Skip to main content
European Parliament - logo

Apžvalga

 • Vaidmuo: tiesiogiai renkama ES institucija, turinti teisės aktų leidybos, priežiūros ir biudžeto srities pareigų
 • Nariai: 705 Europos Parlamento nariai
 • Pirmininkas: Davidas-Maria Sassoli
 • Įsteigtas: 1952 m. kaip Europos anglių ir plieno bendrijos Bendroji Asamblėja, 1962 m. kaip Europos Parlamentas, kurio pirmieji tiesioginiai rinkimai įvyko 1979 m.
 • Vieta: Strasbūras (Prancūzija), Briuselis (Belgija), Liuksemburgas
 • Interneto svetainė: Europos Parlamentas

Europos Parlamentas yra ES teisės aktų leidybos institucija. Jį ES rinkėjai tiesiogiai renka kas 5 metus. Paskutinį kartą rinkimai įvyko 2019 m. gegužės mėn.

Rinkimai

Rinkimai į Europos Parlamentą vyko 2019 m. gegužės 23–26 d.

Daugiau apie 2019 m. Europos Parlamento rinkimų rezultatus

Parlamento veikla

Parlamentas atlieka 3 pagrindines funkcijas:

Teisėkūros

 • Kartu su ES Taryba priima ES teisės aktus, grindžiamus Europos Komisijos pasiūlymais
 • Priima sprendimus dėl tarptautinių susitarimų
 • Priima sprendimus dėl ES plėtros
 • Peržiūri Komisijos darbo programą ir prašo ją pateikti teisės aktų pasiūlymų

Priežiūros

 • Atlieka demokratinę visų ES institucijų kontrolę
 • Išrenka Komisijos pirmininką ir patvirtina visą Komisijos narių kolegiją. Turi galimybę nubalsuoti už siūlymą pareikšti nepasitikėjimą ir taip priversti Komisiją atsistatydinti
 • Patvirtina biudžeto įvykdymą, t. y. teigiamai įvertina ES lėšų panaudojimo būdą
 • Nagrinėja piliečių peticijas ir atlieka tyrimus
 • Su Europos Centriniu Banku svarsto pinigų politikos klausimus
 • Užduoda klausimų Komisija ir Tarybai
 • Stebi rinkimus

Biudžeto valdymo

 • Kartu su Taryba sudaro ES biudžetą
 • Tvirtina ES ilgalaikį biudžetą – daugiametę finansinę programą

Sudėtis

Kiekvienoje šalyje išrenkamų Europos Parlamento narių skaičius daugmaž proporcingas jos gyventojų skaičiui, tačiau šis proporcingumas yra mažėjantis – nė viena šalis negali turėti mažiau negu 6 arba daugiau kaip 96 Europos Parlamento narius, o bendras skaičius neturi viršyti 705 (704 ir pirmininkas). Europos Parlamento nariai į grupes skirstomi ne pagal pilietybę, o pagal partinę priklausomybę.

Pirmininkas  atstovauja Parlamentui kitose ES institucijose ir visur kitur ir galutinai patvirtina ES biudžetą.

Kiek vietų Parlamente turi kiekviena ES šalis?

Kiek vietų Parlamente turi kiekviena ES šalis

Kaip Parlamentas dirba?

Parlamento darbas vyksta dviem pagrindiniais etapais.

 • Komitetai rengia teisės aktus.
  Europos Parlamentas turi 20 komitetų ir tris pakomitečius. Kiekvienas iš jų atsakingas už konkrečią politikos sritį. Komitetai nagrinėja teisės aktų pasiūlymus, ir Europos Parlamento nariai bei politinės frakcijos gali siūlyti daryti pakeitimus arba projektą atmesti. Šie klausimai svarstomi ir politinėse frakcijose.
 • Per plenarines sesijas teisės aktai priimami.
  Tuomet visi Europos Parlamento nariai susirenka į posėdžių salę ir vyksta galutinis balsavimas dėl siūlomų teisės aktų ir pasiūlytų pakeitimų. Paprastai tai vyksta Strasbūre keturias dienas per mėnesį, tačiau kartais rengiamos papildomos sesijos Briuselyje.

Parlamentas ir jūs

Jei norite paprašyti Parlamentą imtis veiksmų ir spręsti kokį nors klausimą, galite teikti jam peticiją (paštu arba internetu).

Peticija gali būti teikiama bet kokiu klausimu, priklausančiu ES kompetencijai.

Teikti peticijas gali ES valstybių narių piliečiai arba gyventojai, Europos Sąjungoje įsisteigusios bendrovės ar kitos organizacijos.

Kitas būdas kreiptis į Parlamentą – susisiekti su savo vietos Europos Parlamento nariu arba savo šalies Europos Parlamento informacijos biuru.

Papildoma informacija

Kas yra kas

Apsilankymas Parlamente

Europos Parlamento galios ir procedūros

Leidiniai

Galimybės įsidarbinti

Kontaktiniai duomenys

Europos Parlamentas

Interneto svetainė
Telefono numeris
+32 2 284 21 11
Fakso numeris
+32 2 284 69 74
Pašto adresas
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgija
Socialiniai tinklai
European Parliament - logo