Glavni sadržaj

Kako se utvrđuju prioriteti EU-a

Prije početka svakog novog parlamentarnog saziva – petogodišnjeg mandata europskih povjerenika i zastupnika u Europskom parlamentu – čelnici država ili vlada svih zemalja EU-a sastaju se u Europskom vijeću kako bi utvrdili službene političke prioritete EU-a. 

Ti prioriteti zajedno čine strateški program, koji usmjerava institucije EU-a i u kojem je utvrđeno kako ostvariti te prioritete.

Strateški program usmjerava i političke prioritete mandata Europske komisije, koji se utvrđuju u njezinim političkim smjernicama. Ti prioriteti okvirno prikazuju glavne političke mjere i korake koje Komisija namjerava poduzeti kako bi ostvarila svoje političke ciljeve.

Strateški program zajednički provode institucije EU-a i vlade zemalja EU-a.

Nakon što kandidat za predsjednika odredi prioritete Komisije, oni se:

  • predstavljaju cijelom Europskom parlamentu (u plenarnom obliku)
  • oblikuju u konkretne opise zadaća svakog kandidata za povjerenika i predstavljaju relevantnom odboru Europskog parlamenta.  

Političke su smjernice osnova godišnjeg programa rada Komisije. U njemu se utvrđuju inicijative za ostvarivanje prioriteta u sljedećih 12 mjeseci.

Priprema programa rada počinje nakon godišnjeg govora o stanju Unije i na temelju popratnog pisma namjere. 

Time se pokreće krug rasprava s Parlamentom i Vijećem EU-a o prioritetima za sljedeću godinu. Komisija istodobno saslušava i stajališta Europskog odbora regija i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. 

Nakon donošenja Komisijina programa rada Komisija, Parlament i Vijeće izdaju zajedničku izjavu o prioritetima EU-a kako bi se omogućilo brzo djelovanje i osigurala politička usmjerenost na ostvarivanje tih prioriteta.

Kako bi se omogućilo dugoročno planiranje, te su tri institucije EU-a na početku trenutačnog mandata (2020.) prvi put donijele zajedničke zaključke o ciljevima i prioritetima politika za cijeli zakonodavni ciklus (koji traje do 2024.).

Infografika: Kako se utvrđuju prioriteti EU-a

Saznajte više o provedbi programa rada Komisije.

Ostali prioriteti

Uz prethodno navedene prioritete druge institucije EU-a često utvrđuju vlastite prioritete koji odražavaju njihova stajališta.

Predsjedništvo Vijeća Europske unije

Vlade zemalja EU-a svakih se šest mjeseci smjenjuju u predsjedanju Vijećem EU-a. Moraju djelovati kao pravedni posrednici i poticati rasprave u Vijeću, odnosno među zemljama EU-a, o zakonodavstvu EU-a. 

Svako predsjedništvo utvrđuje svoj skup prioriteta. Oni se utvrđuju s obzirom na aktualna goruća pitanja u EU-u i opći im je cilj jačanje EU-a i promicanje njegovih vrijednosti.

Više o prioritetima aktualnog predsjedništva EU-a

Europski parlament – klubovi zastupnika

Velika većina od 705 zastupnika u Europskom parlamentu pripada jednom od sadašnjih sedam klubova zastupnika, koji su organizirani po strankama, a ne državljanstvu.

Svaki klub zastupnika određuje vlastite prioritete u skladu s pitanjima koja su njihovim biračima najvažnija.

Prije svakog glasovanja na plenarnoj sjednici klubovi zastupnika razmatraju izvješća parlamentarnih odbora i predlažu njihove izmjene.

Stajalište koje donese određeni klub zastupnika temelji se na raspravama u tom klubu. Ni jednog se zastupnika ne može prisiliti da glasa za određenu opciju.

Više o prioritetima klubova zastupnika Europskog parlamenta

Svi prioriteti Europskog parlamenta

Video gallery