Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Как се определят приоритетите на ЕС

Как се определят приоритетите на ЕС?

Преди началото на всеки нов законодателен мандат – 5-годишният мандат на европейските комисари и депутатите в Европейския парламент, държавните/правителствените ръководители на всички държави от ЕС заседават в рамките на Европейския съвет, за да определят официалните политически приоритети на ЕС. 

Взети заедно, тези приоритети съставляват стратегическата програма, която помага да се направляват институциите на ЕС и в която се определят начините за постигане на резултати по тези приоритети.

Стратегическата програма също така служи като ориентир за политическите приоритети на Комисията през мандата ѝ, посочени в нейните политически насоки. В общи линии, чрез приоритетите се определят основните политики и стъпки, които Комисията смята да следва, за да постигне политическите си цели.

Стратегическата програма се изпълнява съвместно от институциите на ЕС и правителствата на държавите от Съюза.

След като приоритетите на Комисията бъдат определени от кандидата за председател, те:

  • се представят на целия Европейски парламент (заседание в пленарна зала)
  • се преобразуват в конкретни декларации за мисията на всеки кандидат за член на Комисията и се представят пред съответната комисия на Парламента.  

Политическите насоки са основата на годишната работна програма на Комисията. В насоките се определят инициативите за изпълнение на приоритетите през следващите 12 месеца.

Подготовката на работните програми започва с годишната реч за състоянието на Съюза и придружаващото я писмо за намеренията. 

С това се дава начало на поредица от дискусии с Парламента и Съвета на ЕС относно приоритетите за следващата година. Същевременно Комисията изслушва и становищата на Европейския комитет на регионите и Европейския икономически и социален комитет. 

След като работната програма на Комисията бъде приета, Комисията, Парламентът и Съветът изготвят съвместна декларация относно приоритетите на ЕС, за да се даде възможност за бързи действия и да се гарантира, че ще бъде поставен политически акцент върху изпълнението на тези приоритети.

За да се даде възможност за по-дългосрочно планиране, в началото на настоящия мандат през 2020 г. трите институции на ЕС за първи път приеха и съвместни заключения относно целите и приоритетите на политиката за целия законодателен цикъл (който ще продължи до 2024 г.).

Инфографика: Как се определят приоритетите на ЕС

Как се изпълнява работната програма на Комисията

Други приоритети

Наред с горепосочените приоритети, други институции на ЕС често определят свои собствени приоритети, отразяващи техните гледни точки.

Председателство на Съвета на Европейския съюз

На всеки 6 месеца правителството на различна държава членка поема председателството на Съвета на ЕС. Ролята на председателството е да действа като честен посредник, който да даде тласък на обсъжданията в Съвета – сред всички държави от ЕС, относно законодателството на Съюза. 

Всяко председателство определя свои собствени приоритети. Те се определят от належащите към дадения момент за ЕС въпроси и имат общата цел да укрепят Съюза и да популяризират неговите ценности.

Повече за приоритетите на настоящото председателство на ЕС

Европейски парламент – политически групи

По-голямата част от 705-те членове на ЕП принадлежат към една от настоящите 7 политически групи, организирани на партиен принцип, а не по националност.

Всяка политическа група определя свои собствени приоритети, които отразяват въпросите, смятани от нейните избиратели за най-важни.

Преди всяко гласуване в пленарна зала политическите групи разглеждат докладите, изготвени от парламентарните комисии, и внасят изменения към тях.

Позицията, приета от политическата група, е следствие от обсъждането в рамките на групата. Никой член на ЕП не може да бъде принуден да гласува по определен начин.

Още за приоритетите на политическите групи в Европейския парламент

Всички приоритети на Европейския парламент

Видеогалерия