Skip to main content

Pareiškimas apie „Europe Direct“ duomenų privatumo apsaugą

Duomenų tvarkymo operacija: „Europe Direct“ kontaktinis centras

Duomenų valdytojas: Komunikacijos generalinis direktoratas; Strategija ir organizacinė komunikacija; Skyrius „Tarpinstituciniai ryšiai, darbo sutartys ir EDCC“

Įrašo nuoroda: DPR-EC-00080

Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti Jūsų privatumą.Komisija renka ir vėliau tvarko asmens duomenis pagal 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001).

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame pateikiami ir atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Toliau pateikiama informacija apie rengiant nemokamą „Europe Direct“ kontaktinio centro informaciją tvarkomus duomenis, kurią parengė Europos Komisijos Komunikacijos generalinio direktorato skyrius „Tarpinstituciniai ryšiai, darbo sutartys ir EDCC“.

Kodėl ir kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Komunikacijos generalinio direktorato skyrius „Tarpinstituciniai ryšiai, darbo sutartys ir EDCC“ (toliau – duomenų valdytojas) renka ir naudoja jūsų asmens duomenis, kad jums tiesiogiai ir asmeniškai pateiktų atsakymus į bendrus klausimus apie ES. Visų pirma turime išsaugoti jūsų kontaktinius duomenis tam, kad galėtume pateikti jums atsakymą.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą.

Kokiu teisiniu pagrindu (-ais) tvarkome jūsų asmens duomenis?

Tvarkome jūsų asmens duomenis, nes:

 • tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Sąjungos institucijai ar organui pavestus viešosios valdžios įgaliojimus;
 • duomenų subjektas davė sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais.
  Tai atitinka 2018 m. spalio 23 d. Reglamento (ES) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, visų pirma 5 straipsnio 1 dalį.

Kurie asmens duomenys yra renkami ir vėliau tvarkomi?

Kad atliktume šią duomenų tvarkymo operaciją, renkame šių rūšių asmens duomenis:

 • Tam tikrus asmens duomenis privaloma pateikti tam, kad „Europe Direct“ kontaktinis centras galėtų atsakyti į jūsų klausimą.

  Renkami ir vėliau tvarkomi asmens duomenys:

  • vardas ir pavardė,
  • kontaktiniai duomenys (e. pašto adresas, tautybė, gyvenamoji šalis),
  • pageidaujamos ir alternatyvios kontaktinės kalbos.

Atsižvelgiant į prašymo pobūdį, gali būti prašoma pateikti konkretesnių asmens duomenų (pvz., tel. numerį, jeigu su mumis susisiekiate telefonu) arba su jūsų klausimu susijusių faktų (pvz., ES programa, kurioje dalyvaujate).

 • Be to, jeigu užklausos formoje pažymėsite neprivalomą laukelį „Sutinku, kad Europos Komisija įtrauktų mano e. pašto adresą į „Europe Direct“ adresatų sąrašą“ (angl. „I authorise the European Commission to add my e-mail to the Europe Direct mailing list“), jūsų asmens duomenys gali būti įtraukti į e. pašto adresatų sąrašą. Užsiregistravę „Europe Direct“ e. pašto adresatų sąraše retkarčiais gausite informacijos apie ES.

Kiek laiko saugomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenis saugome tik tiek laiko, kiek reikia tikslui, kuriuo duomenys renkami arba toliau tvarkomi, pasiekti, įskaitant vėlesnių skundų nagrinėjimą, t. y. ne ilgiau kaip trejus metus nuo jūsų užklausos „Europe Direct“ kontaktiniam centrui pateikimo datos.

Kaip Jūsų asmens duomenys saugomi?

Visi elektroninio formato asmens duomenys (e. pašto adresai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų paketai ir pan.) saugomi Europos Komisijos serveriuose arba jos rangovo, padedančio „Europe Direct“ kontaktiniam centrui, serveriuose („Communi-K“, Serco Belgium ir Tipik konsorciumas). Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.
Komisijos rangovai, tvarkydami jūsų duomenis Komisijos vardu, yra teisiškai įsipareigoję laikytis konkrečių sutarties sąlygų ir konfidencialumo prievolės, kylančios iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR, Reglamentas (ES) 2016/679) perkėlimo į ES valstybių narių teisę.

Kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas tinklo saugumas ir mažinama duomenų praradimo, jų keitimo ar neteisėtos prieigos rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį juos žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

Kam prieinami ir kam atskleidžiami Jūsų asmens duomenys?

Susipažinti su jūsų asmens duomenimis gali Komisijos darbuotojai, atsakingi už šios duomenų tvarkymo operacijos vykdymą, ir darbuotojai, kuriems suteiktas leidimas remiantis būtinumo žinoti principu. Šie darbuotojai laikosi teisiškai privalomų ir prireikus papildomų konfidencialumo susitarimų.

Su jūsų duomenimis gali susipažinti „Europe Direct“ kontaktiniam centrui vadovaujantys Komisijos pareigūnai. Jūsų užklausa saugoma Belgijoje įsikūrusio rangovo serveryje; prireikus ji gali būti persiųsta į ją atsakyti galinčiam ES institucijos arba įstaigos darbuotojui.

Jeigu jūsų užklausa yra dėl jūsų teisių pagal ES teisės aktus, ji gali būti persiųsta kitai Europos Komisijos tarnybai „Jūsų Europos patarėjas“ (žr. „Jūsų Europos patarėjas“ pareiškimą apie privatumo apsaugą).

Jeigu sprendžiant problemą jums prireiks nacionalinių institucijų pagalbos, jūsų užklausa gali būti persiųsta SOLVIT, problemų sprendimo tinklui, padedančiam spręsti tarp asmenų ar įmonių ir kitos šalies institucijų dėl galimo netinkamo ES teisės taikymo kylančias problemas (žr. SOLVIT pareiškimą apie privatumo apsaugą).

Jeigu jūsų užklausa susijusi su Europos Parlamentu, ji gali būti nukreipta Europos Parlamento Piliečių informavimo skyriui ( „Ask EP“). Ir atvirkščiai, „Ask EP“ nusiųstos užklausos gali būti nukreiptos EDCC.

Mūsų renkama informacija nebus teikiama jokiai trečiajai šaliai, išskyrus tokiu mastu ir tokiu tikslu, kokiu to gali būti reikalaujama teisės aktais.

Kokias teises turite ir kaip jomis galite naudotis?

Kaip duomenų subjektas turite tam tikrų teisių pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius), visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti ir teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jei taikoma, turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą.

Kad pasinaudotumėte savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (žr. toliau nurodytą kontaktinę informaciją).

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena arba keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašą (pavyzdžiui, registracijos numerį, kaip nurodoma skyriuje „Kur galima rasti išsamesnės informacijos?“) .

Kontaktinė informacija

Duomenų valdytojas

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, klausimų arba abejonių, arba jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją (Komunikacijos generalinio direktorato skyrių „Tarpinstituciniai ryšiai, darbo sutartys ir EDCC“).

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (galite jam pateikti skundą), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

Kur galima rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Prie registro galima prisijungti šiuo adresu http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą registracijos numeriu DPR-EC-00080.