Skip to main content
European Economic and Social Committee - Logo

Viimati lisatud

Ülevaade

 • Roll: Nõuandev organ, mis esindab tööandjate ja töötajate organisatsioone ja muid huvirühmi
 • President: Christa Schweng
 • Liikmed: 329 liiget kõigist ELi liikmesriikidest
 • Asutamisaasta: 1957
 • Asukoht: Brüssel (Belgia)
 • Veebisait: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on ELi nõuandev organ, mis koosneb töötajate ja tööandjate organisatsioonide ning muude huvirühmade esindajatest. Komitee esitab oma arvamusi ELi küsimustes Euroopa Komisjonile, Euroopa Liidu Nõukogule ja Euroopa Parlamendile, olles seega sillaks ELi institutsioonide ja ELi kodanike vahel.

Millega Majandus- ja Sotsiaalkomitee tegeleb?

Komitee annab huvirühmadele võimaluse esitada ametlikke arvamusi ELi seadusandlike ettepanekute kohta. Selle 3 peamist ülesannet on:

 • tagada, et ELi poliitika ja õiguse puhul võetakse arvesse majanduslikke ja sotsiaalseid tingimusi, otsides konsensust, mis teenib ühiseid huve;
 • edendada kodanikulähedasemat ELi, andes töötajate ja tööandjate organisatsioonidele ning muudele huvirühmadele võimaluse oma seisukohtade avaldamiseks ning tagades dialoogi nendega;
 • edendada Euroopa lõimumise väärtusi ning osalusdemokraatia ja kodanikuühiskonna organisatsioonide põhimõtteid.

Koosseis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed  esindavad Euroopa mitmesuguseid kodanikuühiskonna organisatsioone, sealhulgas ettevõtteid, ametiühinguid ja muid huvirühmi. Liikmed nimetatakse riikide valitsuste poolt ja kinnitatakse ametisse Euroopa Liidu Nõukogu poolt viieaastaseks ametiajaks. Ametiaega on võimalik pikendada. Liikmete arv iga riigi kohta sõltub asjaomase riigi elanike arvust.

EMSK valib oma presidendi ning kaks asepresidenti kahe ja poole aastaseks ametiajaks. Liikmed kuuluvad ühte 3 rühmast:

 • tööandjad;
 • töötajad;
 • muud huvirühmad (nt põllumajandustootjad, tarbijad).

Kuidas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötab?

Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon konsulteerivad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega erinevates küsimustes. EMSK esitab arvamusi ka omal algatusel.

Liikmed töötavad ELi nimel ning on sõltumatud oma riikide valitsustest. Nad kohtuvad 9 korda aastas. Arvamused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

Kohtumisi valmistavad ette spetsiaalsed sektsioonid ja tööstuse muutuste nõuandekomisjon. EMSK eksperdirühmad (vaatlusrühmad) ja „Euroopa 2020” juhtkomitee jälgivad ELi strateegiaalaseid edusamme.

EMSK hoiab pidevat sidet piirkondlike ning riiklike majandus- ja sotsiaalkomiteedega kogu ELis – peamiselt selleks, et jagada teavet ja arutada konkreetseid teemasid.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Teie

EMSK korraldab kunsti-, noorte- ja muid üritusi, et lähendada ELi selle kodanikele.

Vaata ka …

Kes on kes?

Arvamused ja dokumendid

Väljaanded

Külastage Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed

Töökohad  

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Veebisait
Telefoninumber
+32 2 546 90 11
Faksinumber
+32 2 546 90 11
Postiaadress
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgia
Sotsiaalmeedia