Skip to main content

A EUROPE DIRECT központ adatvédelmi nyilatkozata

Adatkezelési művelet: EUROPE DIRECT központ

Adatkezelő: Kommunikációs Főigazgatóság, B. Igazgatóság, COMM.B.2-es egység

Hivatkozási szám: DPR-EC-00080

Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tiszteletben tartja a felhasználók magánéletét és elkötelezetten védi személyes adataikat. A Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező) 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban gyűjti és kezeli a személyes adatokat.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az adatkezelés indokait, a személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és védelmének módját, az adatok felhasználását, valamint az egyének jogait saját személyes adataikkal kapcsolatban. Tartalmazza továbbá az illetékes adatkezelő elérhetőségi adatait is, akihez a jogok érvényre juttatásával kapcsolatban lehet fordulni, valamint az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait.

Az alábbiakban ismertetjük a Kommunikációs Főigazgatóság B. Igazgatóságának B.2-es egysége (COMM.B.2.) által irányított EUROPE DIRECT központ szolgáltatásainak nyújtásához szükséges személyesadat-kezeléssel kapcsolatos tudnivalókat.

Milyen célból és hogyan kezeljük a személyes adatokat?

Az adatkezelés célja: lehetővé tenni a EUROPE DIRECT központ irányítását és működtetését. A EUROPE DIRECT központ azért kezeli a felhasználók személyes adatait, hogy személyre szabott válaszokat adhasson az Európai Unió tevékenységeivel kapcsolatos általános kérdéseikre.

Amikor Ön kérdést intéz a EUROPE DIRECT központhoz, lehetősége van feliratkozni a EUROPE DIRECT levelezőlista-szolgáltatására, melynek keretében tájékoztatjuk Önt az Európai Unió tevékenységeiről.

Kérdéseit telefonon, e-mailben vagy azonnali üzenetküldő alkalmazás használatával teheti fel. Ez utóbbi esetben kérését köztes szoftver közreműködése nélkül továbbítjuk a EUROPE DIRECT központnak. Az azonnali üzenetküldő alkalmazásokon keresztül érkező kérdéseket ugyanúgy kezeljük, mint a telefonhívásokat és az e-maileket, azaz a EUROPE DIRECT központ informatikai rendszere ugyanolyan feltételekkel ugyanazokat az adatokat tárolja.

A személyes adatokat nem használjuk fel automatizált döntéshozatal céljára, a profilalkotást is ideértve.

Milyen jogi előírások alapján kezeljük a személyes adatokat?

A személyes adatokat azért kezeljük, mert:

a) az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges;

b) a EUROPE DIRECT központ tevékenységével kapcsolatban végzett személyesadat-kezelésre a Szerződések, konkrétabban az Európai Unióról szóló szerződés 5. és 13. cikke, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 244–250. cikke által a Bizottságra ruházott hatásköröknek megfelelően és az Európai Unióról szóló szerződés 1. és 11. cikkével összhangban a Bizottság működésének keretében van szükség; 

c) a EUROPE DIRECT központ kommunikációs tevékenységeinek a támogatása (például a polgárok általános tájékoztatása, hogy a nyilvánosság számára láthatóbbak legyenek az uniós intézmények tevékenységei, a meghozott döntések és Európa építésének különböző szakaszai) az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.) 58. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság intézményi jogköreiből eredő közszolgálati feladatnak minősül; 

d) Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célra történő kezeléséhez.

Az Ön hozzájárulása alapján a EUROPE DIRECT központ válaszol a kérdésére (telefonon, e-mailben vagy azonnali üzenetküldő alkalmazással). Hozzájárulását a felhasználó önkéntes alapon, kizárólag a EUROPE DIRECT központ honlapján elérhető elektronikus űrlapokon adja meg.
 
