Skip to main content

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Europe Direct

Spracovateľská operácia: Kontaktné centrum Europe Direct

Prevádzkovateľ: Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu; Stratégia a inštitucionálna komunikácia; oddelenie pre medziinštitucionálne vzťahy, podnikové zmluvy a kontaktné centrum Europe Direct

Referenčné označenie záznamu: DPR-EC-00080

Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia získava a ďalej spracúva osobné údaje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov (ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001).

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje príslušného prevádzkovateľa, vďaka ktorému si môžete uplatniť svoje práva, úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Informácie súvisiace so spracúvaním údajov v spojitosti s bezplatnou informačnou službou „Kontaktné centrum Europe Direct“, ktoré v rámci Európskej komisie vykonáva Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu a jeho oddelenie pre medziinštitucionálne vzťahy, podnikové zmluvy a kontaktné centrum Europe Direct, sú uvedené nižšie.

Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?

Oddelenie pre medziinštitucionálne vzťahy, podnikové zmluvy a kontaktné centrum Europe Direct v rámci Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu (ďalej len „prevádzkovateľ“) zhromažďuje a používa vaše osobné údaje, aby vám mohlo poskytnúť priame a personalizované odpovede na všeobecné otázky o EÚ. Uchovávanie vašich kontaktných informácií je nevyhnutné najmä na účely zasielania odpovedí.

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní ani pri profilovaní.

Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

 • spracúvanie je potrebné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie,
 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
  Tento postup je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, a najmä s jeho článkom 5 ods. 1.

Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

Na účely vykonania takejto spracovateľskej operácie získavame tieto kategórie osobných údajov:

 • Poskytovanie určitých osobných údajov je povinné, aby služba Europe Direct mohla odpovedať na vaše otázky.

  Získavajú a ďalej sa spracúvajú tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko,
  • kontaktné údaje (e-mailová adresa, národnosť, krajina pobytu),
  • uprednostňovaný a alternatívny jazyk komunikácie.

V závislosti od typu žiadosti možno vyžadovať aj ďalšie špecifické osobné údaje (napr. telefónne číslo, ak nás kontaktujete telefonicky) alebo skutočnosti, ktoré súvisia s vašou otázkou (napr. program EÚ, na ktorom sa zúčastňujete).

 • Okrem toho po označení voliteľného políčka vo formulári pre otázky „Súhlasím, aby Európska komisia zaradila moju e-mailovú adresu do zoznamu adresátov služby Europe Direct“, sa vaše osobné údaje uložia do zoznamu adresátov. Zoznam adresátov v rámci služby Europe Direct je určený všetkým, ktorí majú záujem o príležitostný odber informácií o Európskej únii.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na splnenie účelu získania alebo ďalšieho spracovania údajov vrátane vybavenia neskorších sťažností, a to maximálne počas troch rokov od dátumu odoslania vašej otázky kontaktnému centru Europe Direct.

Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-mailové správy, dokumenty, databázy, nahrané súbory údajov atď.) sa uchovávajú buď na serveroch Európskej komisie, alebo jej zmluvného partnera, ktorý pomáha prevádzkovať službu kontaktného centra Europe Direct (Communi-K: konzorcium spoločností Serco Belgium a Tipik). Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.
Zmluvní partneri Komisie sú viazaní osobitnou zmluvnou doložkou, ktorá sa vzťahuje na všetky operácie spracúvania vašich údajov vykonávané v mene Komisie, a povinnosťami zachovávania dôvernosti vyplývajúcimi z transpozície všeobecného nariadenia o ochrane údajov v členských štátoch EÚ (nariadenie GDPR (EÚ) 2016/679).

Komisia zaviedla niekoľko technických a organizačných opatrení s cieľom chrániť vaše osobné údaje. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a povaha spracovávaných osobných údajov. K organizačným opatreniam patrí obmedzenie prístupu k osobným údajom výlučne pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tohto spracovania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonanie spracovateľskej operácie a oprávneným zamestnancom na základe zásady „need-to-know“ (potreby poznať). Na týchto zamestnancov sa vzťahuje povinnosť zachovávať dôvernosť, ktorá im vyplýva z právnych predpisov, resp. v prípade potreby aj z dohôd o zachovávaní dôvernosti.

K vašim údajom majú prístup pracovníci Komisie, ktorí sú zodpovední za poskytovanie služby kontaktného centra Europe Direct. Vaše otázky sa uchovávajú na serveri zmluvného partnera so sídlom v Belgicku a v prípade potreby sa môžu odoslať zodpovednému úradníkovi inštitúcií alebo orgánov EÚ, ktorý na ne odpovie.

Ak sa vaša otázka týka vašich práv vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ, môže byť zaslaná inej službe Európskej komisie s názvom Vaša Európa – Poradenstvo (pozri vyhlásenie o ochrane osobných údajov služby Vaša Európa – Poradenstvo).

Ak sa zistí, že na vyriešenie vášho problému potrebujete pomoc od vnútroštátnych orgánov, vaša žiadosť o informácie sa môže posunúť službe SOLVIT, t. j. poradenskej sieti, ktorá sa zaoberá riešením problémov medzi jednotlivcami alebo spoločnosťami a verejnými orgánmi v inej krajine, v prípade, že existuje podozrenie z nesprávneho uplatňovania právnych predpisov EÚ (pozri vyhlásenie o ochrane osobných údajov SOLVIT).

Ak sa vaša otázka týka Európskeho parlamentu, môže byť postúpená na vybavenie oddeleniu pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP) v Európskom parlamente. Podobným spôsobom môžu byť žiadosti o informácie, ktoré prijalo oddelenie Ask EP, presmerované na kontaktné centrum Europe Direct.

Informácie, ktoré získavame, nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, s výnimkou rozsahu a účelu, v prípade ktorých nám to ukladá zákon.

Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725 máte konkrétne práva, predovšetkým právo na prístup, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov a právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. V prípade potreby máte takisto právo namietať proti spracovaniu alebo právo na prenosnosť údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov. V prípade potreby môžete osloviť aj Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (pozri kontaktné údaje uvedené nižšie).

V prípade, že si prajete uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými spracovateľskými operáciami, vo vašej žiadosti ich opíšte (t. j. uveďte ich referenčné označenie záznamu, ktoré je uvedené pod otázkou „Kde nájdete podrobnejšie informácie?“ v ďalšej časti).

Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Ak by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, alebo ak máte nejaké pripomienky, otázky či obavy, alebo by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa získavania a používania vašich osobných údajov, pokojne sa obráťte na prevádzkovateľa, ktorým je Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu, oddelenie pre medziinštitucionálne vzťahy, podnikové zmluvy a kontaktné centrum Europe Direct.

Úradník Európskej komisie pre ochranu údajov (DPO)

Pokiaľ ide o záležitosti súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, môžete sa obrátiť na úradníka pre ochranu údajov.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (t. j. môžete podať sťažnosť), ak sa domnievate, že vaše práva vyplývajúce z nariadenia (EÚ) 2018/1725 boli porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov prevádzkovateľom.

Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Úradník Európskej komisie pre ochranu údajov (DPO) zverejní register operácií spracovania osobných údajov zo strany Komisie, ktoré boli zdokumentované a ktoré mu boli oznámené. Prístup k registru môžete nájsť na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Toto konkrétne spracovanie bolo zahrnuté vo verejnom registri úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov s týmto referenčným označením záznamu: DPR-EC-00080.