Skip to main content

Dikjarazzjoni ta’ privatezza tal-protezzjoni tad-data ta’ Europe Direct

Operazzjoni tal-ipproċessar: Ċentru ta' Kuntatt ta' Europe Direct

Kontrollur tad-Data: Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni Strateġija u Komunikazzjoni Korporattiva; Unità “Relazzjonijiet Interistituzzjonali, Kuntratti Korporattivi u EDCC”

Referenza tar-Rekord: DPR-EC-00080

Introduzzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea (minn hawn ’il quddiem “il-Kummissjoni”) hi impenjata li tipproteġi d-data personali tiegħek u li tirrispetta l-privatezza tiegħek. Il-Kummissjoni tiġbor u tkompli tipproċessa d-data personali skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, (li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001).

Din l-istqarrija ta’ privatezza tispjega r-raġuni għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek, il-mod kif niġbru, nittrattaw u niżguraw il-protezzjoni tad-data personali kollha pprovduta, kif tintuża dik l-informazzjoni, u liema drittijiet tista’ teżerċita b’rabta mad-data personali tiegħek. Din tispeċifika wkoll id-dettalji ta’ kuntatt tal-Kontrollur tad-Data responsabbli li miegħu int tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek, l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

L-informazzjoni relatata mal-ipproċessar tad-data b’rabta mas-servizz ta’ informazzjoni b’xejn taċ-“Ċentru ta’ Kuntatt Europe Direct”, imwettqa mid-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u l-unità tiegħu “Relazzjonijiet Interistituzzjonali, Kuntratti Korporattivi u EDCC” hi ppreżentata hawn taħt.

Għaliex u kif nipproċessaw id-data personali tiegħek?

L-unità tal-Komunikazzjoni “Relazzjonijiet Interistituzzjonali, Kuntratti Korporattivi u EDCC” (minn hawn ’il quddiem imsejħa l-Kontrollur tad-Data) tiġbor u tuża l-informazzjoni personali tiegħek biex tipprovdilek tweġibiet diretti u personalizzati għall-mistoqsijiet ġenerali dwar l-UE. B’mod partikolari, jeħtieġ li nżommu l-informazzjoni ta’ kuntatt tiegħek sabiex inkunu nistgħu nweġbuk.

Id-data personali tiegħek mhux se tintuża għal teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzat inkluż it-tfassil ta’ profili.

Fuq liema bażi(jiet) legali nipproċessaw id-data personali tiegħek

Nipproċessaw id-data personali tiegħek, minħabba li:

 • l-ipproċessar ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-eżerċitar ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-istituzzjoni jew lill-korp tal-Unjoni;
 • is-suġġett tad-data jkun ta l-kunsens għall-ipproċessar tad-data personali tiegħu jew tagħha għal fini speċifiku wieħed jew aktar.
  Dan hu skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, b’mod partikolari l-artikolu 5(1).

Liema data personali niġbru u nipproċessaw b’mod ulterjuri?

Sabiex titwettaq din l-operazzjoni tal-ipproċessar niġbru il-kategoriji ta’ data personali li ġejjin:

 • Il-provvediment ta’ ċerta data personali hu obbligatorju sabiex iċ-Ċentru ta’ Kuntatt Europe Direct iwieġeb il-mistoqsija tiegħek.

  Id-data personali li niġbru u nkomplu nipproċessaw hi:

  • l-isem u l-kunjom
  • id-dettalji ta’ kuntatt (l-indirizz tal-email, in-nazzjonalità, il-pajjiż ta’ residenza).
  • il-lingwi ta’ kuntatt ippreferuti u alternattivi.

Skont it-tip ta’ talba, tista’ tintalab data personali aktar speċifika (eż. in-numru tat-telefown jekk inti tikkuntattjana permezz tat-telefown) jew fatti relatati mal-mistoqsija tiegħek (eż. il-programm tal-UE li tieħu sehem fih).

