Skip to main content

Najważniejsze osiągnięcia Unii Europejskiej i korzyści z członkostwa w UE

Najważniejsze osiągnięcia

Od 1957 r. Unia Europejska osiągnęła wiele sukcesów, które przyniosły korzyści mieszkańcom Europy i całego świata. Te osiągnięcia to:

 • pokój na kontynencie
 • swoboda wyboru miejsca zamieszkania, nauki lub pracy w całej UE dla wszystkich Europejczyków
 • największy na świecie jednolity rynek
 • wsparcie i pomoc rozwojowa dla milionów ludzi na całym świecie.

Pokój i stabilność

Unii Europejskiej zawdzięczamy ponad pół wieku pokoju, stabilności i dobrobytu. Odgrywa ona także ważną rolę w dyplomacji i działa na rzecz promowania tych samych wartości – a także demokracji, podstawowych wolności i praworządności – na całym świecie.

70 lat trwałego pokoju

70 lat trwałego pokoju

 

Jednolity rynek

Główną siłą napędową gospodarki unijnej jest jednolity rynek. Umożliwia on swobodne przemieszczanie się ludzi, towarów, usług i kapitału na większej części kontynentu.

Dzięki temu podróżowanie po Europie niewątpliwie stało się łatwiejsze – każdy obywatel UE ma prawo wyboru, w którym państwie członkowskim chce pracować, studiować czy też zamieszkać na emeryturze. Każde państwo członkowskie musi traktować obywateli innego państwa UE pod względem zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i podatków w taki sam sposób, w jaki traktuje swoich własnych obywateli.

Ochrona i prawa obywateli

Traktat o Unii Europejskiej zapewnia obywatelom Unii i osobom przebywającym legalnie na jej terytorium szeroki zakres praw zapisanych w prawodawstwie Unii dotyczącym wielu dziedzin.

Karta praw podstawowych

W Karcie zawarto wszystkie prawa osobiste, obywatelskie, polityczne, gospodarcze i socjalne, jakie przysługują obywatelom w całej UE.

Karta praw podstawowych UE

Prawa pracownicze

Każdemu pracownikowi w UE przysługują pewne minimalne prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, równych szans, ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji oraz prawa pracy.

Prawa cyfrowe

W swoich przepisach dotyczących ochrony danych i prywatności UE przyjęła zdecydowane stanowisko, jeśli chodzi o ochronę praw indywidualnych i danych osobowych, aby zapewnić wszystkim obywatelom Unii większą kontrolę nad ich danymi osobowymi.

Prawa konsumentów

Konsumenci unijni mogą spać spokojnie – wiedzą, że w przypadku zwrotu zakupionych produktów otrzymają zwrot pieniędzy. Podróżni są spokojni o to, że zostaną im zwrócone koszty biletów kolejowych lub lotniczych, jeśli ich podróż będzie opóźniona lub zostanie odwołana.

Ponadto normy, jakie muszą spełniać towary w sklepach w UE, są jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie pod względem zarówno jakości, jak i bezpieczeństwa.

Prawa konsumentów

Działalność gospodarcza, rozwój i handel

UE jest największym blokiem handlowym na świecie. Jest największym na świecie eksporterem towarów i usług oraz głównym rynkiem importowym dla ponad 100 krajów.

Wolny handel między członkami UE to jedna z zasad, które leżą u podstaw UE. Jest on możliwy dzięki sprawnemu funkcjonowaniu jednolitego rynku. Poza swoimi granicami UE działa również na rzecz liberalizacji handlu światowego.

Przedsiębiorstwa

UE zapewnia wszystkim swoim obywatelom ochronę przed negatywnymi skutkami globalizacji dzięki unijnemu wsparciu dla małych przedsiębiorstw oraz przepisom, które gwarantują, że duże przedsiębiorstwa płacą należne podatki. UE może też pomóc każdemu właścicielowi firmy, który został niesprawiedliwie potraktowany.

Dzięki udanym programom UE, takim jak Erasmus+, można korzystać ze szkoleń umożliwiających rozwój zawodowy.

Handel

UE nie zawdzięcza swojej ugruntowanej pozycji odrębnym strategiom handlowym – zdobyła ją dzięki jednomyślnym działaniom na arenie międzynarodowej.

Jeśli chodzi o handel światowy, Unia jest na uprzywilejowanej pozycji. Dzięki otwartemu systemowi handlu UE jest największym graczem na międzynarodowej arenie handlowej i niezawodnym partnerem biznesowym.

