Skip to main content

Declarația de confidențialitate Europe Direct privind protecția datelor

Operațiunea de prelucrare: Centrul de contact Europe Direct (CCED)

Operatorul de date: Direcția Generală Comunicare, Direcția B, Unitatea COMM.B.2

Referința înregistrării: DPR-EC-00080

Introducere

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) este dedicată principiului respectării și protejării dreptului dumneavoastră la viață privată. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date [și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001].

Prezenta declarație de confidențialitate explică de ce vă prelucrăm datele personale, cum colectăm, procesăm și protejăm toate datele personale furnizate, cum utilizăm informațiile și ce drepturi aveți în raport cu datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, aceasta precizează datele de contact ale operatorului de date responsabil pe care îl puteți contacta pentru a vă exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

În cele ce urmează vă prezentăm informațiile referitoare la gestionarea Centrului de contact EUROPE DIRECT, efectuată de Direcția Generală Comunicare, Direcția B, Unitatea B.2 (COMM.B.2).

De ce și cum vă prelucrăm datele personale?

Scopul prelucrării datelor: facilitarea operării și gestionării Centrului de contact EUROPE DIRECT (CCED). CCED vă prelucrează datele cu caracter personal pentru a vă oferi răspunsuri directe și personalizate la întrebări generale legate de activitățile Uniunii Europene.

Atunci când trimiteți o întrebare, aveți posibilitatea de a vă înscrie în lista de distribuție a CCED, pentru a primi periodic e-mailuri cu informații despre activitățile Uniunii Europene.

Puteți adresa întrebările prin telefon, e-mail sau o aplicație de mesagerie instantanee (în acest caz, întrebarea va fi trimisă către CCED fără a se utiliza vreun alt software). Întrebările prin intermediul aplicațiilor de mesagerie instantanee sunt tratate în același mod ca și apelurile telefonice și e-mailurile, iar sistemul informatic al CCED va stoca aceleași date în aceleași condiții.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri.

Pe ce temei juridic ne bazăm când vă prelucrăm datele personale?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru că:

(a) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită instituția sau organul Uniunii;

(b) prelucrarea datelor cu caracter personal legate de Centrul de contact EUROPE DIRECT este necesară pentru administrarea și funcționarea Comisiei în temeiul mandatului conferit prin Tratate, mai precis în articolele 5 și 13 din TUE, în articolele 244-250 din TFUE și în conformitate cu articolele 1 și 11 din TUE. 

(c) sprijinirea activităților de comunicare ale Centrului de contact EUROPE DIRECT (cum ar fi furnizarea de informații generale cetățenilor cu privire la activitățile Uniunii, pentru a spori vizibilitatea acțiunilor instituțiilor Uniunii, a deciziilor luate și a etapelor construcției Europei) este o sarcină care rezultă din prerogativele Comisiei la nivel instituțional, așa cum prevede articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 

(d) v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Pe baza consimțământului dumneavoastră, CCED furnizează răspunsul la întrebarea dumneavoastră (prin telefon, e-mail sau aplicație de mesagerie instantanee). Acordarea consimțământului dumneavoastră este o acțiune voluntară și se poate efectua doar prin intermediul formularelor web disponibile pe site-ul CCED.
 
Atunci când trimiteți o întrebare, aveți posibilitatea de a vă înscrie în lista de distribuție a CCED, pentru a primi periodic e-mailuri cu informații despre activitățile Uniunii Europene. Pentru a vă înscrie în lista de distribuție a CCED, vă rugăm să bifați caseta din dreptul frazei: „Autorizez Comisia Europeană să adauge adresa mea de e-mail pe lista de distribuție Europe Direct”, disponibilă în formularul de trimitere a întrebărilor.

Ce date personale colectăm și prelucrăm?

Furnizarea anumitor date cu caracter personal este obligatorie pentru ca Centrul de contact Europe Direct să poată răspunde la întrebarea dumneavoastră. Este vorba despre:

 • nume și prenume
 • datele de contact (adresa de e-mail, cetățenia, țara de reședință)
 • limbile de contact preferate și alternative.

În funcție de tipul întrebării adresate, vi se pot solicita și alte date cu caracter personal (de exemplu, numărul de telefon sau contul de mesagerie instantanee și ID-ul de cont, în funcție de canalul utilizat) sau informații specifice (de exemplu, la ce program UE participați).

Dacă utilizați mesageria instantanee, aplicația poate stoca sau transmite anumite metadate pentru societatea care deține aplicația (Meta). Aceasta este o caracteristică cunoscută a aplicației care nu poate fi exclusă de tehnologia disponibilă.

În cazul formularului online pentru întrebări despre drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian, sunt incluse și următoarele câmpuri suplimentare obligatorii:

 • operatorul aerian
 • țara în care a avut loc incidentul
 • dacă a fost deja depusă o reclamație
 • tipul și descrierea incidentului
 • câmp opțional: data călătoriei

În cazul formularului online pentru întrebări despre drepturile pasagerilor care utilizează transportul feroviar, sunt incluse și următoarele câmpuri suplimentare obligatorii:

 • operatorul feroviar
 • țara în care a avut loc incidentul
 • dacă a fost deja depusă o reclamație
 • tipul și descrierea incidentului
 • câmp opțional: data la care a avut loc incidentul

În cazul formularului online pentru Serviciul de informare în domeniul cercetării (RES), sunt incluse și următoarele câmpuri suplimentare obligatorii:

 • de unde ați aflat despre formularul online al RES
 • domeniul vizat de program

Pentru formularul online Europass:

 • informații opționale privind timpul și limitele tehnice pentru probleme tehnice.