 • Barra minn hekk, jekk tittikkja l-kaxxa “Jiena nawtorizza lill-Kummissjoni Ewropea biex iżżid l-email tiegħi fil-lista tal-indirizzi tal-emails ta’ Europe Direct” disponibbli fuq il-formola għall-mistoqsijiet, id-data personali tiegħek tiżdied mal-lista tal-indirizzi. Is-servizz ta’ lista tal-indirizzi tal-emails ta’ Europe Direct xi kultant jippermettilek li tirċievi informazzjoni dwar l-UE.

Għal kemm żmien tinżamm id-data personali tiegħek?

Inżommu biss id-data personali tiegħek għaż-żmien meħtieġ biex jintlaħaq l-għan tal-ġbir jew tal-ipproċessar ulterjuri, inkluż l-immaniġġjar ta’ lmenti sussegwenti, jiġifieri għal massimu ta’ 3 snin wara d-data li tkun issottomettejt mistoqsija liċ-Ċentru ta’ Kuntatt Europe Direct.

Kif inħarsu u nissalvagwardjaw id-data personali tiegħek?

Id-data personali kollha f’format elettroniku (e-mails, dokumenti, bażijiet ta’ data, ġabriet ta’ data applowdjati, eċċ.) jinħażnu jew fuq is-servers tal-Kummissjoni Ewropea jew tal-kuntrattur tagħha li jgħin biex jopera ċ-Ċentru ta’ Kuntatt Europe Direct (Communi-K, konsorzju bejn Serco Belgium u Tipik). L-operazzjonijiet tal-ipproċessar jitwettqu kollha skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2017/46 tal-10 ta' Jannar 2017 dwar is-sigurtà tas-sistemi ta' komunikazzjoni u informazzjoni fil-Kummissjoni Ewropea.
Il-kuntratturi tal-Kummissjoni huma marbuta bi klawsola kuntrattwali speċifika għal kwalunkwe operazzjoni ta’ pproċessar tad-data tiegħek f’isem il-Kummissjoni, u bl-obbligi ta’ kunfidenzjalità li jirriżultaw mit-traspożizzjoni tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data fl-Istati Membri tal-UE (ir-Regolament (UE) 2016/679 tar-RĠPD).

Sabiex tipproteġi d-data personali tiegħek, il-Kummissjoni daħħlet fis-seħħ għadd ta’ miżuri tekniċi u organizzattivi. Il-miżuri tekniċi jinkludu azzjonijiet xierqa biex jindirizzaw is-sigurtà online, ir-riskju tat-telf ta’ data, il-modifika ta' data jew l-aċċess mhux awtorizzat, filwaqt li jitqies ir-riskju ppreżentat mill-ipproċessar u n-natura tad-data personali li qed tiġi pproċessata. Il-miżuri organizzattivi jinkludu r-restrizzjoni tal-aċċess għad-data personali għall-persuni awtorizzati biss bi ħtieġa leġittima ta’ tagħrif għall-għanijiet ta’ din l-operazzjoni tal-ipproċessar.

Min għandu aċċess għad-data personali tiegħek u lil min tiġi żvelata?

L-aċċess għad-data personali tiegħek hu pprovdut lill-istaff tal-Kummissjoni responsabbli għat-twettiq ta’ din l-operazzjoni tal-ipproċessar u lill-istaff awtorizzat skont il-prinċipju ta’ “ħtieġa ta' tagħrif”. Dan l-istaff jirrispetta ftehimiet statutorji, u fejn meħtieġ, ftehimiet addizzjonali ta’ kunfidenzjalità.

L-uffiċjali tal-Kummissjoni inkarigati miċ-Ċentru ta’ Kuntatt Europe Direct għandhom aċċess għad-data tiegħek. Il-mistoqsija tiegħek hi maħżuna fuq is-server tal-kuntrattur ibbażat fil-Belġju u, fejn xieraq, tista’ tintbagħat lil uffiċjal fl-istituzzjoni jew il-korp tal-UE li għandu jkun jista’ jweġibha.

