Skip to main content

Ráiteas príobháideachais Europe Direct maidir le cosaint sonraí

An oibríocht phróiseála: Ionad Teagmhála Europe Direct (EDCC)

Rialaitheoir Sonraí: Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide, Stiúrthóireacht B, Aonad COMM.B.2

Tagairt taifid: DPR-EC-00080

Réamhrá

Tá an Coimisiún Eorpach (‘an Coimisiún’ feasta) tiomanta do shonraí pearsanta a chosaint agus do phríobháideachas a urramú. Déanann an Coimisiún sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil a thuilleadh de bhun Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001).

Sa ráiteas príobháideachais seo, mínítear an fáth a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta, an dóigh a ndéanaimid na sonraí pearsanta ar fad a thugtar dúinn a bhailiú, a láimhseáil agus a chosaint, an chaoi a n-úsáidtear iad, agus na cearta atá agat maidir le do shonraí pearsanta. Tugtar ann freisin sonraí teagmhála an Rialaitheora Sonraí atá freagrach agus lenar féidir leat do chearta a fheidhmiú, sonraí teagmhála an Oifigigh Cosanta Sonraí agus sonraí teagmhála an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

An fhaisnéis maidir le hIonad Teagmhála Europe Direct a bhainistiú, feidhm a dhéanann Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide, Stiúrthóireacht B, Aonad B.2 (COMM.B.2), cuirtear i láthair í thíos.

Cén fáth agus cén chaoi a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta?

Cuspóir na hoibríochta próiseála: feidhmiú agus bainistiú Ionad Teagmhála EUROPE DIRECT (EDCC) a éascú. Déanann EDCC d’eolas pearsanta a phróiseáil chun freagraí díreacha pearsantaithe a chur ar fáil duit ar cheisteanna ginearálta a bhaineann le gníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh.

Nuair a chuireann tú ceist isteach, is féidir leat freisin liostáil le seirbhís liosta seoltaí EDCC, ar seirbhís í a scaipeann eolas maidir le gníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh.

D’fhéadfá do chuid fiosrúchán a dhéanamh ar an nguthán, le ríomhphost nó trí aip teachtaireachtaí meandaracha. I gcás ina n-úsáidtear aip teachtaireachtaí meandracha, tarchuirfear d’fhiosrúchán chuig an EDCC gan aon bhogearraí idirghabhálaí a úsáid. Déileáiltear le ceisteanna trí aipeanna teachtaireachtaí meandracha ar an mbealach céanna a láimhseáiltear glaonna gutháin agus ríomhphoist – is é sin, stórálfaidh córas TF EDCC na sonraí céanna faoi na coinníollacha céanna.

Ní úsáidfear do shonraí pearsanta le haghaidh cinnteoireacht uathoibrithe, próifíliú san áireamh.

Cad iad na forais dlí ar a ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil?

Déanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil ar na cúiseanna seo a leanas:

(a) is gá an phróiseáil a dhéanamh chun cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe don institiúid nó don chomhlacht de chuid an Aontais;

(b) an phróiseáil a dhéantar ar shonraí pearsanta atá nasctha le hIonad Teagmhála EUROPE DIRECT, tá gá leis ar mhaithe le bainistiú agus feidhmiú an Choimisiúin, mar a shainordaítear sna Conarthaí, agus go háirithe in Airteagal 5 de CAE, Airteagal 13 de CAE agus Airteagail 244-250 de CFAE, agus i gcomhréir le hAirteagal 1 agus Airteagal 11 de CAE. 

(c) Tacú le gníomhaíochtaí cumarsáide Ionad Teagmhála EUROPE DIRECT (cuir i gcás eolas ginearálta a chur ar fáil do shaoránaigh maidir le gníomhaíochtaí an Aontais, chun infheictheacht obair institiúidí an Aontais a mhéadú, agus maidir leis na cinntí a dhéantar agus leis na céimeanna a bhaineann le forbairt a dhéanamh ar an Eoraip), is cúram é sin a eascraíonn as sainchearta an Choimisiúin ar an leibhéal institiúideach, mar a fhoráiltear in Airteagal 58(2) de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 30.7.2018, lch. 1). 

