Skip to main content

Ráiteas príobháideachais Europe Direct maidir le cosaint sonraí

An oibríocht phróiseála: Ionad Teagmhála Europe Direct (EDCC)

Rialaitheoir Sonraí: Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide; Straitéis & Cumarsáid Chorparáideach; An tAonad “Caidrimh Idirinstitiúideacha, Conarthaí Corparáideacha & EDCC”

Tagairt taifid: DPR-EC-00080

Réamhrá

Tá an Coimisiún Eorpach (‘an Coimisiún’ feasta) tiomanta do do shonraí pearsanta a chosaint agus do phríobháideachas a urramú. Déanann an Coimisiún sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil a thuilleadh de bhun Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001).

Sa ráiteas príobháideachais seo, mínítear an fáth a bpróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta, an dóigh a ndéanaimid na sonraí pearsanta ar fad a thugtar dúinn a bhailiú, a láimhseáil agus a chosaint, an chaoi a n-úsáidtear iad, agus na cearta atá agat maidir le do shonraí pearsanta. Sainítear ann freisin sonraí teagmhála an Rialaitheora Sonraí atá freagrach agus lenar féidir leat do chearta a fheidhmiú, sonraí teagmhála an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

Anseo thíos tá an t-eolas maidir le próiseáil sonraí a bhaineann leis an tseirbhís faisnéise saor in aisce “Ionad Teagmhála Europe Direct”, a dhéanann Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide sa Choimisiún Eorpach agus a haonad dar teideal “Caidrimh Idirinstitiúideacha, Conarthaí Corparáideacha & EDCC”.

Cén fáth agus cén chaoi a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta?

An tAonad in Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide dar teideal “Caidrimh Idirinstitiúideacha, Conarthaí Corparáideacha & EDCC” (an ‘Rialaitheoir Sonraí’ anseo feasta), is é a bhailíonn agus a úsáideann do shonraí pearsanta d’fhonn freagraí díreacha pearsantaithe a thabhairt ar cheisteanna ginearálta uait faoin Aontas. Ní mór dúinn go háirithe do shonraí teagmhála a stóráil ionas gur féidir linn tú a fhreagairt.

Ní úsáidfear do shonraí pearsanta le haghaidh cinnteoireacht uathoibrithe, próifíliú san áireamh.

Cad iad na forais dlí ar a ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil?

Déanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil ar na cúiseanna seo a leanas:

 • is gá an phróiseáil a dhéanamh chun cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe don institiúid nó don chomhlacht de chuid an Aontais;
 • tá toiliú tugtha ag an ábhar sonraí a shonraí pearsanta nó a sonraí pearsanta a phróiseáil chun críoch sonrach amháin nó níos mó.
  Déantar sin i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725 an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, go háirithe airteagal 5(1).

Cé na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid?

Chun an oibríocht phróiseála sin a dhéanamh, bailímid na catagóirí sonraí pearsanta seo a leanas:

 • Tá sé éigeantach sonraí pearsanta áirithe a chur ar fáil ionas go mbeidh Ionad Teagmhála Europe Direct in ann do cheist a fhreagairt.

  Seo iad na sonraí pearsanta a bhailítear agus a ndéantar tuilleadh próiseála orthu:

  • ainm agus sloinne
  • sonraí teagmhála (seoladh ríomhphoist, náisiúntacht, tír chónaithe)
  • an teanga chumarsáide is rogha agus teangacha cumarsáide eile.

Ag brath ar an gcineál iarrata, féadfaidh sé go n-iarrfar sonraí pearsanta níos mionsonraithe ort (e.g. uimhir theileafóin má dhéanann tú teagmháil linn ar an bhfón) nó fíricí a bhaineann le do cheist (e.g. clár de chuid an Aontais ina bhfuil tú páirteach).

 • Ar a bharr sin, má chuireann tú tic sa ticbhosca roghnach “Ceadaím don Choimisiún Eorpach mo sheoladh ríomhphoist a chur le liosta seoltaí Europe Direct” atá ar an bhfoirm fiosrúcháin, cuirfear do shonraí pearsanta leis an liosta seoltaí. Trí sheirbhís liosta seoltaí Europe Direct cuirfear eolas chugat faoin Aontas ó am go ham.

Cá fhad a choinneoimid do shonraí pearsanta?

Ní choinnímid do shonraí pearsanta ach chomh fada agus is gá chun cuspóir a mbailithe a chomhlíonadh nó chun próiseáil bhreise a dhéanamh orthu (gearáin a thagann chun cinn a láimhseáil san áireamh), is é sin ar feadh tréimhse nach faide ná trí bliana tar éis an dáta a chuir tú fiosrúchán faoi bhráid Ionad Teagmhála Europe Direct.

Cén chaoi a gcosnaímid do shonraí pearsanta?

Stóráiltear na sonraí pearsanta uile atá i bhformáid leictreonach (ríomhphoist, doiciméid, bunachair sonraí, baisceanna sonraí a uaslódáladh, etc.) ar fhreastalaithe an Choimisiúin Eorpaigh nó ar fhreastalaithe a chonraitheora, conraitheoir a chabhraíonn chun Ionad Teagmháil Europe Direct a reáchtáil (Communi-K, cuibhreannas idir Serco Belgium agus Tipik.) Déantar na hoibríochtaí próiseála go léir de bhun Chinneadh (AE, Euratom) 2017/46 ón gCoimisiún an 10 Eanáir 2017 maidir le slándáil córas cumarsáide agus faisnéise arna n-úsáid ag an gCoimisiún Eorpach.
Tá conraitheoirí an Choimisiúin faoi cheangal clásal conarthach ar leith maidir le próiseáil ar bith a dhéantar ar do chuid sonraí thar ceann an Choimisiúin, agus tá siad faoi cheangal oibleagáidí rúndachta a thagann as trasuí an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí sna Ballstáit (Rialachán ‘RGCS’ (AE) 2016/679).