Amikor Ön kérdést intéz a EUROPE DIRECT központhoz, lehetősége van feliratkozni a EUROPE DIRECT levelezőlista-szolgáltatására, melynek keretében tájékoztatjuk Önt az Európai Unió tevékenységeiről. Ha fel szeretne iratkozni a EUROPE DIRECT központ levelezőlistájára, kérjük, hogy a kérdőíven jelölje be a „Hozzájárulok ahhoz, hogy az Európai Bizottság e-mail-címemet hozzáadja a Europe Direct levelezési listájához” szöveg melletti jelölőnégyzetet.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Bizonyos személyes adatok hiányában a EUROPE DIRECT központ nem tud válaszolni az Ön kérdésére. A kötelezően megadandó személyes adatok a következők:

 • utónév és vezetéknév,
 • kapcsolattartási adatok (e-mail-cím, állampolgárság, lakóhely/székhely szerinti ország),
 • előnyben részesített és alternatív kapcsolattartási nyelv.

A megkeresés jellegétől függően bekérhetünk más személyes adatokat (pl. a kommunikációs csatornától függően telefonszám, illetve az üzenetküldő alkalmazás fiókjának neve vagy technikai azonosítója), valamint a kérdéssel kapcsolatos kiegészítő információkat is (pl. hogy részt vesz-e Ön egy bizonyos uniós programban).

Előfordulhat, hogy az azonnali üzenetküldő alkalmazás bizonyos metaadatokat eltárol vagy továbbít az alkalmazást működtető vállalkozásnak (Meta). Ezt a közismert funkciót a rendelkezésre álló technológiával nem lehet kikapcsolni.

A légi utasok jogaival kapcsolatos űrlapra a következő kiegészítő kötelező mezők vonatkoznak:

 • a járatot üzemeltető légitársaság,
 • az ország, ahol az incidens történt,
 • információ arról, hogy benyújtottak-e már panaszt az ügyben,
 • az incidens jellege és leírása,
 • nem kötelezően kitöltendő mező: az utazás időpontja.

A vasúton utazók jogaival kapcsolatos űrlapra a következő kiegészítő kötelező mezők vonatkoznak:

 • a járatot üzemeltető vasúttársaság,
 • az ország, ahol az incidens történt,
 • információ arról, hogy benyújtottak-e már panaszt az ügyben,
 • az incidens jellege és leírása,
 • nem kötelezően kitöltendő mező: az incidens időpontja.

A Kutatási Tájékoztató Szolgálat űrlapjára a következő kiegészítő kötelező mezők vonatkoznak:

 • információ arról, hogy az űrlapot kitöltő személy milyen forrásból értesült a Kutatási Tájékoztató Szolgálat webes űrlapjáról,
 • a programterület.

Az Europass webes űrlap esetében:

 • nem kötelező információk a műszaki problémák időpontjáról és technikai körülményeiről.

Javasoljuk, hogy kérésében ne adjon meg bizalmasnak minősülő személyes (pl. egészségügyi vagy pénzügyi) adatokat. 

Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?

Az adatkezelő az Ön személyes adatait csak az adatgyűjtés céljának eléréséhez, illetve az adatok további kezeléséhez szükséges ideig őrzi meg.
 
A EUROPE DIRECT központnak benyújtott személyes adatokat a szükséges ideig, a megkeresésre válaszképpen szükséges intézkedések, valamint az azokkal kapcsolatos teendők, továbbá panaszkezelés, minőség-ellenőrzés és statisztikák készítése céljából tároljuk. Minden személyes adatot legkésőbb a megkeresés időpontjától számított 3 (három) éven belül törlünk a EUROPE DIRECT központ adatbázisaiból.

Hogyan gondoskodunk a személyes adatok védelméről?

Az elektronikus formátumú személyes adatokat (e-maileket, dokumentumokat, adatbázisokat, feltöltött adatfájlokat stb.) vagy a Bizottság szerverein, vagy a Bizottság szerződéses vállalkozóinak szerverein tároljuk, minden esetben az EU területén. Az összes adatkezelési művelet az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban történik.

