Skip to main content
Organ UE

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

European Ombudsman

Informacje ogólne

 • Rola: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE.
 • Rzecznik Praw Obywatelskich: Emily O’Reilly
 • Rok ustanowienia: 1995
 • Siedziba: Strasburg (Francja)
 • Strona internetowa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach UE. Skargi mogą składać obywatele UE lub osoby zamieszkałe na terytorium UE oraz przedsiębiorstwa i instytucjemające siedzibę w UE.

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich?

Rzecznik rozpatruje skargi dotyczące różnych przypadków niewłaściwego administrowania, m.in.:

 • nieuczciwe postępowanie
 • dyskryminacja
 • nadużywanie uprawnień
 • brak lub odmowa udzielenia informacji
 • nieuzasadniona zwłoka
 • nieprawidłowe procedury.

Sposób powoływania

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wybierany jest przez Parlament Europejski na odnawialną pięcioletnią kadencję. Jest to jedno z pierwszych zadań nowo wybranych posłów do PE.

W jaki sposób pracuje Rzecznik Praw Obywatelskich?

Rzecznik wszczyna dochodzenia na podstawie skarg lub z własnej inicjatywy. Jest całkowicie niezależny i nie przyjmuje poleceń od żadnego rządu ani żadnej organizacji. Co roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z działalności.

Często wystarczy, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich poinformuje daną instytucję o złożonej skardze, by problem został rozwiązany. W przypadku gdy to nie wystarczy, Rzecznik będzie starał się znaleźć rozwiązanie polubowne, które naprawi zaistniałą sytuację. Jeżeli działania te nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, Rzecznik może wystosować zalecenia do instytucji, której dotyczy skarga. Jeżeli instytucja ta nie przyjmuje jego zaleceń, Rzecznik może przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu specjalne sprawozdanie, w wyniku którego Parlament będzie musiał podjąć niezbędne działania.

To warto wiedzieć

Każda osoba niezadowolona z działania instytucji, organu, urzędu lub agencji UE powinna najpierw zwrócić się do nich o naprawienie sytuacji. Jeżeli to nie poskutkuje, można złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargę należy wnieść w ciągu dwóch lat od momentu, gdy skarżący dowie się o wystąpieniu danego problemu. Skarżący musi ujawnić swoją tożsamość oraz jednoznacznie wskazać, której instytucji lub którego organu skarga dotyczy i na czym polega problem. Można zażądać zachowania poufności skargi.

Jeżeli rozpatrzenie skargi nie leży w kompetencjach Rzecznika, skarżący otrzyma informacje o właściwych organach, które mogą mu pomóc.

Zobacz również

Czy Rzecznik Praw Obywatelskich może mi pomóc?

Złóż skargę

Publikacje

Krajowi rzecznicy praw obywatelskich

Oferty zatrudnienia

Organizacyjna baza danych UE (Kto jest kim w UE)

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Strona internetowa
https://www.ombudsman.europa.eu/pl/home/
Tel.
+33 3 88 17 23 13
Faks
+33 3 88 17 90 62
Adres pocztowy
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, Francja
Media społecznościowe