Skip to main content

A Europe Direct ügyfélszolgálat adatvédelmi nyilatkozata

Adatkezelési művelet: Europe Direct ügyfélszolgálati központ

Adatkezelő: Kommunikációs Főigazgatóság, Stratégiai és Kommunikációs Igazgatóság, „Intézményközi kapcsolatok, vállalati szerződések és a Europe Direct ügyfélszolgálati központ” egység

Hivatkozási szám: DPR-EC-00080

Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) elkötelezett a személyes adatok védelme és a magánélet tiszteletben tartása mellett. A Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező) 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban gyűjti és kezeli a személyes adatokat.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az adatkezelés indokait, a személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és védelmének módját, az adatok felhasználását, valamint az egyének jogait saját személyes adataikkal kapcsolatban. Tartalmazza továbbá az illetékes adatkezelő elérhetőségi adatait is, akihez a jogok érvényre juttatásával kapcsolatban lehet fordulni, valamint az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait.

Az alábbiakban az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatóságának Stratégiai és Kommunikációs Igazgatóságához tartozó „Intézményközi kapcsolatok, vállalati szerződések és a Europe Direct ügyfélszolgálati központ” egység által működtetett Europe Direct ingyenes információs szolgáltatással kapcsolatos adatok kezelésére vonatkozó tudnivalókat ismertetjük.

Milyen célból és hogyan kezeljük a személyes adatokat?

Az „Intézményközi kapcsolatok, vállalati szerződések és a Europe Direct ügyfélszolgálati központ” egység (a továbbiakban: az adatkezelő) azért gyűjti a felhasználók személyes adatait, hogy személyre szabott válaszokat tudjon adni az EU-val kapcsolatos általános kérdésekre. Különösen a kapcsolattartási adatokat kell tárolnunk annak érdekében, hogy válaszolhassunk Önnek.

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is.

Milyen jogszerű ok(ok)ból gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait?

Személyes adatait azért kezeljük, mert:

 • az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges,
 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
  Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 rendelettel, különösen annak 5. cikke (1) bekezdésével összhangban történik.

Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az adatkezelési művelet végrehajtása érdekében a következő jellegű személyes adatokat gyűjtjük:

 • A személyes adatokat kötelező megadni, ha igénybe kívánja venni a felsorolt szolgáltatásokat. E személyes adatok hiányában a Europe Direct Tájékoztató Központ nem tud válaszolni az Ön kérdésére.

  A következő személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük:

  • utónév és vezetéknév;
  • kapcsolattartási adatok (e-mail-cím, állampolgárság, lakóhely/székhely szerinti ország);
  • előnyben részesített és alternatív kapcsolattartási nyelvek.

A kérés típusától függően bekérhetünk más személyes adatokat (pl. telefonszám, ha telefonon keres bennünket), illetve a kérdéssel kapcsolatos kiegészítő információkat is (pl. olyan uniós programok, amelyekben Ön részt vesz).

 • Továbbá ha az elektronikus űrlapon bejelöli a „Hozzájárulok ahhoz, hogy az Európai Bizottság e-mail-címemet hozzáadja a Europe Direct levelezési listájához” mondat melletti négyzetet, személyes adatai felkerülnek a levelezőlistára. Ha Ön rajta van a Europe Direct levelezési listáján, e-mailben tájékoztatjuk az Európai Unióval kapcsolatos fejleményekről.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

A felhasználóink által megadott személyes adatokat csak a gyűjtés vagy az utólagos panaszok megválaszolását is magában foglaló további kezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tároljuk. Az adattárolás maximális időtartama 3 év attól a naptól számítva, amikor Ön benyújtotta kérdését a Europe Direct Tájékoztató Központhoz.

Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak védelméről?

Valamennyi elektronikus formátumú személyes adat (e-mailek, dokumentumok, adatbázisok, feltöltött adatkészletek stb.) tárolása vagy az Európai Bizottság szerverein, vagy pedig a Bizottsággal szerződött, a Europe Direct ügyfélszolgálati központ működtetésében segédkező külső vállalkozó, a Communi-K (mely a Serco Belgium és a Tipik által alkotott konzorcium) szerverein történik. Az összes adatkezelési művelet az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban történik.
A Bizottság szerződéses vállalkozóinak a személyes adatok kezelésekor be kell tartaniuk a személyes adatoknak a Bizottság nevében történő feldolgozására vonatkozó külön szerződési kikötést, valamint az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletből eredő titoktartási kötelezettségeket.

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az online biztonságról, az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű személyes adatok kezeléséről van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik az, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és ki kapja meg azokat?

A felhasználó személyes adataihoz a Bizottság adatkezelési műveletek végrehajtásával megbízott munkatársai és a feljogosított munkatársak férhetnek hozzá, a szükséges ismeret elvének megfelelően. Ezeket a munkatársakat jogszabályban előírt kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

A megadott információkhoz a Europe Direct ügyfélszolgálati központ működtetéséért felelős bizottsági tisztviselők férhetnek hozzá. Az Ön kérdését a belgiumi székhelyű külső vállalkozó szerverén tárolják, és adott esetben továbbíthatják a témában leginkább illetékes uniós intézmény vagy szerv tisztviselőinek.

Ha az Ön kérdése az uniós polgárokat megillető jogokra vonatkozik, átirányíthatjuk azt egy másik európai bizottsági szolgálathoz, az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálathoz (lásd az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat adatvédelmi nyilatkozatát).

Ha tanácsot kér tőlünk és kiderül, hogy a probléma megoldásához a tagállami hatóságok közreműködésére van szükség, kérdését adott esetben továbbítjuk a SOLVIT-hoz. A SOLVIT a Bizottság problémamegoldó szolgálata, mely az állampolgárok/vállalkozások és a hatóságok között felmerült, az uniós jogszabályok helytelen alkalmazásából fakadó problémákkal foglalkozik (lásd a SOLVIT adatvédelmi nyilatkozatát).

Ha Ön az Európai Parlamentről szeretne megtudni valamit, elképzelhető, hogy kérdését továbbküldjük az Európai Parlament Állampolgári Tájékoztatáskérések Osztályához (Ask EP). Hasonlóképpen az Ask EP által kapott kérdések átirányíthatók a Europe Direct Tájékoztató Központhoz.

Az általunk összegyűjtött információkat nem adjuk át harmadik feleknek, kivéve olyan mértékben és abból a célból, amelyre jogszabály kötelez minket.

Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Az adatkezelés által érintett személyeket megilletnek bizonyos jogok az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikkek) foglaltak szerint. Így az érintetteknek különösen joguk van az adatkezelés tárgyát képező személyes adataikhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, valamint a személyes adataik kezelésének korlátozásához. Adott esetben arra is jogosult, hogy kifogást emeljen a személyes adatainak kezelése ellen, valamint joga van ahhoz, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

Ha úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, azok érvényre juttatásáért lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat (lásd alább az elérhetőségi adatokat).

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (mely a lenti „Hol lehet részletesebben tájékozódni?” részben van feltüntetve).

Elérhetőségi adatok

Az adatkezelő

Ha érvényre szeretné juttatni az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani a személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel (Kommunikációs Főigazgatóság, Stratégiai és Kommunikációs Igazgatóság, „Intézményközi kapcsolatok, vállalati szerződések és a Europe Direct Tájékoztató Központ” egység) a következő e-mail-címen:

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezeléséhez kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat.

Az európai adatvédelmi biztos

Ha úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai sérültek a személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése során, jogorvoslati kérelmével (panaszával) az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat.

Hol lehet részletesebben tájékozódni?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-00080.