Vă recomandăm să nu furnizați informații sensibile cu caracter personal în conținutul întrebării dumneavoastră, de exemplu cu privire la starea de sănătate sau la situația financiară. 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

Operatorul de date păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata necesară pentru atingerea scopului colectării sau al prelucrării ulterioare.
 
Datele cu caracter personal furnizate către CCED vor fi stocate atât timp cât sunt necesare acțiuni legate de întrebările primite, inclusiv gestionarea dialogului, tratarea reclamațiilor, controlul calității și realizarea de statistici. Toate datele cu caracter personal vor fi șterse din bazele de date ale EDCC în termen de cel mult 3 (trei) ani de la data trimiterii unei întrebări.

Cum sunt protejate și păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, baze de date, seturi de date încărcate etc.) sunt stocate fie pe serverele Comisiei Europene, fie pe cele ale contractanților săi, toate pe teritoriul UE. Toate operațiunile de prelucrare sunt efectuate în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.

Contractanții Comisiei au obligația de a respecta o clauză contractuală specifică pentru orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră efectuată în numele Comisiei. Aceștia trebuie, de asemenea, să respecte obligațiile de confidențialitate care decurg din măsurile de transpunere a Regulamentului general privind protecția datelor în statele membre ale UE [RGPD, Regulamentul (UE) 2016/679]. 

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Acestea includ acțiuni adecvate pentru a garanta securitatea online, pentru a evita riscul pierderii datelor, modificarea datelor sau accesul neautorizat, luând în considerare riscul prezentat de prelucrarea datelor și natura datelor personale prelucrate. Accesul la datele personale este acordat doar persoanelor autorizate care au un interes legitim să le cunoască în contextul acestei operațiuni de prelucrare.

Cine are acces la datele dumneavoastră personale și cui îi sunt dezvăluite?

Accesul la datele cu caracter personal este acordat personalului autorizat al Comisiei Europene și al contractanților săi care este responsabil pentru desfășurarea acestei operațiuni de prelucrare, în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște”. Personalul menționat respectă dispozițiile legale și, atunci când este necesar, acorduri de confidențialitate suplimentare.
 
Personalul mandatat al Direcției Generale Comunicare are acces deplin la baza de date CCED și la lista de distribuție a CCED, necesar pentru a facilita furnizarea răspunsurilor la întrebări.
 
Personalul mandatat al altor servicii ale Comisiei Europene are acces parțial sau limitat la baza de date CCED, necesar pentru a facilita furnizarea răspunsurilor la întrebările primite de CCED.

Personalul autorizat al altor instituții ale UE (Unitatea pentru întrebările adresate de cetățeni, din cadrul Parlamentului European – ASKEP) are acces parțial sau limitat la baza de date CCED, necesar pentru a facilita furnizarea răspunsurilor la întrebările primite de CCED.
 
Personalul mandatat al serviciilor de prelucrare ale Comisiei și al contractanților externi ai Comisiei poate primi informațiile necesare pentru a facilita furnizarea răspunsurilor la întrebări și pentru a oferi sprijinul logistic și organizatoric necesar.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?

Beneficiați de drepturi specifice în calitate de „persoană vizată”, în temeiul capitolului III (articolele 14-25) din Regulamentul (UE) 2018/1725. În ceea ce privește această operațiune de prelucrare, vă puteți exercita următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal [articolul 17 din Regulamentul (UE) 2018/1725];
 • dreptul de rectificare în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete [articolul 18 din Regulamentul (UE) 2018/1725];
 • dreptul de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal [articolul 19 din Regulamentul (UE) 2018/1725];
 • dacă este cazul, dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal [articolul 20 din Regulamentul (UE) 2018/1725];
 • dreptul de portabilitate a datelor dumneavoastră cu caracter personal [articolul 22 din Regulamentul (UE) 2018/1725];
 • precum și dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care este efectuată în mod legal în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a).

Dacă ați acordat Unității B.2 din cadrul Direcției Generale Comunicare (Direcția B) consimțământul dumneavoastră pentru această operațiune de prelucrare, aveți posibilitatea de a-l retrage în orice moment notificând operatorul de date. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrărilor efectuate înainte de retragerea respectivă.

Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau, în caz de conflict, responsabilul cu protecția datelor. Dacă este necesar, puteți contacta, de asemenea, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Datele de contact ale acestora sunt furnizate în secțiunea 9.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să includeți în cerere descrierea lor (și anume referința/referințele de înregistrare, așa cum se specifică la punctul 10).

Date de contact

Operatorul de date

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, dacă aveți observații, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu ezitați să contactați operatorul de date, și anume unitatea B.2. din cadrul Direcției Generale Comunicare. (COMM-ED-CC@ec.europa.eu)

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) pentru orice aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Dacă sunteți de părere că drepturile dumneavoastră în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 au fost încălcate de către operatorul de date ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere și la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu).

Unde puteți găsi mai multe informații

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Comisie, care au fost documentate și care i-au fost notificate.  Puteți consulta registrul accesând linkul următor: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_ro.


Această operațiune specifică de prelucrare a fost inclusă în registrul public al RPD cu numărul de referință DPR-EC-00080