Přejít na hlavní obsah

Klíčové úspěchy Evropské unie a hmatatelné přínosy

Hlavní úspěchy

Od roku 1957 se Evropské unii podařilo dosáhnout velkého pokroku ve prospěch občanů i ve vztahu ke světu. Zajistila:

 • mír na evropském kontinentu
 • svobodu občanů Unie žít, studovat nebo pracovat kdekoli v EU
 • vytvoření největšího jednotného trhu na světě
 • humanitární a rozvojovou pomoc milionům lidí na celém světě

Mír a stabilita

EU se podařilo dosáhnout toho, že v Evropě již více než půl století vládne mír, stabilita a prosperita. Rovněž hraje důležitou úlohu v diplomacii a své hodnoty a z nich plynoucí výhody, spolu s demokracií, základními svobodami a právním státem, propaguje po celém světě.

70 let trvalého míru

Situace v Evropě od roku 1500 do roku 2000 s dlouhými obdobími válek, která trvala až do 50. let 20. století, kdy začalo období míru.

 

Jednotný trh

Jednotný trh je hlavním ekonomickým motorem Unie. Umožňuje volný pohyb většiny zboží, služeb, kapitálu a osob téměř po celém světadílu.

Cestování po Evropě je nyní bezpochyby mnohem jednodušší – všichni občané EU mají právo studovat, pracovat nebo odejít do penze v kterékoli zemi Unie. Pro účely zaměstnání, sociálního zabezpečení a daní má každá země EU povinnost zacházet s vámi, jakožto občanem Unie, zcela stejně jako s vlastními občany.

 • Euro – tuto jednotnou měnu používá více než 340 milionů občanů EU. Euro odstranilo riziko kolísání měn a náklady na jejich směnu, přičemž posílilo jednotný trh ve prospěch nás všech.
 • Telefonní a digitální služby – díky ukončení platnosti roamingových pravidel můžete využívat telefonní a online služby v celé EU bez dodatečných nákladů.
341 million
Euro
The number of people who use the euro every day in 20 countries
17 million
Live or work
17 million EU citizens live or work in another EU country
Zero
Extra cost
Phone and online services at no extra cost across the EU

Práva a ochrana občanů

Smlouva o Evropské unii poskytuje občanům EU a osobám s legálním pobytem v zemích Unie širokou škálu práv zakotvených v právních předpisech EU, a to v řadě různých oblastí.

Listina základních práv

Listina spojuje všechna osobní, občanská, politická, hospodářská a sociální práva, jichž požívají lidé v EU.

Listina základních práv Evropské unie

Zero
Tolerance
Zero tolerance for discrimination
Free speech
For all
Everyone has the right to freedom of expression

Zaměstnanecká práva

Každý pracovník v EU požívá určitých minimálních práv, která se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rovných příležitostí, ochrany před všemi formami diskriminace a pracovněprávních předpisů.

Důchod v zahraničí

48
Hours
The maximum number of hours a worker in the EU can work in any 7-day period
4
Weeks
The minimum period of paid leave guaranteed for each worker per year

Digitální práva

EU zaujala pevný postoj k ochraně práv osob a osobních informací, který je vyjádřen v jejích právních předpisech o ochraně údajů a soukromí, s cílem zajistit, abychom všichni měli nad svými osobními údaji větší kontrolu.

Právo být zapomenut

74%
Online shopping
74% of internet users aged 16 to 74 in the EU shop online
100%
Protection of personal data
Everyone has the right to the protection of personal data

Práva spotřebitelů

Spotřebitelé v EU se mohou cítit bezpečně při vědomí, že pokud vrátí nechtěné výrobky, dostanou své peníze zpět, a jestliže při cestování dojde ke zpoždění nebo zrušení spojení, kterým bylo možné se vyhnout, budou jim vráceny peníze.

Platí také, že normy, které musí zboží v obchodech v EU splňovat, patří k nejpřísnějším na světě, a to jak z hlediska kvality, tak i z hlediska bezpečnosti.

Práva nakupujících

0%
Added fees
For credit or debit card purchases in the EU
€100 000
Protected
Bank deposits of up to €100 000 are always protected

Podnikání, růst a obchod

EU je největším obchodním seskupením na světě. Je největším světovým vývozcem zboží a služeb a zároveň nejdůležitějším dovozním trhem pro více než 100 států.

Jedním z principů, které stály u vzniku EU, je volný obchod mezi jejími členskými státy, jenž je možný díky jednotnému trhu. Za svými hranicemi Unie rovněž prosazuje liberalizaci světového obchodu.

Obchod

Díky podpoře malých podniků ze strany EU a pravidlům, která mají zajistit, aby velké společnosti hradily svůj spravedlivý podíl na daních, vás EU chrání před negativními dopady globalizace. EU vám také může pomoci, pokud jste jako majitelé podniku museli čelit nespravedlivému zacházení.

Úspěšné programy Evropské unie, jako je Erasmus+, vám mohou pomoci při odborné přípravě, abyste byli schopni maximálně využít možností své profesní dráhy.

