Skip to main content

Prohlášení o ochraně osobních údajů v systému Europe Direct

Operace zpracování: Kontaktní středisko Europe Direct (EDCC)

Správce údajů: Generální ředitelství pro komunikaci, Strategie a korporátní komunikace, oddělení „Interinstitucionální vztahy, podnikové smlouvy a EDCC“

Referenční číslo: DPR-EC-00080

Úvod

Evropská komise (dále jen „Komise“) se zavázala chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001.

Toto prohlášení o ochraně soukromí uvádí, z jakých důvodů Komise vaše osobní údaje zpracovává, jakým způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech údajů, které získá. Dále je zde uvedeno, jak jsou tyto informace použity a jaká práva ve vztahu ke svým osobním údajům máte. Obsahuje také kontaktní údaje odpovědného správce údajů, kterého můžete žádat o uplatnění svých práv, pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.

Níže jsou rovněž uvedeny informace týkající se zpracování údajů v souvislosti s bezplatnou informační službou „Kontaktní středisko Europe Direct“, kterou poskytuje oddělení „Interinstitucionální vztahy, podnikové smlouvy a EDCC“ Generálního ředitelství Evropské komise pro komunikaci.

Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme?

Oddělení „Interinstitucionální vztahy, podnikové smlouvy a EDCC“ GŘ pro komunikaci (dále jen „správce údajů“) shromažďuje a používá vaše osobní údaje s cílem poskytnout vám přímé, personalizované odpovědi na obecné otázky týkající se EU. K tomu potřebujeme zejména uchovávat vaše kontaktní údaje.

Vaše osobní údaje nebudou využity k automatizovanému rozhodování, tedy ani k profilování.

Na jakých právních základech vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme, jelikož:

 • je zpracování nezbytné ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je orgán nebo subjekt Unie pověřen
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.
  To vše je v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů, zejména pak s čl. 5, odst. 1.

Které osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme?

K provádění této operace zpracování shromažďujeme tyto kategorie osobních údajů:

 • Poskytnutí určitých osobních údajů je nutné k tomu, aby kontaktní středisko Europe Direct mohlo na váš dotaz odpovědět.

  Shromažďujeme a dále zpracováváme tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • kontaktní údaje (e-mailová adresa, státní příslušnost, země bydliště)
  • upřednostňovaný a alternativní jazyk komunikace.

V závislosti na typu žádosti lze požadovat i konkrétnější údaje (např. telefonní číslo, pokud nás kontaktujete prostřednictvím telefonu) nebo informace související s vaší otázkou (např. název programu EU, kterého se účastníte).

 • Pokud v kontaktním formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím s tím, aby Evropská komise vložila můj e-mail do adresáře služby Europe Direct (tzv. mailing list)“, budou vaše osobní údaje v adresáři doplněny. Díky tomu budete moci příležitostně dostávat informace o EU.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny, a to včetně vyřízení případných pozdějších stížností – nejvýše však po dobu 3 let od data, kdy jste kontaktnímu středisku Europe Direct zaslali dotaz.

Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů?

Všechny osobní údaje v elektronickém formátu (e-maily, dokumenty, databáze, nahrané dávky dat apod.) jsou uloženy na serverech Evropské komise nebo jejího smluvního dodavatele, který pomáhá kontaktní středisko Europe Direct provozovat (Communi-K, což je konsorcium společností Serco Belgium a Tipik). Veškeré zpracování se řídí rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.
Smluvní dodavatelé Komise jsou vázáni zvláštním smluvním ustanovením o zpracovávání vašich údajů jménem Komise a povinnostmi týkajícími se důvěrnosti, jež vyplývají z provedení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679) do vnitrostátních předpisů členských států EU.

Ochranu vašich osobních údajů zajišťuje řada technických a organizačních opatření. Mezi technická opatření patří postupy vhodné k řešení bezpečnosti na internetu, rizika ztráty údajů, změny údajů nebo neoprávněného přístupu, přičemž se zohledňuje riziko spojené se zpracováním údajů a povaha zpracovávaných osobních údajů. Organizační opatření zahrnují přístup k údajům omezený na oprávněné osoby, jež mají legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely jejich zpracování.

Kdo má k vašim údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?

Přístup k vašim osobním údajům se poskytuje zaměstnancům Komise, kteří odpovídají za provedení této operace zpracování a oprávněným zaměstnancům podle zásady „vědět jen to nejnutnější“. Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky a v případě potřeby také dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.

K vašim údajům mají přístup pouze úředníci Komise odpovědní za fungování kontaktního střediska Europe Direct. Váš dotaz je uložen na serveru smluvního dodavatele se sídlem v Belgii a v případě potřeby může být předán úředníkovi v orgánu nebo instituci EU, který by měl být schopen na něj odpovědět.

Pokud se dotaz týká vašich práv v rámci předpisů EU, může být přesměrován na službu Evropské komise „Vaše Evropa – Poradenství“ (viz prohlášení o ochraně osobních údajů u této služby).

Potřebujete-li k řešení svého problému pomoc vnitrostátních orgánů, bude váš dotaz předán síti SOLVIT, která se zabývá řešením sporů mezi jednotlivci nebo společnostmi a orgány v jiné zemi v případě, že existuje podezření na nesprávné uplatňování právních předpisů EU (viz prohlášení o ochraně osobních údajů v síti SOLVIT).

Pokud se váš dotaz týká Evropského parlamentu, může být přesměrován na informační službu pro občany (Ask EP), kterou Evropský parlament provozuje. Stejně tak mohou být dotazy, které obdrží služba Ask EP, přesměrovány na oddělení EDCC.

Informace, které shromažďujeme, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů a pro účely, kdy nám tuto povinnost ukládá zákon.

Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Jako subjekt údajů máte podle kapitoly III (články 14–25) nařízení (EU) 2018/1725 specifická práva, zejména právo na přístup, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů a právo na omezení jejich zpracování. V příslušných případech máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování nebo právo na přenositelnost údajů.

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na správce údajů, nebo v případě sporu na pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit na evropského inspektora ochrany údajů (viz kontakt níže).

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétními operacemi zpracování, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. referenční číslo, jak je uvedeno níže v sekci „Kde najdete podrobnější informace?“ ).

Kontaktní údaje

Správce údajů

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo máte-li připomínky, otázky či obavy, nebo pokud byste chtěli podat stížnost ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů, obraťte se prosím na správce údajů Generální ředitelství pro komunikaci, oddělení „Interinstitucionální vztahy, podnikové smlouvy a EDCC“.

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 můžete kontaktovat pověřence Evropské komise pro ochranu osobních údajů.

Evropský inspektor ochrany údajů

Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů došlo k porušení vašich práv podle nařízení (EU) 2018/1725, máte právo podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů.

Kde najdete podrobnější informace?

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací obnášejících zpracování osobních údajů Komisí, jež byly zdokumentovány a které mu byly oznámeny. Rejstřík je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tato konkrétní operace zpracování údajů byla zanesena do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů pod tímto referenčním číslem: DPR-EC-00080.