Přejít na hlavní obsah

Klíčové úspěchy Evropské unie a její hmatatelné přínosy

Hlavní úspěchy

Od roku 1957 se Evropské unii podařilo dosáhnout velkého pokroku ve prospěch občanů i ve vztahu ke světu. Zajistila:

 • mír na evropském kontinentu
 • svobodu občanů Unie žít, studovat nebo pracovat kdekoli v EU
 • vytvoření největšího jednotného trhu na světě
 • humanitární a rozvojovou pomoc milionům lidí na celém světě

Mír a stabilita

EU se podařilo dosáhnout toho, že v Evropě již více než půl století vládne mír, stabilita a prosperita. Rovněž hraje důležitou úlohu v diplomacii a své hodnoty a z nich plynoucí výhody, spolu s demokracií, základními svobodami a právním státem, propaguje po celém světě.

70 let trvalého míru

Situace v Evropě od roku 1500 do roku 2000 s dlouhými obdobími válek, která trvala až do 50. let 20. století, kdy začalo období míru.

 

Jednotný trh

Jednotný trh je hlavním ekonomickým motorem Unie. Umožňuje volný pohyb většiny zboží, služeb, kapitálu a osob téměř po celém světadílu.

Cestování po Evropě je nyní bezpochyby mnohem jednodušší – všichni občané EU mají právo studovat, pracovat nebo strávit důchod v kterékoli zemi Unie. Pro účely zaměstnání, sociálního zabezpečení a daní má každá země EU povinnost zacházet s vámi, jakožto občanem Unie, zcela stejně jako s vlastními občany.

 • Euro – tuto jednotnou měnu používá více než 340 milionů občanů EU. Euro odstranilo riziko kolísání měn a náklady na jejich směnu, přičemž posílilo jednotný trh ve prospěch nás všech.
 • Telefonní a digitální služby – díky ukončení platnosti roamingových pravidel můžete využívat telefonní a online služby v celé EU bez dodatečných nákladů.
341 milionů
Euro
Počet lidí, kteří v 20 zemích EU denně používají euro
17 milionů
Pobyt nebo práce v zahraničí
17 milionů občanů EU žije nebo pracuje v jiné zemi EU
Žádné
Dodatečné náklady
Telefonní a online služby bez dodatečných nákladů v celé EU

Práva a ochrana občanů

Smlouva o Evropské unii poskytuje občanům EU a osobám s legálním pobytem v zemích Unie širokou škálu práv zakotvených v právních předpisech EU, a to v řadě různých oblastí.

Listina základních práv

Listina spojuje všechna osobní, občanská, politická, hospodářská a sociální práva, jichž požívají lidé v EU.

Listina základních práv Evropské unie

Žádné
Tolerance
Nulová tolerance vůči diskriminaci
Svoboda slova
Pro všechny
Každý má právo na svobodu projevu

Zaměstnanecká práva

Každý pracovník v EU požívá určitých minimálních práv, která se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rovných příležitostí, ochrany před všemi formami diskriminace a pracovněprávních předpisů.

Důchod v zahraničí

48
Hodiny
Maximální počet hodin, které může pracovník v EU pracovat během 7 dnů
4
Týdny
Minimální doba placené dovolené za rok, na kterou mají nárok všichni pracovníci

Digitální práva

EU zaujala pevný postoj k ochraně práv osob a osobních informací, který je vyjádřen v jejích právních předpisech o ochraně údajů a soukromí, s cílem zajistit, abychom všichni měli nad svými osobními údaji větší kontrolu.

Právo být zapomenut

74 %
Nákupy online
74 % uživatelů internetu ve věku 16‑74 let v EU nakupuje online
100 %
Ochrana osobních údajů
Každý má právo na ochranu osobních údajů

Práva spotřebitelů

Spotřebitelé v EU se mohou cítit bezpečně při vědomí, že pokud vrátí nechtěné výrobky, dostanou své peníze zpět, a jestliže při cestování dojde ke zpoždění nebo zrušení spojení, kterým bylo možné se vyhnout, budou jim vráceny peníze.

Platí také, že normy, které musí zboží v obchodech v EU splňovat, patří k nejpřísnějším na světě, a to jak z hlediska kvality, tak i z hlediska bezpečnosti.

Práva nakupujících

0 %
Dodatečné poplatky
Na nákupy kreditními nebo debetními kartami v EU
100 000 eur
Ochrana uložených peněz
Bankovní vklady do výše 100 000 eur jsou vždy pojištěny

Podnikání, růst a obchod

EU je největším obchodním seskupením na světě. Je největším světovým vývozcem zboží a služeb a zároveň nejdůležitějším dovozním trhem pro více než 100 států.

Jedním z principů, které stály u vzniku EU, je volný obchod mezi jejími členskými státy, jenž je možný díky jednotnému trhu. Za svými hranicemi Unie rovněž prosazuje liberalizaci světového obchodu.

Obchod

Díky podpoře malých podniků ze strany EU a pravidlům, která zajišťují, aby velké společnosti hradily svůj spravedlivý podíl na daních, vás EU chrání před negativními dopady globalizace. EU vám také může pomoci, pokud jste jako majitelé podniku čelili nespravedlivému zacházení.

Úspěšné programy Evropské unie, jako je Erasmus+, vám mohou pomoci při odborné přípravě, abyste byli schopni maximálně využít možností své profesní dráhy.

Širší trh
Volný pohyb
Podniky z jedné země EU mohou nabízet zboží a služby v jiné zemi EU, aniž by tam měly sídlo.
640 000
Erasmus+
V roce 2020 téměř 640 000 lidí v zahraničí studovalo, účastnilo se studia, odborné přípravy či vykonávalo dobrovolnickou činnost

Obchod

EU dosáhla silného postavení tím, že na světové scéně jedná společně a jednotně, a nikoli na základě samostatných obchodních strategií.