(d) Tá cead tugtha agat do shonraí pearsanta a phróiseáil chun ceann amháin nó níos mó de chríocha sonracha;

Ar bhonn do thoilithe, is é EDCC a fhreagraíonn do cheist (ar an nguthán, le ríomhphost nó trí aip teachtaireachtaí meandracha). Is ar bhonn deonach a chuireann tú do thoiliú ar fáil agus cuireann tú ar fáil é go heisiach trí fhoirmeacha gréasáin atá le fáil ar shuíomh gréasáin EDCC.
 
Nuair a chuireann tú ceist isteach, is féidir leat freisin liostáil le seirbhís liosta seoltaí EDCC, ar seirbhís í a scaipeann eolas maidir le gníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh. Chun liostáil le liosta seoltaí EDCC, cuir tic le: ‘Tugaim údarás don Choimisiún Eorpach mo sheoladh ríomhphoist a chur le liosta seoltaí Europe Direct’, atá ar an bhfoirm fiosrúcháin.

Cé na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid a thuilleadh?

Tá sé éigeantach sonraí pearsanta áirithe a chur ar fáil ionas go mbeidh Ionad Teagmhála Europe Direct in ann do cheist a fhreagairt:

 • ainm agus sloinne
 • sonraí teagmhála (seoladh ríomhphoist, náisiúntacht, tír chónaithe)
 • an teanga chumarsáide is rogha leat agus teangacha cumarsáide eile.

Ag brath ar an gcineál ceiste, féadfaidh sé go n-iarrfar sonraí pearsanta níos mionsonraithe ort (e.g. uimhir theileafóin nó ainm an chuntais teachtaireachtaí meandracha, ag brath ar an gcainéal a úsáideann tú) nó fíricí a bhaineann le do cheist (e.g. clár de chuid an Aontais ina bhfuil tú páirteach).

Má úsáideann tú teachtaireachtaí meandracha, d’fhéadfadh an aip roinnt meiteashonraí a stóráil nó a tharchur don chuideachta ar leis an aip (Meta). Is gné aitheanta é seo den aip nach féidir leis an teicneolaíocht atá ar fáil a eisiamh.

I gcás na foirme gréasáin maidir le cearta paisinéirí aeir, tá feidhm ag na réimsí breise riachtanacha seo a leanas:

 • an aerlíne oibríochta
 • an tír inar tharla an eachtra
 • eolas lena soiléirítear ar cuireadh gearán isteach go fóill nó nár cuireadh
 • an cineál eachtra agus cur síos air
 • réimse roghnach: dáta an turais

I gcás na foirme gréasáin maidir le cearta paisinéirí iarnróid, tá feidhm ag na réimsí breise riachtanacha seo a leanas:

 • an chuideachta iarnróid oibríochta
 • an tír inar tharla an eachtra
 • eolas lena soiléirítear ar cuireadh gearán isteach go fóill nó nár cuireadh
 • an cineál eachtra agus cur síos air
 • réimse roghnach: dáta na heachtra

I gcás na foirme gréasáin maidir leis an tSeirbhís Fiosrúcháin Taighde (RES), tá feidhm ag na réimsí breise riachtanacha seo a leanas:

 • eolas maidir leis an gcaoi a bhfuarthas amach faoin bhfoirm ghréasáin maidir le RES
 • réimse an chláir

I gcás na foirme gréasáin Europass:

 • faisnéis roghnach maidir leis an am agus na cúinsí teicniúla le haghaidh fadhbanna teicniúla.

Moltar duit gan faisnéis phearsanta íogair a thabhairt mar chuid de d’fhiosrúchán, cuir i gcás maidir le do shláinte phearsanta nó do staid airgeadais. 

Cá fhad a choinneoimid do shonraí pearsanta?

Ní choinníonn an Rialaitheoir Sonraí do shonraí pearsanta ach amháin chomh fada is gá chun cuspóir a mbailithe a chomhlíonadh nó chun próiseáil bhreise a dhéanamh orthu.
 
