Przejdź do treści głównej

Informacje ogólne

Stolica: Valletta

Języki urzędowe: maltański, angielski

W UE: od 1 maja 2004 r.

Waluta: euro. W strefie euro od 1 stycznia 2008 r.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 21 grudnia 2007 r.

Dane liczbowepowierzchnia - liczba ludności - produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Malta jest republiką parlamentarną. Ma jednoizbowy parlament. Na czele rządu stoi premier, a na czele państwa – prezydent, który pełni głównie funkcję reprezentacyjną. Malta jest podzielona na pięć regionów. Każdy z nich ma swój własny komitet lokalny, który pełni rolę pośrednika między władzami lokalnymi i krajowymi.

Malta na mapie UE

Handel i gospodarka

Najważniejszymi sektorami maltańskiej gospodarki w 2020 r. były: administracja publiczna, obrona, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (18,3%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (17,3%) oraz handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (14,0%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 50% maltańskiego eksportu (17% do Niemiec, 9% do Francji i 7% do Włoch). Eksport do Singapuru wynosi 6%, podobnie jak do Hongkongu.

Jeśli chodzi o import, 57% pochodzi z państw członkowskich UE (20% z Włoch, po 7% z Niemiec i Francji). Import z Chin i Wielkiej Brytanii wynosi po 8%.

Malta w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 6 posłów z Malty. Więcej informacji o maltańskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego na Malcie

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele maltańskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty maltańskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2017 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Obecne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Maltańską komisarz w Komisji Europejskiej jest Helena Dalli, która odpowiada za równość.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji na Malcie

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Malta ma 5 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Malta ma 5 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Malta utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Malty przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Malta, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE na Malcie

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Maltę wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Malta się zmienia dzięki unijnym funduszom.