Chun do shonraí pearsanta a chosaint, tá bearta teicniúla agus eagraíochtúla curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún. Ar na bearta teicniúla sin tá gníomhartha iomchuí chun dul i ngleic le slándáil ar líne, leis an mbaol go gcaillfí sonraí, go ndéanfaí sonraí a athrú nó go ndéanfaí rochtain neamhúdaraithe orthu, ag cur san áireamh an riosca atá i gceist leis an bpróiseáil agus na cineálacha sonraí pearsanta atá á bpróiseáil. Ar na bearta eagraíochtúla, ní dhéantar cead rochtana ar na sonraí pearsanta a thabhairt ach do dhaoine údaraithe amháin a bhfuil gá dlisteanach acu leo chun críocha na hoibríochta próiseála seo.

Cé aige a mbeidh rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad?

Tugtar rochtain ar do shonraí pearsanta d’fhostaithe an Choimisiúin atá freagrach as an oibríocht phróiseála sin a fheidhmiú agus do na baill foirne atá údaraithe de réir an phrionsabail “ar bhonn riachtanais eolais”. Tá ceangal ar na baill foirne sin cloí le comhaontuithe dlíthiúla rúndachta, agus nuair is gá, le comhaontuithe breise rúndachta.

Bíonn rochtain ar do shonraí ag oifigigh an Choimisiúin atá i bhfeighil Ionad Teagmhála Europe Direct. Stóráiltear d’fhiosrúchán ar fhreastalaí an chonraitheora atá lonnaithe sa Bheilg agus, i gcás inarb iomchuí, féadfaidh sé go gcuirfear ar aghaidh é chuig oifigeach san institiúid nó sa chomhlacht de chuid an Aontais ar cheart dó a bheith in ann é a fhreagairt.

Má bhaineann d’fhiosrúchán le do chearta faoi dhlí an Aontais, féadfaidh sé go gcuirfear ar aghaidh é chuig seirbhís eile de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, is í sin An Eoraip Agatsa – Comhairle (féach ráiteas príobháideachais YEA).

Más cosúil gur gá cabhair ó údaráis náisiúnta chun d'fhadhb a réiteach, féadfaidh sé go gcuirfear d’fhiosrúchán ar aghaidh chuig SOLVIT, líonra chun fadhbanna a réiteach agus a phléann le fadhbanna idir daoine aonair nó cuideachtaí agus údaráis i dtír eile, i gcásanna inar féidir gur cuireadh dlí an Aontais chun mífheidhme (féach ráiteas príobháideachais SOLVIT).

Má bhaineann d’fhiosrúchán le Parlaimint na hEorpa, féadfaidh sé go gcuirfear ar aghaidh é chuig an Aonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) i bParlaimint na hEorpa. Ar an dóigh chéanna, féadfaidh sé go gcuirfear ar aghaidh chuig EDCC fiosrúcháin a fhaigheann Ask EP.

Ní thabharfar an t-eolas a bhailímid d’aon tríú páirtí, seachas a mhéid is gá má éilítear sin de réir dlí agus chun an cuspóir sin a chomhlíonadh.

Cé na cearta atá agat agus cén chaoi a bhfeidhmítear iad?

Tá cearta sonracha agat mar ‘ábhar sonraí’ faoi Chaibidil III (Airteagal 14 go hAirteagal 25) de Rialachán (AE) 2018/1725, go háirithe an ceart chun do shonraí pearsanta a rochtain, a cheartú nó a scriosadh agus an ceart chun srian a chur ar phróiseáil do shonraí pearsanta. Nuair is infheidhme, tá an ceart agat agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála agus tá an ceart agat maidir le hiniomparthacht sonraí.

Is féidir leat do chearta a fheidhmiú ach teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí, nó, i gcás easaontais, leis an Oifigeach Cosanta Sonraí. Más gá, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí freisin (féach ‘Sonraí teagmhála’ thíos).

I gcás inar mian leat do chearta a fheidhmiú i gcomhthéacs oibríochta próiseála ar leith amháin nó níos mó, déan cur síos orthu (i.e. a dtagairtí Taifid mar atá sonraithe faoi ‘Tuilleadh eolais’ thíos).

Sonraí teagmhála

An Rialaitheoir Sonraí

Más mian leat do chearta a fheidhmiú faoi Rialachán (AE) 2018/1725, nó má tá tuairimí, ceisteanna nó ábhair imní agat, nó más mian leat gearán a dhéanamh faoi bhailiú agus úsáid do shonraí pearsanta, déan teagmháil leis an Rialaitheoir Sonraí, Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide, an t-aonad “Caidrimh Idirinstitiúideacha, Conarthaí Corparáideacha & EDCC”.

Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin

Féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí maidir le ceisteanna a bhaineann le próiseáil do shonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) 2018/1725.

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Tá an ceart agat dul ar iontaoibh an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí (i.e. gearán a dhéanamh leis) má mheasann tú gur sáraíodh do chearta faoi Rialachán (AE) 2018/1725 mar thoradh ar phróiseáil do shonraí pearsanta ag an Rialaitheoir Sonraí.

Tuilleadh eolais

Foilsíonn an tOifigeach Cosanta Sonraí clár na n-oibríochtaí próiseála go léir ar shonraí pearsanta atá déanta ag an gCoimisiún, oibríochtaí atá doiciméadaithe agus curtha in iúl dó. Tá an clár le fáil ag an nasc seo a leanas: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tá an oibríocht phróiseála shonrach sin curtha le clár poiblí an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an tagairt taifid seo a leanas ag gabháil léi: DPR-EC-00080.