Skip to main content

Izjava o zaštiti osobnih podataka službe Europe Direct

Obrada: Kontaktni centar službe Europe Direct

Voditelj obrade podataka: Glavna uprava za komunikaciju; Strategija i komunikacija unutar institucije; Odjel za međuinstitucijske odnose, korporativne ugovore i kontaktni centar Europe Direct (EDCC)

Broj upisa: DPR-EC-00080

Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezuje se štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjavaju se razlozi za obradu vaših osobnih podataka, način njihova prikupljanja, postupanja s njima i osiguravanja zaštite svih osobnih podataka, kako se ti podaci koriste te vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kod kojeg možete ostvariti svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

U nastavku se nalaze informacije o obradi podataka u sklopu besplatne službe za informacije „Kontaktni centar službe Europe Direct” Glavne uprave Europske komisije za komunikaciju i njezina odjela za međuinstitucijske odnose, korporativne ugovore i kontaktni centar Europe Direct (EDCC).

Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Odjel za međuinstitucijske odnose, korporativne ugovore i kontaktni centar Europe Direct (EDCC) (dalje u tekstu „voditelj obrade podataka”) Glavne uprave za komunikaciju prikuplja i upotrebljava vaše osobne podatke kako bi vam pružio izravne i personalizirane odgovore na općenita pitanja o EU-u. Konkretno, vaše osobne podatke moramo pohraniti kako bismo vam mogli odgovoriti na upit.

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

Na kojim pravnim osnovama obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo:

 • jer je njihova obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije
 • jer je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu posebnu svrhu ili više njih.
  To je u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te posebice s člankom 5. stavkom 1.

Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

U svrhu obrade prikupljamo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Pružanje određenih osobnih podataka obvezno je kako bi vam kontaktni centar službe Europe Direct mogao odgovoriti na upit.

  Osobni podaci koji se prikupljaju i dalje obrađuju:

  • ime i prezime
  • podaci za kontakt (adresa e-pošte, državljanstvo, zemlja boravišta)
  • preferirani i alternativni jezici za komunikaciju.

Ovisno o vrsti zahtjeva možemo zatražiti određene osobne podatke (npr. broj telefona ako nam se obratite telefonom) ili informacije povezane s vašim pitanjem (npr. u kojem programu EU-a sudjelujete).

 • Usto, označite li opciju „Suglasan sam da Europska komisija uvrsti moju adresu u popis adresa e-pošte službe Europe Direct” na obrascu za upite, vaši će osobni podaci biti dodani na taj popis. Popis adresa e-pošte službe Europe Direct omogućuje nam povremeno slanje informacija o EU-u.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za njihovo prikupljanje ili daljnju obradu, što uključuje odgovaranje na kasnije pritužbe, odnosno najviše tri godine od slanja upita kontaktnom centru službe Europe Direct.

Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (poruke e-pošte, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije ili njezina ugovornog suradnika koji pomaže u radu kontaktnog centra službe Europe Direct (Communi-K, konzorcij društava Serco Belgium i Tipik). Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.
Ugovorni suradnici Komisije obvezani su posebnom ugovornom odredbom pri svakoj obradi vaših podataka u ime Komisije i obvezama povjerljivosti koje proizlaze iz prenošenja Opće uredbe o zaštiti podataka u nacionalno zakonodavstvo (Uredba (EU) 2016/679).

Komisija je uspostavila niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere obuhvaćaju odgovarajuće aktivnosti za sigurnost na internetu, ublažavanje rizika od gubitka podataka, sprečavanje izmjene podataka ili sprečavanje neovlaštenog pristupa podacima, uzimajući u obzir rizik pri obradi i prirodu osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe kojima su ti podaci opravdano potrebni u svrhe predmetne obrade.

Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima osoblje Komisije koje je odgovorno za obradu i ovlašteno osoblje prema načelu nužnog pristupa. Te osobe moraju postupati u skladu sa zakonskim odredbama i eventualnim dodatnim ugovorima o povjerljivosti.

Službenici Komisije zaduženi za kontaktni centar službe Europe Direct imaju pristup vašim podacima. Vaš se upit pohranjuje na poslužitelju našeg izvođača u Belgiji te se, ako je to potrebno, može proslijediti službeniku u nekoj instituciji EU-a ili tijelu koji na njega mogu odgovoriti.

Odnosi li se upit na vaša prava u okviru zakonodavstva EU-a, može biti proslijeđen drugoj službi Europske komisije, Vaša Europa – Savjeti (vidjeti izjavu o privatnosti te službe).

Ako se pokaže da vam je potrebna pomoć nacionalnih tijela, vaš upit može biti proslijeđen mreži SOLVIT koja rješava probleme s kojima se susreću pojedinci ili poduzeća u kontaktu s tijelima druge države u slučajevima kada se pogrešno primjenjuje zakonodavstvo EU-a (pročitajte izjavu o zaštiti podataka mreže SOLVIT).

Odnosi li se vaš upit na Europski parlament, može biti proslijeđen njihovu odjelu za upite građana (službi Ask EP). Upiti upućeni Ask EP-u isto tako mogu biti proslijeđeni EDCC-u.

Podaci koje prikupimo ne prosljeđuju se trećim osobama, osim u mjeri u kojoj zakon to nalaže i u svrhe određene zakonom.

Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Vaša posebna prava kao ispitanika u skladu s poglavljem III. (članci 14. – 25.) Uredbe (EU) 2018/1725 uključuju pravo na pristup vašim osobnim podacima, njihov ispravak ili brisanje i pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Ako je primjenjivo, imate i pravo prigovora na obradu ili pravo na prenosivost podataka.

Svoja prava možete ostvariti obraćanjem voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (vidjeti podatke za kontakt u nastavku).

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, u zahtjevu navedite detalje (tj. broj upisa, kako je navedeno u odjeljku „Gdje možete pronaći podrobnije informacije?”).

Podaci za kontakt

Voditelj obrade podataka

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, ako imate primjedbe, pitanja ili nedoumice, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i upotrebom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka u odjelu „Međuinstitucijski odnosi, korporativni ugovori i kontaktni centar Europe Direct (EDCC)” Glavne uprave za komunikaciju.

Službenik za zaštitu podataka Komisije

Možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka ako smatrate da su vam prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 povrijeđena pri obradi vaših osobnih podataka od strane voditelja obrade podataka.

Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Službenik za zaštitu podataka Komisije objavljuje registar svih obrada osobnih podataka koje provodi Komisija, koje su dokumentirane i koje su mu priopćene. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ovaj je konkretan postupak obrade uvršten u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem upisa: DPR-EC-00080.