Skip to main content

Europe Directi isikuandmete kaitse põhimõtted

Töötlemistoiming: Europe Directi kontaktkeskus

Vastutav töötleja: Teabevahetuse peadirektoraat, direktoraat B, üksus COMM.B.2.

Viitenumber: DPR-EC-00080

Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) kohustub kaitsma isikuandmeid ja austama eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001.

Käesolevas isikuandmete kaitse avalduses selgitatakse, millisel eesmärgil Teie isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, käsitletakse ja kaitstakse, kuidas saadud teavet kasutatakse ning millised on Teie õigused oma isikuandmete suhtes. Isikuandmete kaitse avaldus sisaldab ka selle vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kaitseks pöörduda, ning isikuandmete kaitse ametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.

Teave EUROPE DIRECTi kontaktkeskuse haldamise kohta teabevahetuse peadirektoraadi direktoraadi B üksuse B.2 (COMM.B.2) alluvuses on esitatud allpool.

Mis eesmärgil ja kuidas Teie andmeid töödeldakse?

Töötlemise eesmärk: hõlbustada EUROPE DIRECTi kontaktkeskuse (edaspidi „keskus“) toimimist ja haldamist. Keskus töötleb Teie isikuandmeid, et anda Teile otseseid individualiseeritud vastused Euroopa Liidu tegevusega seotud üldistele küsimustele.

Päringu esitamisel võite tellida ka keskuse postiloendi teenuse, mille kaudu jagatakse teavet Euroopa Liidu tegevuse kohta.

Võite oma päringu esitada telefoni teel, e-postiga või kiirsõnumi saatmise äpi kaudu. Kui kasutate kiirõnumi äppi, edastatakse Teie päring keskusele ilma vahendustarkvara kasutamata. Kiirsõnumiga saadetud küsimusi käsitletakse sama moodi nagu neid, mis saabuvad telefonitsi või e-postiga – EUROPE DIRECTi kontaktkeskuse IT-süsteem talletab samad andmed samadel tingimustel.

Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Töötleme Teie isikuandmeid, sest

a) see on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks;

b) keskuse tegevusega seotud isikuandmete töötlemine on vajalik, et komisjon saaks täita oma ülesandeid, mis tulenevad aluslepingutest, täpsemalt Euroopa Liidu lepingu artiklitest 5 ja 13 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitest 244–250, kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklitega 1 ja 11; 

c) keskuse teavitustegevuse (nt üldise teabe pakkumine kodanikele Euroopa Liidu tegevuse kohta ning liidu institutsioonide töö, otsuste ja ELi ülesehitamise etappide nähtavuse suurendamine) toetamine on ülesanne, mis tuleneb tema õigustest institutsioonide tasandil vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012) artikli 58 lõikele 2 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1); 

d) olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

Nõusoleku alusel annab keskus Teie päringule vastuse (telefoni või e-posti teel või kiirsõnumiäpi kaudu). Nõusoleku andmine on vabatahtlik ning seda saab teha üksnes keskuse veebisaidil kättesaadavate veebivormide kaudu.
 
Päringu esitamisel võite tellida ka keskuse postiloendi teenuse, mille kaudu jagatakse teavet Euroopa Liidu tegevuse kohta. Keskuse postiloendiga liitumiseks tehke palun märge päringuvormil leiduva teksti juurde: „Luban Euroopa Komisjonil lisada oma e-posti aadressi Europe Directi postiloendisse.“

Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Teatavad isikuandmed on vajalikud selleks, et Europe Directi kontaktkeskusel oleks võimalik Teie küsimusele vastata:

 • ees- ja perekonnanimi
 • kontaktandmed (e-posti aadress, kodakondsus, elukohariik)
 • eelistatud suhtluskeel ja muud võimalikud suhtluskeeled

Sõltuvalt päringu liigist võidakse küsida ka muid isikuandmeid (olenevalt suhtluskanalist näiteks telefoninumber, kiirsõnumite saatmise konto nimi ja tehnilise konto tunnus) ja muid Teie küsimusega seotud asjaolusid (näiteks ELi programm, milles osalete).

Kui kasutate kiirsõnumeid, võib äpp talletada või edastada metaandmeid äppi omanikfirmale (Meta). See on äpi teadaolev funktsioon, mida kasutatav tehnoloogia ei saa välistada.

Lennureisijate õiguste veebivormi puhul tuleb täita järgmised kohustuslikud lisaväljad:

 • lendu teenindanud lennuettevõtja
 • riik, kus juhtum aset leidis
 • teave selle kohta, kas kaebus on juba esitatud
 • juhtumi liik ja kirjeldus
 • vabatahtlik väli: reisi kuupäev

Rongireisijate õiguste veebivormi puhul tuleb täita järgmised kohustuslikud lisaväljad:

 • reisi teenindanud raudtee-ettevõtja
 • riik, kus juhtum aset leidis
 • teave selle kohta, kas kaebus on juba esitatud
 • juhtumi liik ja kirjeldus
 • vabatahtlik väli: juhtumi kuupäev

Teadusuuringute päringute talituse veebivormi puhul tuleb täita järgmised kohustuslikud lisaväljad:

 • teave selle kohta, kust saite veebivormi kohta infot
 • programmivaldkond

Europassi veebivormi puhul:

 • vabatahtlik teave tehniliste probleemide esinemise aja ja tehniliste asjaolude kohta

Ärge esitage päringus tundlikke isikuandmeid näiteks oma isikliku tervise või rahalise olukorra kohta. 

Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

Vastutav töötleja säilitab teie isikuandmeid vaid nii kaua, kui on vaja kogumise eesmärgi täitmiseks või edasiseks töötlemiseks.
 
Keskusele esitatud isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik päringujärgsete tegevuste jaoks ning päringuga seotud haldustööks, kaebuste menetlemiseks, kvaliteedikontrolliks ja statistikaks. Kõik isikuandmed kustutatakse keskuse andmebaasidest hiljemalt 3 (kolm) aastat pärast päringu esitamist.

Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilises vormis olevaid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üleslaaditud andmehulgad jms) hoitakse kas Euroopa Komisjoni või tema alltöövõtjate ELis asuvates serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Komisjoni töövõtjad peavad Teie isikuandmete töötlemisel järgima nendega sõlmitud lepingu eritingimust, mis puudutab isikuandmete töötlemist komisjoni nimel, ning konfidentsiaalsuskohustust, mis tuleneb ELi liikmesriikide õigusesse ülevõetud isikuandmete kaitse üldmäärusest (määrus (EL) 2016/679). 

Komisjon kasutab Teie isikuandmete kaitsmiseks mitmesuguseid tehnilisi ja korralduslikke vahendeid. Tehniliste vahenditega tagatakse võrguturvalisus ning välditakse andmete kaotsimineku ohtu ning andmete muutmist ja neile loata juurdepääsu, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate andmete laadist tulenevat riski. Korralduslike vahenditega tagatakse, et juurdepääsu isikuandmetele saavad ainult volitatud isikud, kellel on vaja neid teada andmetöötlustoimingute teostamiseks.

Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja kellele need avaldatakse?

Isikuandmetele on juurdepääs Euroopa Komisjoni volitatud töötajatel ja tema töövõtjate töötajatel, kes vastutavad asjaomase töötlemistoimingu tegemise eest, lähtudes teadmisvajaduse põhimõttest. Asjaomased töötajad peavad kinni seadusjärgsetest ja vajaduse korral ka täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.
 
Teabevahetuse peadirektoraadi volitatud töötajatel on täielik juurdepääs keskuse andmebaasile ja postiloendile, kuna see on vajalik teabepäringutele vastamise hõlbustamiseks.
 
Muude Euroopa Komisjoni talituste volitatud töötajatel on keskuse andmebaasile osaline või piiratud juurdepääs, mis on vajalik selleks, et hõlbustada keskusele laekuvatele konkreetsetele teabepäringutele vastamist.

Muude ELi institutsioonide (nt Euroopa Parlamendi kodanike teabenõuete üksus) volitatud töötajatel on keskuse andmebaasile osaline või piiratud juurdepääs, mis on vajalik selleks, et hõlbustada keskusele laekuvatele konkreetsetele teabepäringutele vastamist.
 
Komisjoni volitatud töötlejatele ja välistöövõtjate volitatud töötajatele võib anda teavet, mis on vajalik teabepäringutele vastamiseks ning asjakohase logistilise ja korraldusliku toe pakkumiseks.

Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklite 14–25) kohaselt on Teil andmesubjektina eriõigused. Seoses käesoleva töötlemistoiminguga on Teil järgmised õigused:

 • õigus tutvuda oma isikuandmetega (määruse (EL) 2018/1725 artikkel 17);
 • õigus oma isikuandmete parandamisele, kui need ei ole täpsed või täielikud (määruse (EL) 2018/1725 artikkel 18);
 • õigus oma isikuandmete kustutamisele (määruse (EL) 2018/1725 artikkel 19);
 • kui see on asjakohane, siis õigus piirata oma isikuandmete töötlemist (määruse (EL) 2018/1725 artikkel 20);
 • andmete ülekandmise õigus (määruse (EL) 2018/1725 artikkel 22);
 • õigus esitada artikli 5 lõike 1 punkti a alusel seaduslikult toimuva isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid.

Kui olete andnud teabevahetuse peadirektoraadi direktoraadi B üksusele B.2 käesoleva töötlemistoimingu tegemiseks nõusoleku, on Teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest vastutavat töötlejat. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral isikuandmete kaitse ametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Tema kontaktandmed leiate punktist 9.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage oma taotluses nende kirjeldus (st viitenumber/-numbrid vastavalt punktis 10 osutatule).

Kontaktandmed

Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi või esitada märkusi, tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses Teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke palun ühendust vastutava töötlejaga teabevahetuse peadirektoraadi üksuses B.2, aadressil: (COMM-ED-CC@ec.europa.eu)

Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

Kui Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta määruse (EL) 2018/1725 kohaselt, võite ühendust võtta andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Euroopa Andmekaitseinspektor

Kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi, on Teil õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu).

Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit dokumenteeritud ja talle teatavaks tehtud komisjoni toimingutest isikuandmete töötlemisel.  Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/dpo-register.


See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni isikuandmete kaitse ametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbri all: DPR-EC-00080