Skip to main content
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)

Logo of European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

Ülevaade

 • Ülesanne: Frontex aitab ELi liikmesriikidel ja Schengeni lepinguga ühinenud riikidel hallata oma välispiire. Samuti aitab see ühtlustada piirikontrolli kõikjal ELis. Agentuur lihtsustab ELi liikmesriikide piirivalveasutuste vahelist koostööd, pakkudes tehnilist tuge ja eksperditeadmisi.
 • Direktor: Fabrice Leggeri
 • Asutamisaasta: 2004
 • Töötajate arv: 315
 • Eelarve: 250 miljonit eurot
 • Asukoht: Varssavi (Poola)
 • Veebisait: Frontex

Tegevusvaldkonnad

Euroopa välispiire on viimaste aastate jooksul ületanud enneolematu arv rändajaid ja pagulasi, kes soovivad siseneda ELi. Kolmandate riikidega piirnevatel ELi riikidel on piirikontrolli eest ainuvastutus. Kuid Frontex saab pakkuda tehnilist tuge ELi riikidele, kes seisavad silmitsi suure rändesurvega.

Selleks koordineerib amet täiendavate tehniliste seadmete kasutamist (nt õhusõidukid ja laevad) ning erikoolituse saanud piirivalvurite rakendamist.

Frontex koordineerib mereoperatsioone (nt Kreekas, Itaalias ja Hispaanias), aga ka maismaa välispiiridel, sealhulgas Bulgaarias, Rumeenias, Poolas ja Slovakkias, toimuvaid operatsioone. Frontexi tegevus hõlmab ka paljusid rahvusvahelisi lennujaamu üle kogu Euroopa.

Il-Frontex għandha diversi oqsma ta' responsabbiltà, stipulati fil-bażi ġuridika.

Need hõlmavad:

 • riskianalüüsi – kogu Frontexi tegevuse aluseks on riskianalüüs. Frontex hindab riske ja ohte ELi piirijulgeolekule. Agentuur koostab ülevaate ebaseadusliku rände mustritest ja suundumustest ning piiriülesest kuritegevusest (sealhulgas ka inimkaubandusest) välispiiridel. Ta jagab nimetatud töö tulemusi ELi liikmesriikide ja komisjoniga ning agentuur kasutab neid ka oma tegevuse kavandamiseks;
 • ühisoperatsioone – Frontex koordineerib erikoolituse saanud personali rakendamist ja tehniliste seadmete (õhusõidukid, laevad, piirikontrolli-/seireseadmed) kasutamist täiendavat abi vajavatel välispiirialadel;
 • kiirrreageerimist – kui ELi liikmesriik seisab välispiiril silmitsi suure survega, eelkõige kolmandatest riikidest saabuvate sisserändajate suure arvu tõttu, koordineerib Frontex Euroopa piirivalverühmade kasutamist;
 • teadusuuringuid – Frontex viib piirikontrollieksperdid kokku teadusuuringute ning tööstuse esindajatega, et tagada uue tehnoloogia vastavus piirivalveasutuste vajadustele;
 • koolitust – agentuur töötab välja piirivalveasutuste ühised koolitusstandardid, et ühtlustada piirivalveametnike koolitamist ELis ja Schengeni lepinguga ühinenud riikides. Selline ühtlustamine peaks tagama, et kui reisijad ületavad ELi välispiiri, kohaldatakse nende suhtes ühtseid piirikontrollistandardeid. Samuti võimaldab see eri riikide piirivalvuritel teha tõhusat koostööd, kui nad osalevad Frontexi koordineeritavates ühisoperatsioonides;
 • ühiseid tagasisaatmisoperatsioone – agentuur töötab välja parimad tavad rändajate tagasisaatmiseks ja koordineerib ühiseid tagasisaatmisoperatsioone (kuid üksikud riigid otsustavad selle üle, kes tuleb tagasi saata);
 • teabevahetust – Frontex töötab välja ja haldab teabesüsteeme, mis võimaldavad kiiret teabevahetust piirivalveasutuste vahel.

Kasusaajad

Igal aastal ületab ligikaudu 700 miljonit inimest Euroopa välispiire.

Seega on üheks suurimaks väljakutseks tuvastada ebaseaduslikku tegevust, põhjustamata viivitusi teiste reisijate jaoks.

Schengeni riikide vahel püsivat piirikontrolli ei ole, mistõttu on välispiiride kontroll veelgi olulisem. Schengeni ala liikmed tuginevad teiste ELi riikide poolt tehtava piirikontrolli ning seire kvaliteedile.

Schengeni alal saab Itaalias ärandatud auto vabalt liikuda kuni Poola–Ukraina piirini. Võltsitud passiga Soome sisenenud isik võib reisida Portugalini välja, ilma et teda peatataks. Prantsusmaa kaudu sisenenud inimkaubanduse ohvrit võidakse vedada kuni Rootsini.

See tähendab, et ELi välispiiride kontroll on äärmiselt oluline kõikide ELi liikmesriikide jaoks Euroopas. Frontexist on saanud keskne kontaktpunkt kõigile ning see agentuur kehtestab standardid kogu Euroopa piirivalve jaoks. Frontex tagab, et olulisi jälitusandmeid (nt võltsitud dokumentide, varastatud sõidukite või inimkaubitsejate kohta) jagatakse viivitamata kõigi piirivalveasutustega.

Piiriülese kuritegevuse vastu võitlemisel tuleb lisaks teabe jagamisele töötada välja ka pikaajalisi lahendusi. Selleks korraldab Frontex koolitusprogramme piirivalvurite jaoks kogu Euroopas.

Frontexi abiga saavad ELi piirivalveametnikud nüüd teha tihedamat koostööd. Nad jagavad teadmisi ning neil on juurdepääs teabele mitte ainult selle kohta, mida tehakse nende piiridel, vaid kõigil ELi välispiiridel. Samuti saavad nad tutvuda uusimate meetodite ja tehnoloogiaga, mis saab nende töö kvaliteeti parandada. Ka saavad nad üksteist toetada, kui mõne riigi piir satub ebaharilikult suure surve alla.

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
Veebisait
https://frontex.europa.eu/et/
Telefoninumber
+48 22 205 95 00
Faksinumber
+48 22 205 95 01
Postiaadress
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poola
Sotsiaalmeedia