Skip to main content
Comhlacht corparáideach de chuid an Aontais Eorpaigh

An Bord Eorpach um Chosaint Sonraí (EDPB)

The European Data Protection Board - Logo

Forbhreathnú

 • Ról: Chun a chinntiú go gcuirtear an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) agus an Treoir maidir le Cosaint Sonraí i Réimse Fhorfheidhmiú an Dlí i bhfeidhm go comhsheasmhach i dtíortha an Aontais Eorpaigh, agus san Iorua, i Lichtinstéin agus san Íoslainn freisin.
 • Cathaoirleach: Andrea Jelinek
 • Bliain a bhunaithe: 2018
 • An líon foirne: 21
 • Suíomh: An Bhruiséil
 • Suíomh GréasáinAn Bord Eorpach um Chosaint Sonraí

Comhlacht neamhspleách is ea EDPB a bhfuil na cúramaí seo a leanas air:

 • maidir le dlí an Aontais sa réimse seo – go háirithe an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) agus an Treoir maidir le Cosaint Sonraí i Réimse Fhorfheidhmiú an Dlí, cinntíonn EDPB go gcuirtear i bhfeidhm go chomhsheasmhach é i ngach tír a thagann faoina chuimsiú agus cuireann sé comhar idir na húdaráis náisiúnta cosanta sonraí chun cinn

Cad a dhéanann EDPB?

 • cuireann sé treoir ghinearálta (treoirlínte, moltaí agus dea-chleachtas ina measc) ar fáil chun an RGCS a shoiléiriú
 • glacann sé cinntí comhsheasmhachta, ar ceapadh iad chun a chinntiú go ndéanann gach comhlacht náisiúnta rialála RGCS a léirmhíniú go seasta, i gcásanna a bhaineann le dhá thír nó níos mó, cuir i gcás
 • cuireann sé comhairle ar an gCoimisiún Eorpach maidir le saincheisteanna a bhaineann le cosaint sonraí agus aon reachtaíocht nua den Aontas atá molta agus a bhfuil tábhacht ar leith ag baint léi maidir le cosaint sonraí pearsanta
 • spreagann sé údaráis náisiúnta cosanta sonraí le dul i gcomhar le chéile agus le faisnéis agus dea-chleachtais a roinnt le chéile.

Má cheapann tú nár cosnaíodh do shonraí, tá trí rogha agat:

 • dul i dteagmháil leis an eagraíocht a bhfuil do chuid sonraí ina seilbh aici
 • dul i dteagmháil le d’údarás náisiúnta cosanta sonraí
 • an t-ábhar a chur faoi bhráid cúirt náisiúnta

Is féidir le húdaráis náisiúnta cosanta sonraí fiosruithe a dhéanamh agus pionós a ghearradh nuair is gá sin.

Cé hiad lucht EDPB?

 • Cathaoirleach agus beirt leaschathaoirleach, agus ainmnítear iad le haghaidh téarmaí oifige in-athnuaite 5 bliana.
 • Gach údaráis náisiúnta cosanta sonraí agus an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (EDPS)

Maidir le hoibríochtaí ó lá go lá, faigheann EDPB tacaíocht anailíse, riaracháin agus lóistíochta ó rúnaíocht atá curtha ar fáil ag EDPB. Tá foireann Rúnaíocht EDPB ag obair faoi threoracha Chathaoirleach EDPB.

Téarmaí comhair EDPB-EDPS

Cén chaoi a n-oibríonn EDPB?

Bíonn cruinnithe rialta ag an mBord sa Bhruiséil chun saincheisteanna a bhaineann le cosaint sonraí a phlé agus cinntí a dhéanamh maidir leo.

Déantar na cinntí sin i gcruinnithe iomlánacha de cheannairí na n-údarás náisiúnta, agus bíonn na cruinnithe bunaithe ar obair ullmhúcháin a bhíonn déanta ag foghrúpaí saineolaithe agus ag Rúnaíocht EDPB.

Tusa agus EDPB

Cinntíonn EDPB go gcuirtear rialacha cosanta sonraí an Aontais i bhfeidhm go haonfhoirmeach i ngach tír den Aontas – ionas go mbeidh na cearta céanna ag gach duine, gan beann ar an tír ina bhfuil cónaí orthu.

Is ar na dóigheanna seo a leanas a thugtar faoi:

 •  treoirlínte a eisiúint d’údaráis náisiúnta agus do gheallsealbhóirí chun a chinntiú go ndéanfar RGCS a léirmhíniú go comhsheasmhach.
 • cinntí comhsheasmhachta a ghlacadh maidir le rialálaithe náisiúnta chun a chinntiú go ndéanfaidh siad na cearta agus na dualgais dhlíthiúla a fhorfheidhmiú ar an dóigh chéanna i ngach tír.
 • anuas air sin, is foinse saineolais é maidir le saincheisteanna cosanta sonraí agus cuireann sé comhairle ar an gCoimisiún Eorpach. Cinntítear leis sin, i gcás aon dlí nua de chuid an Aontais a mbeidh tionchar nach beag aige ar chosaint sonraí pearsanta, go n-urramófar an ceart bunúsach a bhaineann le sonraí pearsanta.

Tuilleadh eolais

Nuacht EDPB

Tuarascálacha, tuairimí agus moltaí EDPB

Clár oibre EDPB

Poist EDPB

Teagmháil

Ainm
An Bord Eorpach um Chosaint Sonraí (EDPB)
Suíomh gréasáin
https://edpb.europa.eu/edpb_ga
Seoladh ríomhphoist
Seoladh poist
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, An Bheilg
Na meáin shóisialta