Přejít na hlavní obsah

Přehled

Hlavní město: Bukurešť

Úřední jazyk EU: rumunština

Členská země EU: od 1. ledna 2007

Měna: rumunský leu (RON); Rumunsko se zavázalo přijmout euro, jakmile splní nezbytné podmínky.

Schengenský prostor: Rumunsko se v současné době připravuje na vstup do schengenského prostoru.

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Rumunsko je poloprezidentská republika. Hlavou státu je prezident a v čele vlády stojí premiér. Výkonnou funkci má nejen vláda, ale i prezident. Země je rozdělena na 41 správních oblastí a město Bukurešť. Každá oblast je spravována radou, která odpovídá za místní záležitosti, a prefektem, který je odpovědný za správu vnitrostátních záležitostí na místní úrovni.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími rumunského hospodářství byly v roce 2020 průmysl (21,7 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (19,7 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (16,5 %).

Do zemí EU směřuje 74 % rumunského vývozu (23 % do Německa, 11 % do Itálie a 7 % do Francie). Co se týče zemí mimo EU, směřují 3 % rumunského vývozu do Turecka a 3 % do Spojeného království.

Pokud jde o dovoz, 74 % pochází z členských států EU (21 % z Německa, 9 % z Itálie a 7 % z Maďarska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 6 % dovozu z Číny a 4 % z Turecka.

Rumunsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 33 poslanců z Rumunska. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Rumunsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci rumunského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období rumunského předsednictví:

leden – červen 2019

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Rumunsko nominovalo Adinu-Ioanu Văleanovou, která je odpovědná za dopravu.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise v Rumunsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Rumunsko 15 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Rumunsko zde má 15 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Rumunsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby rumunské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Rumunsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Rumunsku za finančního přispění EU

Příspěvek Rumunska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Rumunsko čerpá finanční prostředky EU