Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Sofie

Úřední jazyk EU: bulharština

Členská země EU: od 1. ledna 2007

Měna: bulharský lev (BGN). Bulharsko se zavázalo přijmout euro, jakmile splní nezbytné podmínky.

Schengenský prostor: Bulharsko se v současnosti připravuje na vstup do schengenského prostoru.

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Bulharsko je parlamentní republika. V čele bulharské vlády stojí premiér, který má nejrozsáhlejší výkonnou moc. Hlavou bulharského státu je prezident, která má reprezentační roli a disponuje také omezeným právem veta. Bulharsko je unitární stát s centralizovanou strukturou. Je složeno z 27 provincií a provincie hlavního města (Sofija-Grad). Regionální guvernéry jmenuje vláda.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími bulharského hospodářství byly v roce 2020 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (21,4 %), průmysl (20,4 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (16,7 %).

Do zemí EU směřuje 66 % bulharského vývozu (16 % do Německa, 9 % do Rumunska a 7 % do Itálie). Co se týče zemí mimo EU, směřuje 6 % bulharského vývozu do Turecka a 3 % do Číny.

Pokud jde o dovoz, 61 % pochází z členských států EU (12 % z Německa, 7 % z Itálie a 7 % z Rumunska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 7 % dovozu z Turecka a 6 % z Ruska.

Bulharsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 17 poslanců z Bulharska. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Bulharsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci bulharského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období bulharského předsednictví:

leden–červen 2018

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Bulharsko nominovalo Mariju Gabrielovou, která je odpovědná za inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež.

Zastoupení Evropské komise v Bulharsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Bulharsko 12 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Bulharsko zde má 12 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Bulharsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby bulharské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Bulharsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku.

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Bulharsku za finančního přispění EU

Příspěvek Bulharska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Bulharsko čerpá finanční prostředky EU