Umowa podpisana w 2018 r. ułatwia firmom z UE prowadzenie na większą skalę działalności eksportowej do Singapuru, pomaga chronić prawa pracowników oraz środowisko, a także otwiera możliwości świadczenia usług i realizacji zamówień rządowych przez przedsiębiorstwa unijne na rynkach w Singapurze.

Normy dotyczące jakości żywności i ochrony środowiska

Ponieważ kraje UE tak blisko ze sobą współpracują, żywność i środowisko naturalne w Europie spełniają normy jakości, które należą do najwyższych na świecie.

Żywność

Ochrona zdrowia jest celem wszystkich unijnych przepisów i norm w sektorze rolnictwa i żywności. Obszerny zbiór ogólnounijnych przepisów obejmuje cały łańcuch produkcji i przetwarzania żywności w Unii, jak również towary importowane i eksportowane.

Środowisko

UE opracowała jedne z najbardziej rygorystycznych norm środowiskowych na świecie. Polityka unijna ma na celu zminimalizowanie zagrożeń dla klimatu, zdrowia i bioróżnorodności.

Energia ze źródeł odnawialnych / transformacja energetyczna (dyrektywa w sprawie energii z 2018 r.)

Dyplomacja i rozwój na skalę międzynarodową

Działając w porozumieniu, państwa UE mają znacznie większą siłę przebicia na arenie międzynarodowej, niż każde z 27 państw różnej wielkości działające samodzielnie. Wszystkie instytucje i rządy państw UE razem są największym na świecie darczyńcą oferującym pomoc rozwojową. Podejmują wspólne działania na rzecz promowania dobrych rządów, zwalczania głodu i ochrony zasobów naturalnych.

Dyplomacja i bezpieczeństwo

Dzięki wsparciu politycznemu, praktycznemu i gospodarczemu UE odegrała zasadniczą rolę w osiągnięciu pokoju na Bałkanach Zachodnich po wojnie w Jugosławii. Jednym z przykładów działań w tym zakresie jest dialog między Serbią a Kosowem wspierany przez UE, którego owocem było podpisanie w kwietniu 2013 r. realizowanej obecnie przełomowej umowy przy wsparciu ze strony Unii.

Prawa człowieka

UE opracowała wytyczne w zakresie praw człowieka, które odnoszą się do kwestii, takich jak kara śmierci, tortury i wolność wypowiedzi w internecie i nie tylko. Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka zapewnia wsparcie w zakresie zwiększenia poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w krajach i regionach, w których są one najbardziej zagrożone.

Pomoc humanitarna

W przypadku wystąpienia poważnych klęsk żywiołowych lub nadzwyczajnych sytuacji humanitarnych UE udziela pomocy krajom i ludności zarówno w Europie, jak i poza jej granicami. Unia łącznie ze swoimi państwami członkowskimi jest największym dawcą pomocy humanitarnej na świecie. Co roku UE zapewnia żywność, schronienie, ochronę, opiekę zdrowotną i czystą wodę ponad 120 milionom ofiar katastrof i konfliktów w ponad 80 krajach.

Pomoc, rozwój i dyplomacja w praktyce

UE współpracuje z rządami w 150 krajach partnerskich z całego rozwijającego się świata, a także z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i organizacjami międzynarodowymi.

Na przykład na Haiti UE zapewnia wsparcie i pomoc rozwojową na wiele różnych sposobów, aby przyczynić się do zwiększenia odporności tego kraju, rozwiązania problemów strukturalnych i świadczenia pomocy doraźnej najbardziej potrzebującym. Od 1994 r. UE przekazała Haiti 419 mln euro w formie pomocy w celu:

 • zapewnienia dostępu do usług zdrowotnych ratujących życie
 • przygotowania tymczasowego schronienia w obozach i u rodzin
 • zapewnienia dostępu do wody i urządzeń sanitarnych
 • dystrybucji żywności
 • zapobiegania wzrostowi niedożywienia, wybuchom epidemii i potencjalnym konfliktom społecznym
 • poprawy sytuacji w obozach
 • ustanowienia systemów wczesnego ostrzegania i zabezpieczenia schronień i infrastruktury na wypadek nawracających huraganów, powodzi i innych zagrożeń naturalnych.

Pomoc rozwojowa UE dla Haiti