне на възможност на хората да придобият уменията, необходими за ново поколение технологии, и изготвяне на съответните правила.

Икономика в интерес на хората

Укрепване на икономиката на ЕС, като същевременно се осигурят работни места и се намалят неравенствата, подкрепа за предприятията, задълбочаване на Икономическия и паричен съюз и завършване на изграждането на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари.

По-силна Европа на световната сцена

Засилване на позицията на ЕС на световната сцена чрез повишаване на неговия авторитет като застъпник за силна, отворена и справедлива търговия, многостранно сътрудничество и основан на правила световен ред. Укрепване на отношенията със съседните държави и партньорите и повишаване на капацитета на ЕС за управление на кризи чрез граждански и военни способности.

Утвърждаване на европейския ни начин на живот

Отстояване на основните права и принципите на правовата държава като бастион на равенство, толерантност и социална справедливост. Предприемане на мерки по отношение на рисковете за сигурността, защита и предоставяне на права на потребителите и разработване на система за законна и безопасна миграция, като същевременно външните граници на ЕС се управляват ефективно, модернизира се системата на Съюза за предоставяне на убежище и се поддържа тясно сътрудничество със страните партньори.

Нов тласък за европейската демокрация

Засилване на демократичните процеси в Европа чрез задълбочаване на отношенията с Европейския парламент и националните парламенти, защита на демокрацията в ЕС от външна намеса, гарантиране на прозрачност и честност в рамките на законодателния процес, както и привличане на европейските граждани за по-активно участие в определянето на бъдещето на Съюза.

Повече за приоритетите на Европейската комисия

Повече за действията на ЕС по теми