Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Izjava o zaštiti osobnih podataka službe Europe Direct

Obrada: Kontaktni centar Europe Direct

Voditelj obrade podataka: Glavna uprava za komunikaciju, Uprava B, Odjel COMM.B.2

Broj upisa: DPR-EC-00080

Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezuje se štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjavaju se razlozi za obradu vaših osobnih podataka, način njihova prikupljanja, postupanja s njima i osiguravanja zaštite svih osobnih podataka, kako se ti podaci koriste te vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kod kojeg možete ostvariti svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

U nastavku se nalaze informacije o upravljanju kontaktnim centrom Europe Direct, koje provodi Glavna uprava Europske komisije za komunikaciju, Uprava B, Odjel B.2 (COMM.B.2).

Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Svrha obrade: olakšati upravljanje i rad kontaktnog centra Europe Direct (EDCC). EDCC obrađuje vaše osobne podatke kako bi vam pružio izravne i personalizirane odgovore na općenita pitanja o aktivnostima Europske unije.

Prilikom slanja upita možete se i pretplatiti na informacije o aktivnostima Europske unije koje EDCC šalje putem e-pošte.

Upite možete slati telefonski, e-poštom ili putem aplikacije za trenutačnu razmjenu poruka. Koristite li aplikaciju, poruka će biti prenesena EDCC-u bez posredničkog softvera. Pitanja postavljena putem takvih aplikacija obrađuju se na isti način kao i telefonski pozivi i e-pošta, tj. IT sustav EDCC-a pohranjivat će iste podatke pod istim uvjetima.

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo:

(a) jer je njihova obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije

(b) jer je obrada osobnih podataka povezana s Kontaktnim centrom Europe Direct nužna za procese upravljanja i funkcioniranje Komisije, kao što je propisano Ugovorima, točnije člancima 5. i 13. UEU-a i člancima od 244. do 250. UFEU-a, te u skladu s člancima 1. i 11. UEU-a 

(c) jer se potporne komunikacijske aktivnosti Kontaktnog centra Europe Direct (kao što su pružanje općih informacija građanima o aktivnostima Unije te povećanje vidljivosti rada institucija Unije, donesenih odluka i faza u izgradnji Europe) smatraju zadaćama koje proizlaze iz Komisijinih ovlasti na institucionalnoj razini, kako je utvrđeno člankom 58. stavkom 2. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.) 

(d) jer ste dali privolu za obradu vaših osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.

Na temelju vaše privole EDCC odgovara na vaš upit (telefonom, e-poštom ili putem aplikacije za trenutačnu razmjenu poruka). Privola je dobrovoljna i daje se isključivo putem internetskih obrazaca dostupnih na internetskim stranicama EDCC-a.
 
Prilikom slanja upita možete se i pretplatiti na informacije o aktivnostima Europske unije koje EDCC šalje putem e-pošte. Kako biste se pretplatili na e-poruke EDCC-a, označite polje „Suglasan sam da Europska komisija uvrsti moju adresu e-pošte u popis adresa e-pošte službe Europe Direct” na obrascu za upite.

Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

Kako bi vam kontaktni centar Europe Direct mogao odgovoriti na upit, morate navesti određene osobne podatke:

 • ime i prezime
 • podaci za kontakt (e-adresa, državljanstvo, zemlja boravišta)
 • preferirani i alternativni jezici za komunikaciju.

Ovisno o vrsti upita možemo zatražiti određene osobne podatke (npr. broj telefona ako nam se obratite telefonom ili ime računa za trenutačnu razmjenu poruka i identifikacijsku oznaku tehničkog računa, ovisno o kanalu kojim se koristite) ili informacije povezane s vašim pitanjem (npr. u kojem programu EU-a sudjelujete).

Ako upotrebljavate aplikaciju za trenutačnu razmjenu poruka, ona može pohraniti ili prenijeti neke metapodatke za vlasnika aplikacije (Meta). To je poznata značajka aplikacije koja se ne može isključiti korištenjem dostupne tehnologije.

Za internetski obrazac o pravima putnika u zračnom prometu obvezna su sljedeća dodatna polja:

 • zračni prijevoznik
 • zemlja u kojoj je nastao problem
 • informacije o tome je li već podnesena pritužba
 • vrsta i opis problema
 • neobvezno polje: datum putovanja.

Za internetski obrazac o pravima putnika u željezničkom prometu obvezna su sljedeća dodatna polja:

 • željeznički prijevoznik
 • zemlja u kojoj je nastao problem
 • informacije o tome je li već podnesena pritužba
 • vrsta i opis problema
 • neobvezno polje: datum problema.

