Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Riga

Úřední jazyk EU: lotyština

Členská země EU: od 1. května 2004

Měna: euro; součástí eurozóny od 1. ledna 2014

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 21. prosince 2007

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Lotyšsko je parlamentní republika. Prezident, který má především reprezentativní úlohu, jmenuje předsedu vlády, jenž si vybírá své ministry. Vláda musí na začátku každého volebního období získat důvěru parlamentu. Země je rozdělena na 110 jednoúrovňových obcí a 9 měst, které mají svou vlastní obecní správu.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími lotyšského hospodářství byly v roce 2020 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (23,1 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (18,1 %) a průmysl (15,4 %).

Do zemí EU směřuje 62 % lotyšského vývozu (15 % do Litvy, 11 % do Estonska a 7 % do Německa). Co se týče zemí mimo EU, jde 13 % lotyšského vývozu do Ruska a 5 % do Spojených států.

Pokud jde o dovoz, 76 % pochází z členských států EU (17 % z Litvy, 10 % z Německa a 10 % z Polska), zatímco ze zemí mimo EU pochází 6 % z Ruska a 2 % z Běloruska.

Lotyšsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 8 poslanců z Lotyšska. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Lotyšsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci lotyšské vlády (vždy podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období lotyšského předsednictví:

leden – červen 2015

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Lotyšsko nominovalo Valdise Dombrovskise, který zastává funkci výkonného místopředsedy pro hospodářství ve prospěch lidí.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise v Lotyšsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Lotyšsko 7 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Lotyšsko zde má 7 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Lotyšsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby lotyšské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Lotyšsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.

Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Lotyšsku za finančního přispění EU

Příspěvek Lotyšska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků či ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Lotyšsko čerpá finanční prostředky EU