Skip to main content
European Committee of the Regions - Logo

Översikt

  • Uppgift: Rådgivande organ som företräder regioner och kommuner i EU
  • Ordförande: Vasco Alves Cordeiro
  • Inrättad: 1994
  • Plats: Bryssel (Belgien)
  • WebbplatsEuropeiska regionkommittén

Europeiska regionkommittén är ett rådgivande EU-organ som består av lokala och regionala folkvalda företrädare från de 27 EU-länderna. Genom kommittén kan de föra fram synpunkter på EU-lagstiftning som direkt påverkar regioner och kommuner.

Vad gör Regionkommittén?

Tack vare Regionkommittén har regioner och kommuner ett formellt inflytande i EU:s lagstiftningsprocess så att regionala och lokala synpunkter tas till vara.

  • EU-kommissionen, rådet och parlamentet måste rådgöra med Regionkommittén innan de fattar beslut som rör lokalt och regionalt styre (t.ex. i fråga om hälsa, utbildning, sysselsättning, socialpolitik, ekonomisk och social sammanhållning, transport, energi och klimatfrågor).
  • Regionkommittén kan vända sig till EU-domstolen om den inte blir tillfrågad.
  • Regionkommittén utarbetar och antar yttranden till de berörda EU-institutionerna om kommissionens lagförslag.
  • Regionkommittén utfärdar också yttranden på eget initiativ.

Sammansättning

Regionkommitténs ledamöter är folkvalda lokala eller regionala företrädare. Varje land nominerar ledamöter som sedan utses av rådet för en femårsperiod som kan förnyas. Antalet ledamöter per land beror på folkmängden.

De nationella delegationerna speglar landets politiska, geografiska och regionala/lokala fördelning.

Ledamöterna kan välja att tillhöra en av Regionkommitténs politiska grupper. För närvarande finns det sex politiska grupper som spänner över ett brett fält: Europeiska folkpartiet (PPE), Europeiska socialdemokraters parti (PES), Renew Europe-gruppen, Europeiska alliansen (EA), Europeiska konservativa och reformister (ECR) och De Gröna. Ledamöterna kan också välja att stå utanför de politiska grupperna.

Regionkommittén utser en ordförande bland ledamöterna för en period på två och ett halvt år.

Hur arbetar Regionkommittén?

Regionkommittén utser en ledamot till föredragande i varje ärende. Han eller hon rådfrågar berörda parter och förbereder ett yttrande. Texten diskuteras och antas i det utskott som ansvarar för det aktuella politikområdet. Yttrandet läggs sedan fram vid en plenarsession där alla ledamöter röstar om eventuella ändringar och antar yttrandet. Slutligen skickas yttrandet till alla berörda EU-institutioner.

Det hålls i regel sex plenarsessioner per år, där ledamöterna antar yttranden om 50–80 lagstiftningsförslag.

Regionkommittén nära EU-invånarna

Regionkommittén uppmuntrar deltagande på alla nivåer, från regionala och lokala myndigheter till enskilda invånare. Regionala och lokala myndigheter, föreningar, icke-statliga organisationer, experter och akademiker kan delta i enkäter, samråd och evenemang på nätet. Alla regioner med politisk behörighet kan tävla om utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner och Regionkommittén anordnar också avhandlingstävlingar för forskare.

Regionkommittén har flera nätverk där EU:s regioner och kommuner kan utbyta bra lösningar, samarbeta och bidra till EU-debatten om t.ex. tillväxt och sysselsättning, klimatarbetet, samarbete över gränserna, utveckling och subsidiaritet.

Europeiska regionkommittén företräder en miljon lokal- och regionalpolitiker i EU och vill särskilt engagera unga folkvalda politiker genom att bjuda in dem till kommitténs plenarmöten och europeiska toppmötet för regioner och städer.

Se också

Sök person

Publikationer

Dokumentationscentrum

Lediga jobb

EU i min region

Kontakt

Namn
Europeiska regionkommittén
Webbplats
https://cor.europa.eu/sv
Telefon
+32 2 282 22 11
Fax
+32 2 282 23 25
Postadress
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99–101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgien, Belgien
Sociala medier