Glavni sadržaj

Glavna postignuća Europske unije i vidljive koristi

Glavna postignuća

Od 1957. od Europske unije veliku korist imaju njezini građani i svijet, a posebno iz sljedećih razloga:

 • uspostavljen je trajni mir u Europi
 • građani EU-a mogu slobodno živjeti, studirati ili raditi bilo gdje u EU-u
 • EU je najveće jedinstveno tržište na svijetu
 • EU pruža humanitarnu i razvojnu pomoć milijunima ljudi diljem svijeta.

Mir i stabilnost

U EU-u već više od pola stoljeća vladaju mir, stabilnost i blagostanje. Ima važnu ulogu i u diplomaciji te osim nje diljem svijeta promiče i demokraciju, temeljne slobode i vladavinu prava.

70 godina trajnog mira

Situacija u Europi od 1500. do 2000., s dugim ratnim razdobljima do 1950., kad počinje razdoblje mira.

 

Jedinstveno tržište

Glavni gospodarski pokretač EU-a je jedinstveno tržište. Ono omogućuje slobodno kretanje većine robe, usluga, novca i ljudi u većem dijelu Europe.

Danas je itekako lakše putovati EU-om – svi građani EU-a imaju pravo studirati, raditi ili ići u mirovinu u bilo kojoj njegovoj članici. Ako ste građanin EU-a, u svakoj zemlji EU-a moraju prema vama postupati kao prema vlastitim građanima kad je riječ o zapošljavanju, socijalnoj sigurnosti i oporezivanju.

 • Euro – koristi ga više od 340 milijuna građana EU-a i njegovim je uvođenjem na korist svih nas smanjen rizik od fluktuacije valute i troškova konverzije te je jedinstveno tržište postalo otpornije.
 • Mobilne i internetske usluge – zahvaljujući propisima o ukidanju roaminga, mobitel i internetske usluge mogu se bez dodatnih troškova koristiti u cijelom EU-u.
341 million
Euro
The number of people who use the euro every day in 20 countries
17 million
Live or work
17 million EU citizens live or work in another EU country
Zero
Extra cost
Phone and online services at no extra cost across the EU

Prava i zaštita građana

Ugovor o Europskoj uniji građanima EU-a i osobama sa zakonitim boravištem osigurava niz prava, koja su prenesena u zakonodavstvo EU-a u mnogim područjima.

Povelja o temeljnim pravima

Povelja objedinjuje sva osobna, građanska, politička, ekonomska i socijalna prava građana EU-a.

Povelja EU-a o temeljnim pravima

Zero
Tolerance
Zero tolerance for discrimination
Free speech
For all
Everyone has the right to freedom of expression

Prava iz ugovora o radu

Svaki radnik u EU-u ima određena minimalna prava povezana sa zdravljem i sigurnošću na radu, jednakim mogućnostima, zaštitom od svih oblika diskriminacije i zakonima o radu.

Umirovljenje u inozemstvu

48
Hours
The maximum number of hours a worker in the EU can work in any 7-day period
4
Weeks
The minimum period of paid leave guaranteed for each worker per year

Digitalna prava

EU je u svojim propisima o zaštiti podataka i privatnosti zauzeo čvrst stav kad je riječ o zaštiti prava pojedinaca i osobnih informacija kako bi se svima nama zajamčila veća kontrola nad osobnim podacima.

Pravo na zaborav

74%
Online shopping
74% of internet users aged 16 to 74 in the EU shop online
100%
Protection of personal data
Everyone has the right to the protection of personal data

Prava potrošača

Potrošači u EU-u mogu biti sigurni da će dobiti povrat novca ako vrate neželjene proizvode, ako prilikom putovanja dođe do kašnjenja koje se moglo izbjeći ili ako im se putovanje otkaže.

Nadalje, roba koja se prodaje u EU-u mora biti u skladu s najstrožim svjetskim standardima u pogledu kvalitete i sigurnosti.

Prava kupaca

0%
Added fees
For credit or debit card purchases in the EU
€100 000
Protected
Bank deposits of up to €100 000 are always protected

Poslovanje, rast i trgovina

EU je najveći trgovinski blok na svijetu, najveći je svjetski izvoznik gotovih proizvoda i usluga te najveće uvozno tržište za više od 100 zemalja.

Slobodna trgovina među državama članicama jedno je od temeljnih načela EU-a. Moguća je zahvaljujući jedinstvenom tržištu. Izvan svojih granica EU se zalaže za liberalizaciju svjetske trgovine.

Poduzeća

EU štiti od negativne strane globalizacije tako što podupire mala poduzeća i donosi propise kojima se osigurava da velika poduzeća plaćaju svoj dio poreza. EU vam može pomoći i ako se prema vama kao vlasniku poduzeća nepravedno postupa.

U okviru uspješnih programa EU-a, kao što je Erasmus+, možete proći osposobljavanje i na najbolji mogući način iskoristiti mogućnosti koje vam se nude na tržištu rada.

Wider market
Free movement
Businesses from one EU country are free to offer goods and services in another EU country without being based there
640 000
Erasmus+
Almost 640 000 people studied, trained or volunteered abroad in 2020

Trgovina

EU je učvrstio svoj položaj u svijetu upravo jedinstvenim nastupom a ne zasebnim trgovinskim strategijama.

