Direct naar de inhoud

Prioriteiten van de Europese Unie voor 2019-2024

Doel

Na de Europese verkiezingen van mei 2019 heeft de EU een aantal prioriteiten vastgesteld die vormgeven aan de politieke en beleidsagenda tot 2024. Het is de bedoeling om zo de belangrijkste uitdagingen aan te gaan waarmee de EU en haar burgers worden geconfronteerd.

De prioriteiten komen voort uit een dialoog tussen de EU-leiders, de nationale ministers, de EU-instellingen en de politieke fracties in het Europees Parlement. In juni 2019 hebben de EU-leiders hun prioriteiten uiteengezet in de strategische agenda van de EU voor 2019-2024. Deze dient als inspiratiebron voor de politieke prioriteiten van de Europese Commissie, die zij opstelt vóór het begin van haar ambtstermijn van vijf jaar.

Een nieuwe strategische agenda voor de EU 2019–2024

De Europese Raad heeft in zijn strategische agenda voor 2019-2024 vier prioritaire gebieden vastgesteld als leidraad voor het werk van de EU-instellingen in die vijf jaar. Deze gebieden zijn gekozen met het oog op de uitdagingen en kansen die de huidige mondiale situatie biedt. Door daarop het accent te leggen kan de EU haar rol in deze uitdagende periode versterken.

In de strategische agenda wordt ook aangegeven hoe de prioriteiten kunnen worden verwezenlijkt.

De vier prioriteiten

Burgers en vrijheden beschermen

Zorgen voor doeltreffende controle van de buitengrenzen van de EU en verdere ontwikkeling van een alomvattend migratiebeleid. Bestrijden van terrorisme en grensoverschrijdende/online-criminaliteit, vergroten van de weerbaarheid van de EU, zowel tegen natuurrampen als tegen door de mens veroorzaakte rampen.

Een sterke, dynamische economische basis ontwikkelen

Een veerkrachtige economie opbouwen door de economische en monetaire unie te verdiepen om Europa beter voor te bereiden op toekomstige schokken, de bankenunie en de kapitaalmarktenunie voltooien, de internationale rol van de euro versterken, in vaardigheden en onderwijs investeren, Europese ondernemingen ondersteunen, digitale transformatie omarmen en een robuust industriebeleid ontwikkelen.

Bouwen aan een klimaatneutraal, groen, rechtvaardig en sociaal Europa

Investeren in groene initiatieven om de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren, duurzame landbouw te bevorderen en milieusystemen en biodiversiteit in stand te houden. Een doeltreffende circulaire economie (met duurzamere, herbruikbare, herstelbare, recycleerbare en energie-efficiënte producten) en een goed functionerende EU-energiemarkt die duurzame, betrouwbare en betaalbare energie oplevert, tot stand brengen. Een snellere transitie naar hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, en zo de EU minder afhankelijk maken van externe energiebronnen. De Europese pijler van sociale rechten uitvoeren.

De Europese belangen en waarden wereldwijd behartigen

Bouwen aan een robuust buitenlands beleid op basis van een ambitieus nabuurschapsbeleid met 16 van de naaste oostelijke en zuidelijke buurlanden, en aan een alomvattend partnerschap met Afrika. Wereldvrede, stabiliteit, democratie en mensenrechten bevorderen. Zorgen voor een robuust handelsbeleid dat in overeenstemming is met het multilateralisme en de op regels gebaseerde internationale orde. Meer verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en defensie, in nauwe samenwerking met de NAVO.

Meer over de politieke agenda van de EU

Een nieuwe strategische agenda voor de EU 2019–2024

Prioriteiten van de Commissie voor 2019-2024 (politieke beleidslijnen)

De voorzitter van de Commissie heeft zes politieke prioriteiten vastgesteld voor het huidige mandaat van vijf jaar. Deze zijn afgeleid van de strategische agenda van de Raad en de besprekingen met de fracties in het Europees Parlement.https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_nl

De zes prioriteiten

Een Europese Green Deal

De EU omvormen tot een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie, de natuurlijke omgeving van Europa behouden, de klimaatverandering aanpakken en Europa tegen 2050 koolstofneutraal en hulpbronnenefficiënt maken.

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

De digitale transformatie omarmen door te investeren in bedrijven, onderzoek en innovatie, de gegevensbescherming hervormen, mensen uitrusten met de vaardigheden die nodig zijn voor een nieuwe technologiegeneratie en daarvoor geschikte regels ontwerpen.

Een economie die werkt voor de mensen

De EU-economie versterken, werkgelegenheid beschermen, ongelijkheid verminderen, bedrijven ondersteunen, de economische en monetaire unie verdiepen en de bankenunie en de kapitaalmarktenunie voltooien.

Een sterker Europa in de wereld

De stem van de EU in de wereld luider laten klinken door haar reputatie als voorvechter van sterke, open en eerlijke handel, multilateralisme en een op regels gebaseerde wereldorde te versterken. De betrekkingen met de buurlanden en partners stimuleren, en de EU beter in staat stellen om crises via civiele en militaire capaciteit het hoofd te bieden.

Bevordering van onze Europese levenswijze

De grondrechten en de rechtsstaat handhaven als bolwerk van gelijkheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Veiligheidsrisico’s aanpakken, consumenten beschermen en mondiger maken, een systeem voor legale en veilige migratie ontwikkelen, de buitengrenzen van de EU doeltreffend beheren, het asielstelsel van de EU moderniseren en nauw samenwerken met partnerlanden.

Een nieuwe impuls voor Europese democratie

De democratische processen van Europa versterken door de betrekkingen met het Europees Parlement en de nationale parlementen te verdiepen, de democratie in de EU beschermen tegen externe inmenging, zorgen voor transparantie en integriteit gedurende het hele wetgevingsproces, en de Europeanen nauwer betrekken bij het vormgeven van de toekomst van de EU.

Meer over de prioriteiten van de Europese Commissie

Meer over de acties van de Commissie per thema