Jekk il-mistoqsija tiegħek hi dwar id-drittijiet tiegħek skont il-liġi tal-UE, tista’ tiġi ridirezzjonata lejn servizz ieħor tal-Kummissjoni Ewropea, Pariri tal-Ewropa Tiegħek (YEA) (ara l-istqarrija ta’ privatezza tal-YEA).

Jekk jidher li jkollok bżonn l-għajnuna tal-awtoritajiet nazzjonali biex isolvulek il-problema, is-CSS jista' jittrasferixxi l-każ tiegħek lil SOLVIT, network għar-riżoluzzjoni tal-problemi li jindirizza problemi bejn individwi jew kumpaniji u l-awtoritajiet f'pajjiż ieħor, f'każijiet fejn il-liġi tal-UE setgħet ġiet applikata ħażin (ara SOLVIT stqarrija ta’ privatezza).

Jekk il-mistoqsija tiegħek tikkonċerna l-Parlament Ewropew, tista' tintbagħat lill-Unità tat-Talbiet għal Informazzjoni miċ-Ċittadini (Ask MP) tal-Parlament Ewropew. Bl-istess mod, mistoqsijiet riċevuti minn Ask EP jistgħu jiġu ridiretti lill-EDCC.

L-informazzjoni li niġbru mhux se tingħata lil xi parti terza, ħlief sal-limitu u għall-fini li nistgħu nkunu meħtieġa nagħmlu dan bil-liġi.

X’inhuma d-drittijiet tiegħek u kif tista’ teżerċitahom?

Inti għandek drittijiet speċifiċi bħala “suġġett tad-data” skont il-Kapitolu III (l-Artikoli 14-25) tar-Regolament (UE) 2018/1725, b’mod partikolari d-dritt li taċċessa, tikkoreġi jew tħassar id-data personali tiegħek u d-dritt li tillimita l-ipproċessar tad-data personali tiegħek. Fejn applikabbli, għandek ukoll id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar jew id-dritt għall-portabbiltà tad-data.

Int tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek billi tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data, jew f’każ ta’ kunflitt lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data. Jekk ikun meħtieġ, tista’ tindirizza wkoll lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (ara l-informazzjoni ta’ Kuntatt hawn taħt).

Meta tixtieq teżerċita d-drittijiet tiegħek fil-kuntest ta’ operazzjoni tal-ipproċessar speċifika waħda jew aktar, jekk jogħġbok ipprovdi d-deskrizzjoni tagħhom (jiġifieri r-referenza/i tar-Rekord tagħhom kif speċifikat taħt “Fejn issib informazzjoni aktar iddettaljata?” hawn taħt).

Informazzjoni ta’ kuntatt

Il-Kontrollur tad-Data:

Jekk tixtieq teżerċita d-drittijiet tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725, jew jekk għandek xi kummenti, mistoqsijiet jew tħassib, jew jekk tixtieq tressaq ilment rigward il-ġbir u l-użu tad-data personali tiegħek, ikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data, id-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni, l-unità “Relazzjonijiet Interistituzzjonali, Kuntratti Korporattivi u EDCC

L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) tal-Kummissjoni

Tista’ tikkuntattja lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data fir-rigward ta’ kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar tad-data personali tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725.

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD)

Inti għandek id-dritt tirrikorri (jiġifieri tista’ tressaq ilment) għand il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jekk jidhirlek li nkisru d-drittijiet tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 b’riżultat tal-ipproċessar tad-data personali mill-Kontrollur tad-Data.

Fejn tista’ ssib aktar informazzjoni ddettaljata?

L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Kummissjoni (UPD) jippubblika r-reġistru tal-operazzjonijiet kollha tal-ipproċessar dwar id-data personali mill-Kummissjoni, li ġew iddokumentati u nnotifikati lilu. Tista’ taċċessa r-reġistru minn dan il-link li ġej: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Din l-operazzjoni tal-ipproċessar speċifika ġiet inkluża fir-reġistru pubbliku tal-UPD bir-Referenza tar-Rekord li ġejja: DPR-EC-00080.