EU zaujímá v celosvětovém obchodě prvořadé místo. Díky otevřenosti našeho obchodního režimu se podařilo dosáhnout toho, že je EU největším hráčem na světové obchodní scéně a trvale spolehlivým obchodním partnerem.

V rámci této dohody podepsané v roce 2018 je pro podniky z EU mnohem snazší zvýšit objem vývozu do Singapuru. Dohoda také obsahuje ustanovení na ochranu životního prostředí i lidských práv na pracovišti a otevírá společnostem z Evropské unie singapurské trhy pro služby a veřejné zakázky.

15 %
Světový obchod
Na EU připadá přibližně 15 % světového obchodu se zbožím
Světový obchod
EU, Čína, USA
EU, Čína a Spojené státy jsou třemi největšími světovými hráči v mezinárodním obchodě

Kvalita potravin a normy v oblasti životního prostředí

Díky úzké spolupráci zemí EU platí pro naše potraviny i životní prostředí jedny z nejpřísnějších norem kvality na světě.

Potraviny

Ochrana zdraví je cílem všech právních předpisů a norem EU v odvětví zemědělství a potravinářství. Celý řetězec výroby a zpracování potravin v EU, jakož i dovoz a vývoz zboží, ošetřuje rozsáhlý soubor evropských právních předpisů.

Žádné
Antibiotické růstové stimulátory
Antibiotické růstové stimulátory se v EU od roku 2006 nepoužívají
3 500
Režimy jakosti EU
3 500 produktů je registrovaných v rámci režimu jakosti EU

Životní prostředí

EU vypracovala některé z nejpřísnějších norem v oblasti životního prostředí na světě. Politika EU usiluje o minimalizaci rizik pro klima a zdraví a o zachování biologické rozmanitosti.

2050
Cíl klimatické neutrality
EU se chce stát do roku 2050 klimaticky neutrálním kontinentem
20 %
Emise skleníkových plynů
2014 – Rok, kdy EU dosáhla svého cíle snížit emise skleníkových plynů o 20 % (cíl do roku 2020)

Mezinárodní diplomacie a rozvoj

Hlas zemí EU, které postupují jednotně, má na světové scéně mnohem větší váhu, než by mělo 27 zemí různé velikosti, které by jednaly samostatně. Orgány EU a vlády členských zemí jsou dohromady největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci a společně usilují o podporu řádné správy věcí veřejných, vymýcení hladovění a zachování přírodních zdrojů.

Diplomacie a bezpečnost

Prostřednictvím své politické, praktické a hospodářské podpory sehrála Evropská unie od doby válek v Jugoslávii klíčovou úlohu při budování míru na západním Balkáně. Jedním z příkladů je dialog mezi Srbskem a Kosovem zprostředkovaný Evropskou unií, jenž vedl k zásadní dohodě v dubnu 2013. Tato dohoda se za podpory EU v současné době realizuje.

Lidská práva

EU vypracovala obecné zásady politiky v oblasti lidských práv týkající se témat, jako je trest smrti, mučení a svoboda projevu, a to jak na internetu, tak mimo něj. Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) poskytuje podporu s cílem posílit dodržování lidských práv a základních svobod v zemích a regionech, kde jsou nejvíce ohroženy.

Humanitární pomoc

V Evropě i v zahraničí poskytuje EU pomoc zemím a obyvatelstvu, které čelí závažným katastrofám a humanitárním krizím. EU a její členské státy jsou největšími poskytovateli humanitární pomoci na světě. Každý rok zajišťuje EU potraviny, přístřeší, ochranu, zdravotní péči a čistou vodu pro více než 120 milionů obětí katastrof a konfliktů ve více než 80 zemích světa.

120 milionů
Počet příjemců humanitární finanční pomoci
Počet osob, které od EU každoročně dostávají finanční prostředky v podobě humanitární pomoci
2,4 miliardy eur
Rozpočet na humanitární pomoc v roce 2021
V roce 2021 překročil rozpočet Evropské komise na humanitární pomoc 2,4 miliardy eur

Pomoc, rozvoj a diplomacie v akci

EU spolupracuje s vládami ve 150 partnerských zemích rozvojového světa, jakož i s občanskou společností a mezinárodními organizacemi.

Například na Haiti poskytuje EU řadu různých forem humanitární a rozvojové pomoci, jejíž cílem je zvýšit odolnost této země, řešit strukturální nedostatky a poskytnout krátkodobou podporu nejzranitelnějším osobám. Od roku 1994 poskytla Evropská unie Haiti 419 milionů eur jako pomoc v následujících oblastech:

 • zajištění přístupu ke zdravotnickým službám, které zachraňují životy
 • poskytnutí nouzového přístřeší v táborech a v hostitelských rodinách
 • zajištění přístupu k vodě a hygienickým zařízením
 • distribuce potravin
 • zabránění nárůstu podvýživy, epidemií a potenciálních občanských nepokojů
 • snížení zranitelnosti lidí v táborech
 • zavedení systémů včasného varování a posílení stávajících kapacit ubytování a infrastruktury proti opakujícím se hurikánům, záplavám a dalším přírodním nebezpečím.

Rozvojová pomoc EU na Haiti

21 zemí
Humanitární letecký most EU
V letech 2020 a 2021 pomohl humanitární letecký most Evropské unie 21 zemím
54,51 %
Přední světový dárce
V roce 2020 vyplatila EU 54,51 % na rozvojovou pomoc

Videogalerie