Skip to main content
Децентрализирана агенция

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

ACER

Агенцията помага за гладкото функциониране на единния европейски пазар за газ и електичество. Тя съдейства на националните регулаторни органи при изпълнението на техните функции на европейско равнище и координира усилията им, когато това е необходимо.

По-конкретно, агенцията:

  • допълва и координира работата на националнтие регулаторни органи;
  • помага за определяне на правилата за европейските мрежи;
  • взема обвързващи решения, когато това е уместно, за условията за достъп и оперативна сигурност на трансграничната инфраструктура;
  • съветва европейските институции по въпроси, свързани с електроенергията и природния газ;
  • следи вътрешните пазари на електроенергия и природен газ и докладва за наблюденията си;
  • следи енерийните пазари на едро, за да открива и предотвратява пазарните злоупотреби, като си сътрудничи тясно с националните регулаторни органи (тя пое тази функция през 2012 г. по силата на Регламент 1227/2011 на ЕС за интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.

Вижте също

Указател на ЕС „Who is who“

Контакт

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+386 8 205 34 00
Факс
+386 8 205 34 13
Пощенски адрес
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Cлoвeния