Kad je riječ o svjetskoj trgovini, EU je u idealnom položaju. Zbog otvorenosti našeg trgovinskog režima EU je najvažniji akter na svjetskoj trgovinskoj sceni te je i dalje pouzdan poslovni partner.

Zahvaljujući tom sporazumu, potpisanom 2018., poduzeća iz EU-a mogu više izvoziti u Singapur, štite se prava radnika i okoliš te se singapurska tržišta otvaraju poduzećima iz EU-a kad je riječ o uslugama i ugovorima s državnim tijelima.

15%
World trade
The EU accounts for around 15% of the world’s trade in goods
Global trade
EU, China, US
The EU, China and the United States are the three largest global players in international trade

Kvaliteta hrane i standardi u pogledu okoliša

S obzirom na to da zemlje EU-a vrlo blisko surađuju, naša hrana i okoliš u skladu su s nekima od najviših svjetskih standarda kvalitete.

Hrana

Cilj je svih propisa i normi EU-a u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru zaštita zdravlja. Opsežnim zakonodavstvom koje se primjenjuje diljem EU-a obuhvaćeni su cjelokupna proizvodnja hrane i lanac prerade u EU-u te uvezena i izvezena roba.

Zero
Antibiotic growth promoters
Antibiotic growth promoters have not been used in the EU since 2006
3500
EU quality scheme
3500 products registered under an EU quality scheme

Okoliš

EU je razvio neke od najstrožih standarda zaštite okoliša u svijetu. Politikom EU-a nastoje se smanjiti rizici za klimu, zdravlje i bioraznolikost.

2050.
Climate neutral target
2050 - EU aims to become climate neutral
20%
Greenhouse gas
2014 - The year the EU reached its 2020 target of cutting greenhouse gas emissions by 20%

Međunarodna diplomacija i razvoj

Glas država članica EU-a koje djeluju ujedinjeno na svjetskoj sceni ima veću težinu nego da 27 nacija različite veličine djeluje zasebno. Ako se zajedno uzmu u obzir, institucije EU-a i nacionalne vlade vodeći su svjetski donator razvojne pomoći i zajednički rade na promicanju dobrog upravljanja, suzbijanju gladi i očuvanju prirodnih resursa.

Diplomacija i sigurnost

Pružanjem političke, praktične i ekonomske potpore EU ima ključnu ulogu u izgradnji mira na zapadnom Balkanu još od ratova na području bivše Jugoslavije. Jedan od primjera je dijalog Srbije i Kosova uz posredovanje EU-a, što je bila prekretnica za postizanje dogovora u travnju 2013. koji se trenutačno provodi uz potporu EU-a.

Ljudska prava

EU je razradio smjernice za politiku o ljudskim pravima koje obuhvaćaju područja kao što su smrtna kazna, mučenje i sloboda izražavanja, na internetu i izvan njega. Instrumentom EU-a za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) pruža se potpora za poboljšanje situacije u zemljama i regijama u kojima su ljudska prava i temeljne slobode najugroženiji.

Humanitarna pomoć

EU pruža pomoć zemljama i narodima u Europi i izvan nje u slučaju katastrofa velikih razmjera ili humanitarnih kriza. EU je sa svojim državama članicama najveći svjetski donator humanitarne pomoći. Svake godine osigurava hranu, utočište, zaštitu, zdravstvenu skrb i čistu vodu za više od 120 milijuna žrtava katastrofa i sukoba u više od 80 zemalja.

120 million
Beneficiaries of humanitarian funding
Number of people who receive humanitarian funding each year from the EU
€2.4 billion
Humanitarian budget in 2021
In 2021, the humanitarian budget of the European Commission exceeded €2.4. billion

Humanitarna pomoć, razvojna pomoć i diplomacija na djelu

EU surađuje s vladama u 150 partnerskih zemalja u razvoju te civilnim društvom i međunarodnim organizacijama.

Haitiju, na primjer, EU pruža raznoliku humanitarnu i razvojnu pomoć kako bi mu se pomoglo da postane otporniji te kako bi se otklonili strukturni nedostaci i najugroženijima brzo pružila kratkoročna pomoć. Od 1994. EU je Haitiju osigurao 419 milijuna eura pomoći za:

 • pristup zdravstvenim uslugama kojima se spašavaju životi
 • smještaj za hitne situacije u kampovima i obiteljima domaćinima
 • pristup vodoopskrbi i sanitarnim objektima
 • distribuciju hrane
 • sprečavanje porasta pothranjenosti, izbijanja epidemija i mogućih građanskih nemira
 • smanjenje rizika za ranjive skupine u kampovima
 • uspostavu sustava ranog upozoravanja i poboljšanja skloništa i infrastrukture protiv čestih uragana, poplava i drugih prirodnih opasnosti.

Razvojna pomoć EU-a na Haitiju

21 countries
Humanitarian air bridge
In 2020 and 2021, European Union Humanitarian Air Bridge assisted 21 countries
54,51%
World top donor
In 2020, the EU disbursed 54,51% in development assistance

Video gallery