Na sonraí pearsanta a thugtar do EDCC, déanfar iad a stóráil a fhad agus is gá gníomhaíochtaí leantacha a dhéanamh i dtaca leis na ceisteanna, sin agus chun an bainistiú gaolmhar a dhéanamh orthu, gearráin a láimhseáil, agus ar mhaithe le rialú cáilíochta agus staitisticí freisin. Déanfar na sonraí pearsanta uile a scriosadh ó bhunachair sonraí EDCC tráth nach déanaí ná 3 (trí) bliana tar éis an cheist a a bheith seolta isteach.

Cén chaoi a gcosnaímid do shonraí pearsanta?

Déantar na sonraí pearsanta uile atá i bhformáid leictreonach (ríomhphoist, doiciméid, bunachair sonraí, baisceanna sonraí uaslódáilte etc.) a stóráil ar fhreastalaithe an Choimisiúin Eorpaigh nó ar fhreastalaithe a chonraitheoirí, atá go léir lonnaithe san Aontas Eorpach. Déantar na hoibríochtaí próiseála go léir de bhun Chinneadh (AE, Euratom) 2017/46 ón gCoimisiún an 10 Eanáir 2017 maidir le slándáil córas cumarsáide agus faisnéise a úsáideann an Coimisiún Eorpach.

Tá conraitheoirí an Choimisiúin faoi cheangal clásal conarthach ar leith maidir le próiseáil ar bith a dhéantar ar do chuid sonraí thar ceann an Choimisiúin, agus tá siad faoi cheangal oibleagáidí rúndachta a thagann as trasuí an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí sna Ballstáit (Rialachán ‘RGCS’ (AE) 2016/679). 

Chun do shonraí pearsanta a chosaint, tá roinnt bearta teicniúla agus eagraíochtúla curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún. Ar na bearta teicniúla sin tá gníomhartha iomchuí chun dul i ngleic le slándáil ar líne, leis an mbaol go gcaillfí sonraí, go ndéanfaí sonraí a athrú nó go ndéanfaí rochtain neamhúdaraithe orthu, ag cur san áireamh an riosca atá i gceist leis an bpróiseáil agus na cineálacha sonraí pearsanta atá á bpróiseáil. Ar na bearta eagraíochtúla, tá cead rochtana ar na sonraí a theorannú do dhaoine údaraithe amháin a bhfuil gá dlisteanach acu leo chun críocha na hoibríochta próiseála seo.

Cé aige a mbeidh rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad?

Tugtar rochtain ar na sonraí pearsanta do phearsanra údaraithe an Choimisiúin Eorpaigh agus do na conraitheoirí sna hinstitiúidí sin atá freagrach as an oibríocht phróiseála seo a fheidhmiú de réir an phrionsabail ‘ar bhonn riachtanais eolais’. Tá ceangal ar na baill foirne sin cloí le comhaontuithe reachtúla rúndachta, agus nuair is gá, le comhaontuithe breise rúndachta.
 
Baill foirne a bhfuil sainordú acu in Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide, tá rochtain acu ar bhunachar sonraí EDCC agus ar liosta seoltaí EDCC, rud a bhfuil gá leis chun iarrataí ar fhaisnéis a éascú.
 
Baill foirne a bhfuil sainordú acu i seirbhísí eile an Choimisiún Eorpaigh, tá rochtain pháirteach nó theoranta acu ar bhunachar sonraí EDCC, rud a bhfuil gá leis chun iarrtaí sonracha ar fhaisnéis a fhaigheann EDCC a éascú.

Baill foirne a bhfuil sainordú acu in institiúidí eile an Aontais Eorpaigh (An tAonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) Pharlaimint na hEorpa), tá rochtain pháirteach nó theoranta acu ar bhunachar sonraí EDCC, rud a bhfuil gá leis chun iarrtaí sonracha ar fhaisnéis a fhaigheann EDCC a éascú.
 