Wider market
Free movement
Businesses from one EU country are free to offer goods and services in another EU country without being based there
640 000
Erasmus+
Almost 640 000 people studied, trained or volunteered abroad in 2020

Obchod

EU dosáhla silného postavení tím, že na světové scéně jedná společně a jednotně, a nikoli na základě samostatných obchodních strategií.

EU zaujímá v celosvětovém obchodě prvořadé místo. Díky otevřenosti našeho obchodního režimu se podařilo dosáhnout toho, že je EU největším hráčem na světové obchodní scéně a trvale spolehlivým obchodním partnerem.

Tato dohoda podepsaná v roce 2018 usnadňuje podnikům z EU dosažení většího vývozu do Singapuru, pomáhá chránit životní prostředí i lidská práva na pracovišti a otevírá společnostem z Evropské unie singapurské trhy pro služby a vládní zakázky.

15%
World trade
The EU accounts for around 15% of the world’s trade in goods
Global trade
EU, China, US
The EU, China and the United States are the three largest global players in international trade

Kvalita potravin a normy v oblasti životního prostředí

Díky úzké spolupráci zemí EU platí pro naše potraviny i životní prostředí jedny z nejpřísnějších norem kvality na světě.

Potraviny

Ochrana zdraví je cílem všech právních předpisů a norem EU v odvětví zemědělství a potravinářství. Celý řetězec výroby a zpracování potravin v EU, jakož i dovoz a vývoz zboží, ošetřuje rozsáhlý soubor evropských právních předpisů.

Zero
Antibiotic growth promoters
Antibiotic growth promoters have not been used in the EU since 2006
3500
EU quality scheme
3500 products registered under an EU quality scheme

Životní prostředí

EU vypracovala některé z nejpřísnějších norem v oblasti životního prostředí na světě. Politika EU usiluje o minimalizaci rizik pro klima a zdraví a o zachování biologické rozmanitosti.

2050
Climate neutral target
2050 - EU aims to become climate neutral
20%
Greenhouse gas
2014 - The year the EU reached its 2020 target of cutting greenhouse gas emissions by 20%

Mezinárodní diplomacie a rozvoj

Hlas zemí EU, které postupují jednotně, má na světové scéně mnohem větší váhu, než by mělo 27 zemí různé velikosti, které by jednaly samostatně. Orgány EU a vlády členských zemí jsou dohromady největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci a společně usilují o podporu řádné správy věcí veřejných, boj proti hladovění a zachování přírodních zdrojů.

Diplomacie a bezpečnost

Prostřednictvím své politické, praktické a hospodářské podpory sehrála Evropská unie od doby válek v Jugoslávii klíčovou úlohu při budování míru na západním Balkáně. Jedním z příkladů je dialog mezi Srbskem a Kosovem zprostředkovaný Evropskou unií, jenž vedl k zásadní dohodě v dubnu 2013. Tato dohoda se za podpory EU v současné době realizuje.

Lidská práva

EU vypracovala obecné zásady politiky v oblasti lidských práv týkající se témat, jako je trest smrti, mučení a svoboda projevu, a to jak na internetu, tak mimo něj. Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) poskytuje podporu s cílem posílit dodržování lidských práv a základních svobod v zemích a regionech, kde jsou nejvíce ohroženy.

Humanitární pomoc

V Evropě i v zahraničí poskytuje EU pomoc zemím a obyvatelstvu, které čelí závažným katastrofám a humanitárním krizím. EU a její členské státy jsou největšími poskytovateli humanitární pomoci na světě. Každý rok zajišťuje EU potraviny, přístřeší, ochranu, zdravotní péči a čistou vodu pro více než 120 milionů obětí katastrof a konfliktů ve více než 80 zemích světa.

120 million
Beneficiaries of humanitarian funding
Number of people who receive humanitarian funding each year from the EU
€2.4 billion
Humanitarian budget in 2021
In 2021, the humanitarian budget of the European Commission exceeded €2.4. billion

Pomoc, rozvoj a diplomacie v akci

EU spolupracuje s vládami ve 150 partnerských zemích rozvojového světa, jakož i s občanskou společností a mezinárodními organizacemi.

Například na Haiti poskytuje EU řadu různých forem humanitární a rozvojové pomoci, jejíž cílem je zvýšit odolnost této země, řešit strukturální nedostatky a poskytnout krátkodobou podporu nejzranitelnějším osobám. Od roku 1994 poskytla Evropská unie Haiti 419 milionů eur jako pomoc v následujících oblastech:

 • zajištění přístupu ke zdravotnickým službám, které zachraňují životy,
 • poskytnutí nouzového přístřeší v táborech a v hostitelských rodinách,
 • zajištění přístupu k vodě a hygienickým zařízením,
 • distribuce potravin,
 • zabránění nárůstu podvýživy, epidemií a potenciálních občanských nepokojů,
 • snížení zranitelnosti lidí v táborech,
 • zavedení systémů včasného varování a posílení stávajících kapacit ubytování a infrastruktury proti opakujícím se hurikánům, záplavám a dalším přírodním nebezpečím.

Rozvojová pomoc EU na Haiti

21 countries
Humanitarian air bridge
In 2020 and 2021, European Union Humanitarian Air Bridge assisted 21 countries
54,51%
World top donor
In 2020, the EU disbursed 54,51% in development assistance

Video gallery