A Bizottság szerződéses vállalkozóinak a személyes adatok kezelésekor be kell tartaniuk a személyes adatok Bizottság nevében történő feldolgozására vonatkozó külön szerződési kikötést, valamint az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletből eredő, a tagállamokban alkalmazandó titoktartási kötelezettségeket. 

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az online biztonságról, valamint az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű adatok kezeléséről van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik az, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

Ki fér hozzá a személyes adatokhoz, és ki kapja meg azokat?

A felhasználók személyes adataihoz a Bizottságnak, illetve a Bizottság szerződéses vállalkozóinak az adott adatkezelési művelet végrehajtásával megbízott feljogosított munkatársai férhetnek hozzá, a szükséges ismeret elvének megfelelően. Ezeket a munkatársakat jogszabályban előírt kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.
 
A Kommunikációs Főigazgatóság megbízott személyzete teljes körű hozzáféréssel rendelkezik a EUROPE DIRECT központ adatbázisához és levelezőlistájához, amire szükség van ahhoz, hogy foglalkozni tudjon a tájékoztatás iránti kérésekkel.
 
A Bizottság más szolgálatainak megbízott munkatársai részleges vagy korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek a EUROPE DIRECT központ adatbázisához, amire szükség van ahhoz, hogy foglalkozni tudjanak bizonyos, a EUROPE DIRECT központhoz beérkezett, tájékoztatás iránti kérésekkel.

Más uniós intézmények (az Európai Parlament Állampolgári Tájékoztatáskérések Osztálya [Ask EP]) megbízott személyzete részleges vagy korlátozott hozzáféréssel rendelkezik, amire szükség van ahhoz, hogy foglalkozni tudjon bizonyos, a EUROPE DIRECT központhoz beérkezett, tájékoztatás iránti kérésekkel.
 
A tájékoztatás iránti kérések intézése és a szükséges logisztikai és szervezési támogatás biztosítása érdekében a bizottsági adatkezelők és külső vállalkozók megbízott munkatársai megkaphatják a számukra releváns adatokat.

Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Az adatkezelés által érintett személyeket megilletik bizonyos jogok az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) foglaltak szerint. Az adatkezelési műveletet illetően Önt a következő jogok illetik meg:

 • a személyes adataihoz való hozzáférés joga (az (EU) 2018/1725 rendelet 17. cikke),
 • az adatok helyesbítéséhez való jog, ha az Ön személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak (az (EU) 2018/1725 rendelet 18. cikke),
 • a személyes adatok törlésének joga (az (EU) 2018/1725 rendelet 19. cikke),
 • adott esetben az adatkezelés korlátozásához való jog (az (EU) 2018/1725 rendelet 20. cikke),
 • az adatok hordozhatóságához való jog (az (EU) 2018/1725 rendelet 22. cikke),
 • valamint joga van ahhoz is, hogy kifogást emeljen az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján jogszerűen végzett személyesadat-kezelés ellen.

Ha Ön hozzájárulását adta a Kommunikációs Főigazgatóság B. Igazgatósága B.2-es egységének ehhez az adatkezelési művelethez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ennek érdekében az adatkezelőhöz kell fordulnia. Hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha gyakorolni kívánja ezeket a jogokat, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén az adatvédelmi tisztviselővel. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Az elérhetőségi adatokat a 9. pont tartalmazza.

Ha egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (lásd a 10. pontot).

Elérhetőségi adatok

Az adatkezelő

Ha érvényre szeretné juttatni az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani személyes adatai gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, a következő e-mail-címen vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel (a Kommunikációs Főigazgatóság B.2. egységével): COMM-ED-CC@ec.europa.eu.

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezeléséhez kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a következő e-mail-címen: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

Az európai adatvédelmi biztos

Ha úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai sérültek a személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése során, jogorvoslati kérelmével (panaszával) az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat ezen az e-mail-címen: edps@edps.europa.eu.

Hol lehet részletesebben tájékozódni?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes dokumentált és bejelentett személyesadat-kezelési műveletről.  A nyilvántartás a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hu.


Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-00080