Za internetski obrazac o Službi za upite o istraživanju obvezna su sljedeća dodatna polja:

 • kako ste saznali za internetski obrazac o Službi za upite o istraživanju
 • programsko područje.

Za internetski obrazac Europassa:

 • neobvezne informacije o vremenu i tehničkim okolnostima tehničkih problema.

Savjetujemo da u svojem upitu ne navodite osjetljive osobne podatke, primjerice o svojem zdravstvenom stanju ili financijskoj situaciji. 

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Voditelj obrade podataka čuva vaše osobne podatke samo u razdoblju koje je potrebno kako bi se ispunila svrha prikupljanja ili daljnje obrade.
 
Osobni podaci dostavljeni EDCC-u pohranjuju se sve dok je potrebno poduzimati daljnje korake u vezi s upitima te radi upravljanja njima, obrade pritužbi, kontrole kvalitete i prikupljanja statističkih podataka. Svi se osobni podaci brišu iz baza podataka EDCC-a najkasnije 3 (tri) godine od datuma podnošenja upita.

Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (e-adresa, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije ili njezinih ugovaratelja, unutar EU-a. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Ugovaratelji Komisije obvezani su posebnom ugovornom klauzulom pri svakoj obradi vaših podataka u ime Komisije i obvezama povjerljivosti koje proizlaze iz prenošenja Opće uredbe o zaštiti podataka u nacionalno zakonodavstvo (Uredba (EU) 2016/679). 

Komisija je uvela niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće aktivnosti u svrhu sigurnosti na internetu i zaštite od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, pri čemu se uzimaju u obzir rizik koji predstavlja obrada i priroda osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe koje ga moraju imati radi ovog postupka obrade.

Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima ovlašteno osoblje Europske komisije i njezinih ugovaratelja odgovorno za ovaj postupak obrade prema načelu nužnog pristupa. To osoblje mora poštovati zakonske obveze i eventualne dodatne ugovore o povjerljivosti.
 
Ovlašteno osoblje Glavne uprave za komunikaciju ima potpun pristup bazi podataka EDCC-a i popisu e-adresa EDCC-a radi olakšavanja obrade zahtjeva za informacijama.
 
Ovlašteno osoblje drugih službi Europske komisije ima djelomičan ili ograničen pristup bazi podataka EDCC-a radi olakšavanja obrade posebnih zahtjeva za informacijama koje prima EDCC.

Ovlašteno osoblje drugih institucija EU-a (Odjel za upite građana Europskog parlamenta („Ask EP”)) ima djelomičan ili ograničen pristup bazi podataka EDCC-a radi olakšavanja obrade posebnih zahtjeva za informacijama koje prima EDCC.
 
Ovlaštenom osoblju izvršitelja obrade Komisije i vanjskim ugovarateljima može se dati pristup informacijama radi olakšavanja obrade zahtjeva za informacijama i pružanja odgovarajuće logističke i organizacijske podrške.

Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao „ispitanik” imate posebna prava na temelju poglavlja III. (članci 14.–25.) Uredbe (EU) 2018/1725. U vezi s ovim postupkom obrade možete ostvariti sljedeća prava:

 • pravo na pristup svojim osobnim podacima (članak 17. Uredbe (EU) 2018/1725)
 • pravo na ispravak ako su vaši osobni podaci netočni ili nepotpuni (članak 18. Uredbe (EU) 2018/1725)
 • pravo na brisanje vaših osobnih podataka (članak 19. Uredbe (EU) 2018/1725)
 • u određenim slučajevima pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka (članak 20. Uredbe (EU) 2018/1725)
 • pravo na prenosivost podataka (članak 22. Uredbe (EU) 2018/1725)
 • pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka koja se zakonito provodi u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (a).

Privolu za ovaj postupak obrade koji provodi Glavna uprava za komunikaciju, Uprava B, Odjel B.2 možete povući u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti voditelju obrade podataka. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja je provedena prije nego što ste povukli privolu.

Svoja prava možete ostvariti obraćanjem voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Podaci za kontakt navedeni su u odjeljku 9.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, jasno ih navedite u zahtjevu (tj. navedite njihov broj upisa u registar iz odjeljka 10.).

Podaci za kontakt

Voditelj obrade podataka

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, imate li primjedbi, pitanja ili nedoumica, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i uporabom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka, Glavnoj upravi za komunikaciju, Odjelu B.2 (COMM-ED-CC@ec.europa.eu).

Komisijin službenik za zaštitu podataka

Za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Ako smatrate da su prava koja imate na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 povrijeđena obradom vaših osobnih podataka za koju je odgovoran voditelj obrade, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih dokumentiranih i prijavljenih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija.  Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/dpo-register.


Ovaj postupak obrade upisan je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem: DPR-EC-00080.