Skip to main content

Europe Directi isikuandmete kaitse põhimõtted

Töötlemistoiming: Europe Directi kontaktkeskus

Vastutav töötleja: Teabevahetuse peadirektoraat Strateegia ja ettevõtteväline teabevahetus Institutsioonidevaheliste suhete, institutsiooni kontaktide ja Europe Directi kontaktkeskuse üksus

Viitenumber: DPR-EC-00080

Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) kohustub kaitsma isikuandmeid ja austama eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

Käesolevas isikuandmete kaitse avalduses seletatakse, mis eesmärgil Teie isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, käsitletakse ja kaitstakse, kuidas saadud teavet kasutatakse ning millised on Teie õigused oma isikuandmete suhtes. Isikuandmete kaitse avaldus sisaldab ka selle vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, ning isikuandmete kaitse ametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.

Allpool on esitatud teave selle kohta, kuidas töötleb isikuandmeid tasuta teabeteenus Europe Direct, mida pakub Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraat ning selle institutsioonidevaheliste suhete, institutsiooni kontaktide ja Europe Directi kontaktkeskuse üksus.

Mis eesmärgil ja kuidas Teie andmeid töödeldakse

Teabevahetuse peadirektoraadi institutsioonidevaheliste suhete, institutsiooni kontaktide ja Europe Directi kontaktkeskuse üksus (edaspidi „vastutav töötleja“) kogub ja kasutab Teie isikuandmeid selleks, et anda Teile otseseid ja individuaalseid vastuseid üldistele küsimustele ELi kohta. Nii näiteks selleks, et saaksime Teile vastata, tuleb meil talletada Teie kontaktandmed.

Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Töötleme Teie isikuandmeid, kui

 • see on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks;
 • andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, eriti selle artikli 5 lõikele 1.

Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Kõnealuse töötlemistoimingu teostamiseks kogume me järgmist liiki isikuandmeid.

 • Teatavate isikuandmete esitamist nõutakse, kuna Europe Directi kontaktkeskus ei saaks muidu Teie küsimusele vastata.

  Kogutakse ja töödeldakse järgmisi isikuandmeid:

  • ees- ja perekonnanimi
  • kontaktandmed (e-posti aadress, kodakondsus, elukohariik)
  • eelistatud suhtluskeel ja muud võimalikud suhtluskeeled;

Sõltuvalt päringu liigist võidakse küsida ka muid isikuandmeid (näiteks kui võtate meiega ühendust telefoni teel, siis telefoninumber) ja Teie küsimusega seotud asjaolusid (näiteks ELi programm, milles osalete).

 • Kui aga valite päringuvormil oleva ruudu „Luban Euroopa Komisjonil lisada minu e-posti aadressi Europe Directi meililisti“, lisatakse Teie isikuandmeid meililisti. Europe Directi meililisti teenusega saadetakse Teile aeg-ajalt teavet ELi kohta.

Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

Säilitame Teie isikuandmeid ainult seni, kui on vaja andmete kogumise eesmärgi täitmiseks ja edasiseks töötlemiseks, sealhulgas hilisemate kaebuste läbivaatamiseks. Andmeid ei säilitata kauem kui kolm aastat alates päringu esitamisest Europe Directi kontaktkeskusele.

Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

Elektroonseid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üles laaditud andmekogumid jms) hoitakse kas Euroopa Komisjoni või selle lepingulise töövõtja serverites, kes aitab Europe Directi kontaktkeskust käitada (konsortsium Communi-K, mille on moodustanud ettevõtted Serco Belgium ja Tipik). Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.
Komisjoni töövõtjad peavad järgima lepingu eritingimust, mis puudutab isikuandmete töötlemist komisjoni nimel, ning konfidentsiaalsuskohustust, mis tuleneb ELi liikmesriikide õigusesse ülevõetud isikuandmete kaitse üldmäärusest (määrus (EL) 2016/679).

Teie isikuandmete kaitse tagab komisjon erinevate tehnilise ja korralduslike vahenditega. Tehniliste vahenditega tagatakse võrguturvalisus ning välditakse andmete kaotsimineku ohtu ning andmete muutmist ja neile loata juurdepääsu, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate andmete laadist tulenevat riski. Korralduslike vahenditega tagatakse, et juurdepääsu isikuandmetele saavad ainult volitatud isikud, kellel on vaja neid teada andmetöötlustoimingute teostamiseks.

Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie isikuandmetele on juurdepääs komisjoni töötajatel, kes vastutavad andmete töötlemise eest, ja neil volitatud töötajatel, kellel on neid vaja teada. Asjaomased töötajad peavad kinni seadusjärgsetest ja vajaduse korral ka täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Teie andmed on kättesaadavad komisjoni ametnikele, kes vastutavad Europe Directi kontaktkeskuse käitamise eest. Teie päring salvestatakse Belgias asuva lepingulise töövõtja serveris ning vajaduse korral võidakse see edastada ELi institutsiooni või asutuse ametnikule vastuse koostamiseks.

Kui päring käsitleb Teie õigusi vastavalt ELi õigusaktidele, võidakse see edastada Euroopa Komisjoni talitusele Teie Euroopa Nõuanne (vt selle isikuandmete kaitse põhimõtted).

Kui selgub, et Teie probleemi lahendamiseks on vaja liikmesriigi ametiasutuste abi, võidakse Teie päring üle anda probleemide lahendamise võrgustikule SOLVIT, mis tegeleb ühelt poolt üksikisikute ja ettevõtjate ning teiselt poolt mõne teise liikmesriigi ametiasutuste vaheliste, ELi õigusaktide väärast rakendamisest tulenevate probleemide lahendamisega (vt SOLVITi isikuandmete kaitse põhimõtted).

Kui Teie päring puudutab Euroopa Parlamenti, võidakse see edastada Euroopa Parlamendi kodanike teabenõuete üksusele (Ask EP); sellele üksusele esitatud päringuid võidakse aga edastada Europe Directi kontaktkeskusele.

Me ei edasta kogutud andmeid kolmandatele osapooltele. Kui seda siiski tehakse, siis ainult õigusaktidega lubatud ulatuses ja eesmärgil.

Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) alusel on Teil andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus oma isikuandmetega tutvuda ning neid parandada ja kustutada ning õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Teatavatel juhtudel on Teil ka õigus andmete töötlemine vaidlustada ning lasta andmeid ühest süsteemist teise üle kanda.

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral isikuandmete kaitse ametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole (vt kontaktandmed allpool).

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu suhtes, esitage palun oma taotluses nende kirjeldus (s.t viitenumber vastavalt punktile „Kust leida lisateavet?“).

Kontaktandmed

Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi või esitada märkusi, tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses Teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke palun ühendust vastutava töötlejaga – institutsioonidevaheliste suhete, institutsiooni kontaktide ja Europe Directi kontaktkeskuse üksusega.

Euroopa Komisjoni isikuandmete kaitse ametnik

Kui Teil on küsimusi seoses Teie isikuandmete määruse (EL) 2018/1725 kohase töötlemisega, võite ühendust võtta isikuandmete kaitse ametnikuga.

Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile, kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

Kust leida lisateavet?

Komisjoni isikuandmete kaitse ametnik peab registrit komisjoni toimingutest isikuandmete töötlemisel, mis on dokumenteeritud ja talle teatavaks tehtud. Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/dpo-register.

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni isikuandmete kaitse ametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbri all: DPR-EC-00080.