Skip to main content

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger i Europe Direct

Behandling: Europe Direct-kontaktcentret

Dataansvarlig: Generaldirektoratet for Kommunikation Strategi og Kommunikation Kontor for "Interinstitutionelle Forbindelser, Interne Kontrakter og EDCC"

Referencenummer: DPR-EC-00080

Indledning

Europa-Kommissionen ("Kommissionen") er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og din ret til privatlivets fred. Kommissionen indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001.

I denne databeskyttelseserklæring kan du læse, hvorfor vi bruger dine personoplysninger, hvordan vi indhenter, behandler og beskytter alle de personlige oplysninger, du giver os, hvordan vi bruger oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine data. Den indeholder også en præcisering af kontaktoplysningerne for den registeransvarlige, som du kan gøre dine rettigheder gældende overfor, den databeskyttelsesansvarlige og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Nedenfor kan du læse om den behandling af oplysninger i forbindelse med den gratis informationstjeneste "Europe Direct-kontaktcentret", som udføres af EU-Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikation og dens kontor for "Interinstitutionelle forbindelser, Interne Kontrakter og EDCC".

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?

GD for Kommunikations kontor for "Interinstitutionelle Forbindelser, Interne Kontrakter og EDCC" (herefter: "den registeransvarlige") indsamler og bruger dine personoplysninger for at give dig direkte og personlige svar på generelle spørgsmål om EU. Især gælder det, at vi skal lagre dine kontaktoplysninger for at kunne svare dig.

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder profilering.

Hvad er det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger, fordi:

 • behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der udføres i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den eller det pågældende af Unionens institutioner eller organer har fået pålagt
 • den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
  Dette sker i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger, særlig artikel 5, stk. 1.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

For at foretage denne behandling indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Der skal indsendes visse personoplysninger, hvis Europe Direct-kontaktcentret skal kunne besvare dit spørgsmål.

  Følgende personoplysninger indsamles og behandles:

  • fornavn og efternavn
  • kontaktoplysninger (e-mailadresse, statsborgerskab, bopælsland)
  • foretrukket sprog og alternative kontaktsprog.

Afhængigt af henvendelsen kan der også være behov for mere specifikke personoplysninger (f.eks. dit telefonnummer, hvis du kontakter os pr. telefon) eller oplysninger vedrørende dit spørgsmål (f.eks. et EU-program, du deltager i).

 • Hvis du vælger at afkrydse feltet "Jeg accepterer, at Europa-Kommissionen tilføjer min e-mailadresse til Europe Directs mailingliste" på kontaktformularen, bliver dine personoplysninger føjet til mailinglisten. Med Europe Directs mailingliste har du mulighed for at modtage oplysninger om EU af og til.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller viderebehandlingen, dvs. op til 3 år efter den dato, hvor du har indgivet en forespørgsel til Europe Direct-kontaktcentret.

Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?

Alle personoplysninger i elektronisk format (e-mails, dokumenter, databaser, uploadede data osv.) lagres enten på servere i EU-Kommissionen eller hos den kontrahent, der er med til at drive Europe Direct-kontaktcentret (Communi-K, som er et konsortium mellem Serco Belgium og Tipik). Al databehandling foregår i henhold til Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen.
Kommissionens kontrahenter er bundet af en specifik kontraktbestemmelse ved behandlingen af dine personoplysninger på Kommissionens vegne og af den tavshedspligt, der udspringer af den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR" – forordning (EU) 2016/679).

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Blandt de tekniske foranstaltninger kan nævnes målrettede initiativer, der vedrører onlinesikkerhed, risiko for datatab, ændring af data og uautoriseret adgang, der tager højde for risikoen ved behandlingen og arten af de behandlede personoplysninger. De organisatoriske foranstaltninger omfatter begrænsning af adgangen til personoplysninger til kun at omfatte autoriserede personer med et legitimt behov for at kende formålet med behandlingen.

Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?

Kun Kommissionens personale med ansvar for behandling af oplysningerne og andet autoriseret personale har adgang til dine personoplysninger efter "need to know"-princippet. Dette personale er bundet af vedtægtsmæssige og, om nødvendigt, yderligere aftaler om tavshedspligt.

Kommissionens tjenestemænd med ansvar for Europe Direct-kontaktcentret har adgang til dine oplysninger. Din henvendelse lagres på serveren hos kontrahenten i Belgien og kan i givet fald sendes til en tjenestemand i en af EU's institutioner eller organer, som skal være i stand til at besvare den.

Hvis din henvendelse vedrører dine rettigheder i henhold til EU-retten, kan den videresendes til en anden tjeneste i EU-Kommissionen som Dit Europa - Råd & Vink (se deres databeskyttelseserklæring).

Hvis det viser sig, at du skal have hjælp fra de nationale myndigheder til at løse dit problem, kan din forespørgsel sendes videre til SOLVIT. Det er et netværk, der behandler problemer mellem enkeltpersoner eller virksomheder og myndighederne i et andet land i sager, hvor EU-retten eventuelt er blevet anvendt forkert (se SOLVIT's databeskyttelseserklæring).

Hvis din henvendelse vedrører Europa-Parlamentet, kan den sendes videre til Parlamentets Enhed for Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP). Samtidig kan henvendelser til Ask EP videresendes til EDCC.

De oplysninger vi indsamler videregives ikke til tredjemand, undtagen i det omfang og til de formål, hvor det kræves ifølge loven.

Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?

Du har særlige rettigheder som registreret i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725, nærmere bestemt retten til at få indsigt i, berigtiget og slettet dine personoplysninger og retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis det er relevant, har du også ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen eller ret til dataportabilitet.

Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige eller i tilfælde af en konflikt den databeskyttelsesansvarlige. Du kan om nødvendigt også henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (kontaktoplysningerne finder du nedenfor).

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder i forbindelse med en eller flere konkrete behandlinger, beder vi dig give en beskrivelse (dvs. angive referencenummer som angivet under "Her finder du yderligere information"). below).

Kontaktoplysninger

Den dataansvarlige

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725, hvis du har kommentarer, spørgsmål eller bekymringer, eller hvis du vil indgive en klage vedrørende indsamlingen eller anvendelsen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte den dataansvarlige i Generaldirektoratet for Kommunikation, kontor for "Interinstitutionelle Forbindelser, Interne Kontrakter og EDCC."

Kommissionens databeskyttelsesansvarlige

Du kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige om spørgsmål i forbindelse med behandling af dine personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Du har ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet krænket som følge af den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

Her finder du yderligere information

Kommissionens databeskyttelsesansvarlige fører et register over alle de sager vedrørende Kommissionens behandling af personoplysninger, som er blevet dokumenteret og meddelt til ham. Du kan få adgang til dette register via følgende link: http://ec.europa.eu/dpo-register

Behandlingen af personoplysninger er opført i den databeskyttelsesansvarliges register under følgende referencenummer: DPR-EC-00080.