Skip to main content

Privacyverklaring van Europe Direct

Gegevensverwerking: Europe Direct-contactcentrum (EDCC)

Verwerkingsverantwoordelijke: Directoraat-generaal Communicatie; Strategie en Communicatie; eenheid Interinstitutionele Betrekkingen, Institutionele Contracten en EDCC

Referentienummer: DPR-EC-00080

Inleiding

De Europese Commissie (hierna "de Commissie") verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren. De Commissie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001).

In deze privacyverklaring leest u waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan en beschermen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft. U vindt daarbij ook de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke bij wie u terecht kunt als u van uw rechten gebruik wilt maken, de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Hieronder vindt u informatie over de gegevensverwerking door het Europe Direct-contactcentrum van het directoraat-generaal Communicatie van de Europese Commissie en de eenheid Interinstitutionele Betrekkingen, Institutionele Contracten en EDCC van de Europese Commissie.

Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

De eenheid Interinstitutionele Betrekkingen, Institutionele Contracten en EDCC (hierna de “verwerkingsverantwoordelijke”) verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om u direct, op maat gesneden antwoorden te geven op algemene vragen over de EU. In het bijzonder slaan we uw contactgegevens op om u ons antwoord te kunnen toesturen.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

Op welke rechtsgrond(en) verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens omdat:

 • de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van Unie is verleend;
 • u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
  Dit is in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, in het bijzonder artikel 5, lid 1.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Om onze taak te kunnen uitvoeren hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig.

 • Sommige persoonsgegevens zijn nodig om antwoord te kunnen geven op uw vraag.

  Daarom verzamelen we:

  • uw voor- en achternaam
  • uw contactgegevens (e-mailadres, nationaliteit, woonland)
  • uw voorkeurstaal en alternatieve talen waarin u met ons wenst te communiceren

Afhankelijk van de aard van uw verzoek kunnen we u ook verzoeken om bepaalde andere persoonsgegevens (zoals uw telefoonnummer als u telefonisch contact met ons opneemt) of met uw vraag verband houdende gegevens (zoals de naam van het eventuele EU-programma waaraan u deelneemt).

 • Als u op het vragenformulier bovendien het facultatieve vakje “De Europese Commissie mag mijn e-mailadres toevoegen aan de Europe Direct-mailinglist” aanvinkt, worden uw persoonsgegevens aan deze mailinglijst toegevoegd. Deze mailinglist stelt ons in staat u af en toe informatie over de EU te sturen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om uw vraag te beantwoorden en om eventuele latere klachten te behandelen, maar niet langer dan drie jaar, gerekend vanaf de datum waarop u uw vraag bij Europe Direct heeft ingediend.

Hoe beschermen en beveiligen we uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, databanken, geüploade datasets, enz.) worden opgeslagen op de servers van de Europese Commissie of de contractant die het Europe Direct-contactcentrum runt (Communi-K, een consortium van Serco Belgium en Tipik). Alle verwerkingen voldoen aan Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie.
Voor contractanten van de Commissie gelden specifieke contractuele bepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens namens de Commissie, alsmede verplichtingen inzake vertrouwelijkheid die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de EU-lidstaten ("AVG", Verordening (EU) 2016/679).

Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de Commissie een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen. De technische maatregelen voorzien in een adequaat niveau van netwerkbeveiliging en bescherming van uw gegevens tegen verlies, verandering en ongeoorloofde toegang, dat is afgestemd op de risico's van de verwerking en de aard van de verwerkte persoonsgegevens. De organisatorische maatregelen houden in dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen die deze gegevens moeten kennen met het oog op de verwerking hiervan.

Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie geven we ze door?

Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de Commissie die verantwoordelijk zijn voor de verwerking ervan en voor bevoegd personeel volgens het "need-to-know"-beginsel. Deze medewerkers zijn gehouden aan hun statutaire, en waar nodig, aanvullende overeenkomsten inzake vertrouwelijkheid.

Uw gegevens zijn ook toegankelijk voor medewerkers van het Europe Direct-contactcentrum. Uw vraag wordt opgeslagen op de server van de contractant in België, maar kan indien nodig worden doorgestuurd naar een ambtenaar van een EU-instelling of -orgaan die verondersteld wordt uw vraag te kunnen beantwoorden.

Als uw vraag betrekking heeft op uw rechten uit hoofde van het EU-recht, kan deze worden doorgestuurd naar een andere dienst van de Europese Commissie, namelijk Uw Europa – Advies (zie de privacyverklaring van deze dienst).

Als blijkt dat de hulp van nationale overheden nodig is zijn om uw probleem op te lossen, dan kan uw vraag worden doorgestuurd naar SOLVIT, een netwerk dat geschillen tussen personen of bedrijven enerzijds en overheden in andere landen anderzijds oplost wanneer vermoed wordt dat de EU-wetgeving onjuist wordt toegepast (zie de SOLVIT-privacyverklaring).

Als uw vraag betrekking heeft op het Europees Parlement, kan die worden doorgestuurd naar Ask EP, de afdeling informatieverzoeken van de burger van het Europees Parlement. Omgekeerd kan Ask EP ook vragen doorsturen naar Europe Direct.

We geven geen gegevens door aan andere partijen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u zich erop beroepen?

Als "betrokkene" heeft u op grond van hoofdstuk III, artikelen 14 t/m 25, van Verordening (EU) 2018/1725 bepaalde rechten, namelijk op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of op beperking van de verwerking daarvan. Voor zover van toepassing, heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om uw gegevens over te dragen.

U kunt van uw rechten gebruikmaken door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of, in geval van een geschil, de functionaris voor gegevensbescherming. U kunt zich eventueel ook wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (zie de contactgegevens hieronder).

Geef dan aan op welke verwerking(en) uw verzoek betrekking heeft, door middel van onderstaand referentienummer (zie “Waar vindt u meer informatie?”).

Contactgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke

Wilt u gebruikmaken van uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 of heeft u vragen, opmerkingen, bezwaren of een klacht in verband met de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de verwerkingsverantwoordelijke: directoraat-generaal Communicatie, eenheid Interinstitutionele Betrekkingen, Institutionele Contracten en EDCC.

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Commissie

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Verordening (EU) 2018/1725, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming.

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

Als u meent dat bij de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke uw rechten op grond van Verordening (EU) 2018/1725 geschonden zijn, kunt u bezwaar maken (d.w.z. een klacht indienen) bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Waar vindt u meer informatie?

De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie (“DPO”) publiceert het register van alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan hem gemeld zijn. Dit register kunt u raadplegen op http://ec.europa.eu/dpo-register

Deze specifieke verwerking is opgenomen in het openbaar register van de DPO met de volgende referentie: DPR-EC-00080