Přejít na hlavní obsah

Přehled

Hlavní město: Helsinky

Úřední jazyky EU: finština, švédština

Členská země EU: od 1. ledna 1995

Měna: euro; součástí eurozóny od 1. ledna 1999

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 25. března 2001

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Finsko je parlamentní republika. Hlavou finského státu je prezident a v čele vlády stojí premiér. Ústřední vládní instituce mají sídlo v Helsinkách a místní samosprávu zajišťuje 309 měst a obcí. Země se dělí na 19 regionů a 70 správních obvodů. Nejmenší region Åland je autonomní souostroví na jihozápadě země. V nejsevernějším regionu Laponsko se nachází také oficiálně vyhlášený Rodný kraj Sámů, v němž žije zhruba polovina domorodého národa Sámů (někdy nazývaných také Laponci).

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitější odvětvími finského hospodářství byly v roce 2020 průmysl (20,3 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (20,6 %) a velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (14,0 %).

Do zemí EU směřuje 55 % finského vývozu (14 % do Německa, 10 % do Švédska a 7 % do Nizozemska). Co se týče zemí mimo EU, směřuje 9 % finského vývozu do Spojených států a 5 % do Číny.

Pokud jde o dovoz, 72 % pochází z členských států EU (17 % z Německa, 17 % ze Švédska a 9 % z Nizozemska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 10 % dovozu z Ruska a 4 % z Číny.

Finsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 14 poslanců z Finska. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Finsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci finského státu (vždy podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období finského předsednictví:

červenec–prosinec 1999 | červenec–prosinec 2006 | červenec–prosinec 2019

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Finsko nominovalo Juttu Urpilainenovou, která je odpovědná za mezinárodní partnerství.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise ve Finsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Finsko 9 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Finsko zde má 9 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Finsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby finské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Finsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované ve Finsku za finančního přispění EU

Příspěvek Finska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Finsko čerpá finanční prostředky EU