Направо към основното съдържание

Как се определят приоритетите на ЕС

Преди началото на всеки нов законодателен мандат – 5-годишният мандат на европейските комисари и депутатите в Европейския парламент, държавните/правителствените ръководители на всички държави от ЕС заседават в рамките на Европейския съвет, за да определят официалните политически приоритети на ЕС. 

Взети заедно, тези приоритети съставляват стратегическата програма, която помага да се направляват институциите на ЕС и в която се определят начините за постигане на резултати по тези приоритети.

Стратегическата програма също така служи като ориентир за политическите приоритети на Комисията през мандата ѝ, посочени в нейните политически насоки. В общи линии, чрез приоритетите се определят основните политики и стъпки, които Комисията смята да следва, за да постигне политическите си цели.

Стратегическата програма се изпълнява съвместно от институциите на ЕС и правителствата на държавите от Съюза.

След като приоритетите на Комисията бъдат определени от кандидата за председател, те:

  • се представят на целия Европейски парламент (заседание в пленарна зала)
  • се преобразуват в конкретни декларации за мисията на всеки кандидат за член на Комисията и се представят пред съответната комисия на Парламента.  

Политическите насоки са основата на годишната работна програма на Комисията. В насоките се определят инициативите за изпълнение на приоритетите през следващите 12 месеца.

Подготовката на работните програми започва с годишната реч за състоянието на Съюза и придружаващото я писмо за намеренията. 

С това се дава начало на поредица от дискусии с Парламента и Съвета на ЕС относно приоритетите за следващата година. Същевременно Комисията изслушва и становищата на Европейския комитет на регионите и Европейския икономически и социален комитет. 

След като работната програма на Комисията бъде приета, Комисията, Парламентът и Съветът изготвят съвместна декларация относно приоритетите на ЕС, за да се даде възможност за бързи действия и да се гарантира, че ще бъде поставен политически акцент върху изпълнението на тези приоритети.

За да се даде възможност за по-дългосрочно планиране, в началото на настоящия мандат през 2020 г. трите институции на ЕС за първи път приеха и съвместни заключения относно целите и приоритетите на политиката за целия законодателен цикъл (който ще продължи до 2024 г.).

Инфографика: Как се определят приоритетите на ЕС

Как се изпълнява работната програма на Комисията

Други приоритети

Наред с горепосочените приоритети, други институции на ЕС често определят свои собствени приоритети, отразяващи техните гледни точки.

Председателство на Съвета на Европейския съюз

На всеки 6 месеца правителството на различна държава членка поема председателството на Съвета на ЕС. Ролята на председателството е да действа като честен посредник, който да даде тласък на обсъжданията в Съвета – сред всички държави от ЕС, относно законодателството на Съюза. 

Всяко председателство определя свои собствени приоритети. Те се определят от належащите към дадения момент за ЕС въпроси и имат общата цел да укрепят Съюза и да популяризират неговите ценности.

Повече за приоритетите на настоящото председателство на ЕС

Европейски парламент – политически групи

По-голямата част от 705-те членове на ЕП принадлежат към една от настоящите 7 политически групи, организирани на партиен принцип, а не по националност.

Всяка политическа група определя свои собствени приоритети, които отразяват въпросите, смятани от нейните избиратели за най-важни.

Преди всяко гласуване в пленарна зала политическите групи разглеждат докладите, изготвени от парламентарните комисии, и внасят изменения към тях.

Позицията, приета от политическата група, е следствие от обсъждането в рамките на групата. Никой член на ЕП не може да бъде принуден да гласува по определен начин.

Още за приоритетите на политическите групи в Европейския парламент

Всички приоритети на Европейския парламент

Video gallery