Skip to main content

Forbhreathnú

Príomhchathair: an Bhruiséil

Teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh: an Ollainnis, an Fhraincis agus an Ghearmáinis

Ballstát de chuid an Aontais: ón 1 Eanáir 1958

Airgeadra: an euro. Ball den limistéar euro ón 1 Eanáir 

Schengen: Ball de limistéar Schengen ón 26 Márta 1995.

FigiúiríAchar na tíre - daonra - olltáirgeacht intíre (OTI) per capita i gcaighdeán cumhachta ceannaigh (CCC)

Córas Polaitiúil

Is monarcacht bhunreachtúil chónaidhme í an Bheilg inarb é an rí an ceann stáit agus inarb é an príomh-aire an ceann rialtais i gcóras ilpháirtí. Níl na cumhachtaí cinnteoireachta láraithe, tá siad roinnte idir trí leibhéal rialtais: an rialtas cónaidhme, 3 chomhphobal teanga (comhphobail na Pléimeannaise, na Fraincise, agus na Gearmáinise) agus 3 réigiún (Flóndras, Príomhchathair na Bruiséile agus an Vallúin). Ó thaobh an dlí de, tá an stádas céanna acu, ach tá cumhachtaí agus freagrachtaí orthu a bhaineann le réimsí éagsúla. Is ceann de thrí shuíomh oifigiúla institiúidí an Aontais Eorpaigh í an Bhruiséil, in éineacht le cathair Lucsamburg agus Strasbourg.

Áit ar léarscáil an Aontais

An trádáil agus an geilleagar

Seo na hearnálacha ba mhó i ngeilleagar na Beilge in 2020: an córas riaracháin phoiblí, gníomhaíochtaí cosanta agus oideachais, sláinte an duine, agus gníomhaíochtaí oibre sóisialta (22.0%), an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (17.7%), agus an tionsclaíocht (16.4%).

Is go tíortha laistigh den Aontas a thrádáiltear 65% d’easpórtálacha na Beilge (an Ghearmáin 17%, an Fhrainc 14% agus an Ísiltír 12%), agus maidir le heaspórtálacha go háiteanna lasmuigh den Aontas, téann 8% díobh chun na Ríochta Aontaithe, agus 7% chun na Stát Aontaithe.

Ó thaobh iompórtálacha de, tagann 62% ó Bhallstáit an Aontais (an Ísiltír 17%, an Ghearmáin 14% agus an Fhrainc 10%), agus maidir le hiompórtálacha ó lasmuigh den Aontas, tagann 7% ó na Stáit Aontaithe agus 5% ón tSín.

An Bheilg san Aontas

Parlaimint na hEorpa

Tá 21 Fheisire ag an mBeilg i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Bheilg

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Is i gComhairle an Aontais Eorpaigh a thagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an Aontais a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Beilge i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an Aontais Eorpaigh.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Beilge lena linn:

Eanáir-Meitheamh 1958 | Eanáir-Meitheamh 1961 | Eanáir-Meitheamh 1964 | Eanáir-Meitheamh 1967 | Eanáir-Meitheamh 1970 | Eanáir-Meitheamh 1973 | Iúil-Nollaig 1977 | Eanáir-Meitheamh 1982 | Eanáir-Meitheamh 1987 | Iúil-Nollaig 1993 | Iúil-Nollaig 2001 | Iúil-Nollaig 2010

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Uachtaránacht reatha Chomhairle an Aontais

An Coimisiún Eorpach

Is é Didier Reynders an Coimisinéir atá ainmnithe ag an mBeilg chuig an gCoimisiún Eorpach agus cúraimí Ceartais air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. ‘Ionadaíochtaí an Choimisiúin’ a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Bheilg

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

12 ionadaí ag an mBeilg ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Faigheann na hinstitiúidí comhairle i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

12 ionadaí ag an mBeilg ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d’ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Faigheann na hinstitiúidí comhairle ón gcoiste sin i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san Aontas i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an Aontas Eorpach

Bíonn an Bheilg i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin ‘ambasáid na Beilge chuig an Aontas’ agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san Aontas.

Buiséid agus Maoiniú

Cá mhéad a íocann agus a fhaigheann an Bheilg?

Déantar an méid atá le híoc ag gach tír de chuid an Aontais Eorpaigh a ríomh ar bhealach cothrom, de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu.
Níl sé d’aidhm ag buiséad an Aontais Eorpaigh an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an Aontais Eorpaigh:

Tionscadail sa Bheilg a fuair maoiniú ón Aontas

An t-airgead a d’íoc an Bheilg isteach i mbuiséad an Aontais, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an Aontais – cuir i gcás, déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón Aontas chun tairbhe don Bheilg.