Skip to main content

Декларация за защита на личните данни на Europe Direct

Операция по обработване: информационен център Europe Direct

Администратор на лични данни: генерална дирекция „Комуникации“, дирекция „Стратегия и институционална комуникация“, отдел „Междуинституционални отношения, корпоративни договори и информационен център Europe Direct“

Референтен номер: DPR-EC-00080

Въведение

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) е поела ангажимент да защитава вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот. Комисията събира и впоследствие обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001).

Настоящата декларация за поверителност съдържа обяснение за причината за обработването на личните ви данни, за начина, по който събираме, обработваме и осигуряваме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви във връзка с личните ви данни. В нея са посочени и координатите за връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, с длъжностното лице за защита на данните и с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Информацията относно обработването на данни във връзка с безплатната услуга „Информационен център Europe Direct“, извършвано от отдел „Междуинституционални отношения, корпоративни договори и информационен център Europe Direct“ на генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия е представена по-долу.

Защо и как обработваме вашите лични данни?

Oтдел „Междуинституционални отношения, корпоративни договори и информационен център Europe Direct“ на генерална дирекция „Комуникации“ (наричан по-нататък администратор на лични данни) събира и използва вашата лична информация, за да ви предоставя пряко индивидуални отговори на общи въпроси относно ЕС. По-конкретно трябва да съхраняваме данните за връзка с вас, за да можем да отговорим на вашите въпроси.

Личните ви данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, нито за профилиране.

На какво правно основание обработваме вашите лични данни?

Обработваме вашите лични данни, тъй като:

 • обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, което е предоставено на институцията или органа на Съюза;
 • субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.
  Комисията събира и впоследствие обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни, и по-конкретно член 5, параграф 1 от него.

Какви лични данни събираме и обработваме?

За извършването на операцията по обработване събираме следните категории лични данни:

 • Предоставянето на определени лични данни е задължително, за да могат служителите в информационния център Europe Direct да отговорят на вашия въпрос.

  Личните данни, които се събират и впоследствие обработват, са:

  • име и фамилия
  • координати за връзка (ел. адрес, гражданство, държава на пребиваване)
  • предпочитан и алтернативен език за комуникация.

В зависимост от вида на запитването, може да бъдат поискани допълнителни лични данни (напр. телефонен номер, когато се свързвате с нас по телефона) или факти, свързани с въпроса ви (напр. програма на ЕС, в която участвате).

 • Освен това, ако поставите отметка в незадължителната кутийка пред текста „Позволявам на Европейската комисия да добави електронния ми адрес към списъка с електронни адреси на Europe Direct“ във формуляра за запитване, личните ви данни ще бъдат добавени към списъка с електронни адреси. Тази услуга на Europe Direct ви дава възможност да получавате информация за ЕС от време на време.

Колко дълго съхраняваме личните ви данни?

Съхраняваме личните ви данни само за времето, необходимо за изпълнение на целите на събирането или последващата обработка, в т.ч. разглеждането на последващи жалби, по-конкретно за не повече от 3 години след датата, на която сте изпратили запитване до информационния център Europe Direct.

Как съхраняваме и защитаваме личните ви данни?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени групи от данни и т.н.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия или на сключилия договор с нея изпълнител, който помага за функционирането на информационния център Europe Direct (Communi-K, консорциум между Serco Belgium и Tipik). Всички операции по обработване се извършват съгласно Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.
Работещите с Комисията изпълнители са обвързани с конкретна договорна клауза за всякакви операции по обработка на вашите данни от името на Комисията, както и със задълженията за поверителност, произтичащи от прилагането на Общия регламент относно защитата на данните в държавите от ЕС (Регламент (ЕС) 2016/679).

За да защити вашите лични данни, Комисията е въвела редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на онлайн сигурността и риска от загуба на данни, промяна на данните или неразрешен достъп, като се взема предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощени лица със законна необходимост да бъдат осведомени за целите на операцията по обработване (принцип „необходимост да се знае“).

Кой има достъп до личните ви данни и на кого се предоставят те?

Достъп до вашите лични данни се предоставя на служителите на Комисията, отговарящи за извършването на операцията по обработване, и на упълномощени служители въз основа на принципа „необходимост да се знае“. Тези служители работят при спазване на законоустановените изисквания, а при необходимост – и на допълнителни споразумения за поверителност.

Служителите на Европейската комисия, отговарящи за информационния център Europe Direct, имат достъп до вашите данни. Вашето запитване се съхранява на сървъра на изпълнителя, установен в Белгия, и когато е уместно, може да бъде препратено до длъжностно лице в институция или орган на ЕС, което може да предостави отговор.

Ако запитването ви е свързано с вашите права съгласно законодателството на ЕС, то може да бъде препратено на друга служба на Комисията — Вашата Европа — Съвети (вж. декларацията за поверителност на Вашата Европа — Съвети).

Ако се окаже, че се нуждаете от помощта на националните органи за разрешаване на вашия проблем, вашето запитване може да бъде препратено на SOLVIT, мрежа за разрешаване на проблеми между граждани или предприятия и властите в друга държава, в случаи на евентуално неправилно прилагане на правото на ЕС (вж. декларацията за поверителност на SOLVIT).

Ако запитването ви се отнася до Европейския парламент, то може да бъде препратено на отдела за запитвания на гражданите (Ask EP) на Европейския парламент. По подобен начин, запитвания, получени от Ask EP, могат да бъде препращани на информационния центъра Europe Direct.

Събираните от нас данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, освен до степен и за цел, която може да ни бъде наложена по закон.

Какви са правата ви и как можете да ги упражните?

Като „субект на данни“ вие имате конкретни права по смисъла на глава III (членове 14 – 25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално право на достъп, коригиране или заличаване на вашите лични данни и право на ограничаване на обработването на данните. Когато е приложимо, имате право да възразите срещу обработването или право на преносимост на данните.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на личните данни, а в случай на конфликт — с длъжностното лице за защита на данните. При необходимост можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните (вж. координатите за връзка по-долу).

Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко специфични операции по обработване, моля, посочете ги във вашето искане (т.е. техния референтен номер в съответствие с посоченото в раздел „Къде можете да намерите по-подробна информация?“ по-долу).

Координати за връзка

Администратор на лични данни

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате коментари, въпроси или притеснения или ако желаете да подадете жалба във връзка със събирането и използването на вашите лични данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на лични данни: отдел Междуинституционални отношения, корпоративни договори и информационен център Europe Direct на генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия.

Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД) на Комисията

Можете да се свържете с длъжностното лице за защита на данните по въпроси, свързани с обработването на вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 .

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Имате право да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните (т.е. можете да подадете жалба), ако смятате, че вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са нарушени в резултат на обработването на личните ви данни от администратора на лични данни.

Къде можете да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице за защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистър на всички операции по обработване на лични данни от страна на Комисията, които са документирани и за които ДЛЗД е уведомено. За достъп до регистъра използвайте следната връзка: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Тази конкретна операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД със следния референтен номер: DPR-EC-00080.