Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Bukurešť

Úřední jazyk EU: rumunština

Členem EU: od 1. ledna 2007

Měna: rumunský leu (RON) Rumunsko se zavázalo přijmout euro, jakmile splní nezbytné podmínky.

Schengenský prostor: Rumunsko se v současné době připravuje na vstup do schengenského prostoru.

V číslech: RozlohaObyvatelstvoHDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Rumunsko je poloprezidentská republika. Hlavou státu je prezident a v čele vlády stojí ministerský předseda. Výkonnou funkci má nejen vláda, ale i prezident. Země je rozdělena na 41 správních oblastí a město Bukurešť. Každá oblast je spravována radou, která odpovídá za místní záležitosti, a prefektem, který je odpovědný za správu vnitrostátních záležitostí na místní úrovni.

Rumunsko na mapě EU

Obchod a hospodářství

Nejdůležitějšími odvětvími rumunského hospodářství byly v roce 2018 průmysl (26,1 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (20,2 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (14,5 %).

Obchod v rámci EU představuje 77 % celkového vývozu Rumunska (23 % do Německa, 11 % do Itálie a 7 % do Francie). Pokud jde o země mimo EU, směřují 3 % rumunského vývozu do Turecka a 2 % do Spojených států.

Dovoz do Rumunska se ze 75 % realizuje z členských států EU (20 % z Německa, 9 % z Itálie a 7 % z Maďarska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 5 % dovozu z Číny a 4 % z Turecka.

Rumunsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 33 poslanců z Rumunska. Další informace o těchto poslancích.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Rumunsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci rumunské vlády (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období rumunského předsednictví:

leden – červen 2019

Předsednictví Rady EU

Současné předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Rumunsko nominovalo Adinu-Ioanu Văleanovou, která je odpovědná za dopravu.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané zastoupení.

Zastoupení Evropské komise v Rumunsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Rumunsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru15 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci členských států.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů, kde zasedají místní a regionální zástupci, má Rumunsko 15 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Rumunsko s orgány a institucemi EU komunikuje také prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jde o jakési velvyslanectví při EU a jeho úkolem je zajistit, aby rumunské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Rumunsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Údaje pro Rumunsko za rok 2018:

  • Výdaje EU v Rumunsku celkem – 4,865 miliardy eur
    (což odpovídá 2,45 % rumunského hospodářství)
  • Rumunský příspěvek do rozpočtu EU celkem – 1,655 miliardy eur
    (což odpovídá 0,83 % rumunského hospodářství)

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Rumunsku

Příspěvek Rumunska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Rumunsku a financovaných z prostředků EU