Baill foirne a bhfuil sainordú acu i bpróiseálaithe agus i gconraitheoirí seachtracha an Choimisiúin, féadfar an fhaisnéis is gá a sholáthar dóibh chun iarrtaí ar fhaisnéis a éascú agus chun an tacaíocht lóistíochta agus eagraíochtúil is gá a chur ar fáil.

Cad iad na cearta atá agat agus cén chaoi a bhfeidhmítear iad?

Tá cearta sonracha agat mar ‘ábhar sonraí’ faoi Chaibidil III (Airteagail 14-25) de Rialachán (AE) 2018/1725. Maidir leis an oibríocht phróiseála seo, is féidir leat na cearta seo a leanas a fheidhmiú:

 • an ceart rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta (Airteagal 17 de Rialachán (AE) 2018/1725);
 • an ceart go ndéanfaí ceartúchán i gcás ina bhfuil do shonraí pearsanta míchruinn nó neamhiomlán (Airteagal 18 de Rialachán (AE) 2018/1725);
 • an ceart go ndéanfaí léirscriosadh ar do shonraí pearsanta (Airteagal 19 de Rialachán (AE) 2018/1725);
 • i gcás inarb infheidhme, an ceart go gcuirfí srian ar phróiseáil do shonraí pearsanta (Airteagal 20 de Rialachán (AE) 2018/1725);
 • an ceart chun iniomparthachta sonraí (Airteagal 22 de Rialachán (AE) 2018/1725);
 • agus an ceart chun agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta, a dhéantar go dlíthiúil de bhun Airteagal 5(1)(a).

Má thug tú do thoiliú d’Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide, Stiúrthóireacht B, Aonad B.2 le haghaidh na hoibríochta próiseála reatha, is féidir leat é a tharraingt siar tráth ar bith ach fógra a thabhairt don rialaitheoir sonraí. Ní dhéanfaidh an tarraingt siar difear do dhleathacht na próiseála a rinneadh sular tharraing tú siar an toiliú.

Is féidir leat do chearta a fheidhmiú ach teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí, nó, i gcás easaontais, leis an Oifigeach Cosanta Sonraí. Más gá, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí freisin. Tá a chuid sonraí teagmhála le fáil faoi Roinn 9.

I gcás inar mian leat do chearta a fheidhmiú i gcomhthéacs ceann amháin nó níos mó de na hoibríochtaí próiseála ar leith, déan cur síos orthu (i.e. tagairtí taifid mar atá sonraithe faoi Roinn 10) i d'iarratas.

Sonraí teagmhála

An Rialaitheoir Sonraí

Más mian leat do chearta a fheidhmiú faoi Rialachán (AE) 2018/1725, nó má tá tuairimí, ceisteanna nó ábhair imní agat, nó más mian leat gearán a dhéanamh faoi bhailiú agus úsáid do shonraí pearsanta, déan teagmháil a leis an Rialaitheoir Sonraí, Ard-Stiúrthóirtheacht na Cumarsáide, Aonad B.2. (COMM-ED-CC@ec.europa.eu)

Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Cosanta Sonraí (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) maidir le ceisteanna a bhaineann le próiseáil do chuid sonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) 2018/1725.

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Tá an ceart agat dul ar iontaoibh an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí (i.e. gearán a dhéanamh leis) (edps@edps.europa.eu) má mheasann tú gur sáraíodh do chearta faoi Rialachán (AE) 2018/1725 mar thoradh ar phróiseáil do shonraí pearsanta ag an Rialaitheoir Sonraí.

Cá háit a bhfuil eolas mionsonraithe le fáil?

Foilsíonn Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) an Choimisiúin clár na n-oibríochtaí próiseála go léir ar shonraí pearsanta atá déanta ag an gCoimisiún, oibríochtaí atá doiciméadaithe agus curtha in iúl dó/di.  Tá an clár le fáil ag an nasc seo: http://ec.europa.eu/dpo-register.


Tá an oibríocht phróiseála shonrach sin curtha le clár poiblí an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an tagairt taifid seo a leanas ag gabháil léi: DPR-EC-00080