Przejdź do treści głównej

Informacje ogólne

Stolica: Lizbona

Język urzędowy: portugalski

W UE: od 1 stycznia 1986 r.

Waluta: euro. W strefie euro od 1 stycznia 1999 r.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 26 marca 1995 r.

Dane liczbowepowierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSNhttps://data.ec.europa.eu/ewp/3ff0476e-6735-41ef-9e24-70ff77a06c3bhttps…

Ustrój polityczny

Portugalia jest republiką półprezydencką. Na czele rządu stoi premier, a głową państwa jest prezydent, który powołuje premiera i pozostałych członków rządu. Republika Portugalska jest podzielona na 308 gmin, które dzielą się na 3092 sołectw. Z prawnego punktu widzenia jednostkami administracyjnymi kraju są lokalne gminy i sołectwa oraz rząd krajowy.

Portugalia na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów portugalskiej gospodarki w 2020 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (20,8%), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (20,7%) i przemysł (17,4%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 71% portugalskiego eksportu (25% do Hiszpanii, 14% do Francji i 12% do Niemiec). Eksport do Wielkiej Brytanii wynosi 6%, a do Stanów Zjednoczonych – 5%.

Jeśli chodzi o import, 75% pochodzi z państw członkowskich UE (33% z Hiszpanii, 13% z Niemiec i 7% z Francji). Import z Chin wynosi 5%, a z Wielkiej Brytanii – 3%.

Portugalia w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 21 posłów z Portugalii. Więcej informacji o portugalskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Portugalii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele portugalskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty portugalskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 1992 r., styczeń–czerwiec 2000 r., lipiec–grudzień 2007 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Portugalską komisarz w Komisji Europejskiej jest Elisa Ferreira, która odpowiada za spójność i reformy.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Portugalii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Portugalia ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Portugalia ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Portugalia utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Portugalii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Portugalia, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Portugalii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Portugalię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Portugalia się zmienia dzięki unijnym funduszom.